26.7.2013

Oikeusasiamies: Oppilaita ei saa pakottaa joulukirkkoon

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on ratkaisussaan todennut, ettei Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvaakaan lukion oppilasta saa pakottaa joulukirkkoon:

- - Vaikka evankelisluterilainen ja ortodoksinen kirkko ovat valtiokirkon asemassa, julkisen vallan käyttäjiin kohdistuu valtionkirkkojärjestelmästä huolimatta velvollisuus huolehtia siitä, ettei valtiokirkkojen erityisasema heijastu esimerkiksi virallisiin juhlatilaisuuksiin tavalla, joka johtaisi uskonnon ja omantunnonvapauden loukkaukseen. Uskonnon ja omantunnonvapauden suojan lähtökohta on ajatuksenvapauden absoluuttinen ja loukkaamaton luonne.

- -

Uskonnonharjoittamiseksi katsottava toiminta on koulussa vapaaehtoista kaikille riippumatta siitä, kuuluuko henkilö kirkkoon vai ei.

Periaate ei ole uusi, mutta tämä on ensimmäinen kerta, jolloin ylin laillisuusvalvoja toteaa nimenomaisesti negatiivisen uskonnonvapauden koskevan myös kirkkoon kuuluvia.

Ratkaisussa ei suoraan oteta kantaa ikään. Lukion oppilaat ovat yleensä alle 18-vuotiaita, eivätkä voi erota uskontokunnasta ilman vanhempien suostumusta. Epäsuorasti on tulkittavissa, ettei myöskään esimerkiksi Puolustusvoimissa voida komentaa kenttähartauteen myöskään kirkkoon kuuluvaa varusmiestä.

Ks. myös ratkaisu kokonaisuudessaan.