Uusin päivitys: 6.2.2015: Eduskunta hyväksyi esityksen

Rippisalaisuus laajenee kaikkiin uskontokuntiin

18.7.2013: Työryhmä esittää laajennosta

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa rippisalaisuuden laajentamista kaikkiin rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin. Nykyään laki mainitsee suoraan vain valtionkirkkojen rippisalaisuuden.

Muiden uskonnollisten yhdyskuntien pappien vaitiolovelvollisuuden osalta oikeustilaa voidaan arvostella. Todistamiskiellon ulottumisesta näihin yhdyskuntiin ei ole ennakkopäätöksiä, ja myös kannanotot oikeuskirjallisuudessa ovat jakautuneet. - -

- -

Henkilöllisessä suhteessa vaitiolovelvollisuus yhdyskunnassa koskisi pappia tai vastaavassa asemassa olevaa henkilöä. Sinänsä henkilön nimityksellä yhdyskunnassa ei olisi merkitystä, eikä myöskään sillä, onko kyseessä ns. virkapappi tai maallikko. Vaitiolovelvollisuus määräytyisi sen mukaan, onko henkilöllä uskonnollista yhdyskuntaa koskevien sääntöjen tai vakiintuneen käytännön perusteella oikeus antaa rippi tai muuta yksityistä sielunhoitoa.

Esityksen ulkopuolelle jää esimerkiksi Luther-säätiön tyyppinen ryhmä, joka on oikeusmuodoltaan muu kuin rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta.

Toteutuessaan muutos parantaa katsomusten tasa-arvoa. Kritiikkiä voidaan esittää ainakin rippisalaisuuden kattavuuteen. Esimerkiksi toimittajien lähdesuoja ja lääkärin vaitiolovelvollisuus eivät ole ehdottomia, vaan riittävän vakavassa rikoksessa todistaminen on pakollista myös toimittajalle ja lääkärille.

Ks. myös mietintö kokonaisuudessaan.

1.5.2014: Hallituksen esitys työryhmän mukainen

Hallituksen esitys noudattaa lakitekstin osalta työryhmän mietintöä. Perusteluihin on kuitenkin lisätty uusi kohta:

- - valtion on Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkintalinjan mukaan toimittava neutraalisti ja puolueettomasti suhteissaan eri uskonnollisiin yhdyskuntiin ja käyttäessään niitä koskevaa sääntelyvaltaa (esim. Metropolitan Church of Bessarabia ym. v. Moldova 13.12.2001).

Johdonmukaisesti toteutettuna perustelun hyväksyminen tarkoittaisi käytännössä koko valtionkirkkojärjestelmän purkua. Nähtäväksi jää, tuleeko perustuslakivaliokunta lausuntoa antessaan puuttumaan tähän.

6.2.2015: Eduskunta hyväksyi esityksen

Lähetekeskustelussa ei mainittu rippisalaisuutta. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa ei viitattu rippisalaisuuteen, lakivaliokunnan mietintö mainitsi sen ilman kommentteja ja ensimmäisessä käsittelyssä asiaan ei puututtu.

Asia on siis käytännössä selvä: rippisalaisuus laajenee kaikkiin uskonnollisiin yhdyskuntiin.