Uusin päivitys 26.6.2016: Tuomarinvalan poistuminen varmistui

Todistajan ja tuomarin vala vaihtuu vakuutukseksi

28.2.2013: Todistajan vala vaihtuu vakuutukseksi

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa todistajan uskonnollisen valan poistamista ja kaikille yhteistä neutraalia vakuutusta:

Ehdotuksen mukaan muiden Pohjoismaiden tavoin luovuttaisiin todistajan ja asiantuntijan Jumalan kautta antamasta valasta. Kaikki antaisivat jatkossa vakuutuksen kunnian ja omantunnon kautta. - -

Kuultavien yhdenvertaisuuden ja uskonnonvapauden kannalta voidaan pitää perusteltuna, että henkilöä kuullaan neutraalin vakuutuksen nojalla. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ole pitänyt hyväksyttävänä, että henkilö joutuu tekemään selkoa uskonnollisesta vakaumuksestaan valaa annettaessa - - Menettelyn joutuisuuden kannalta pelkän vakuutuksen käyttäminen on myös eduksi.

Esitys on ollut lausuntokierroksella, eikä valan säilyttämistä ole kannatettu.

Toteutuessaan muutos parantaa katsomusten tasa-arvoa, vaikka tämä ei olekaan julkilausuttu perustelu muutokselle. Julkisen vallan ei tulisi asettaa minkään uskonnon mukaista valaa erityisasemaan.

Ks. myös mietintö kokonaisuudessaan.

22.4.2014: Myös tuomarin uskonnollinen vala poistuu

Oikeusministeriön toinen työryhmä muuttaa tuomareita ja tuomioistuimia koskevaa lakia. Esityksen mukaan tässäkin tapauksessa uskonnollinen vala poistuisi samoin kuin aiemmassa esityksessä todistajan vala:

Esityksessä ehdotetaan, että tuomarin valan sijasta annetaan aina tuomarin vakuutus. Tuomarin tehtävä on maallinen tehtävä. Siksi on perusteltua, että kaikki uskontokuntaan kuulumisesta riippumatta antavat samansisältöisen vakuutuksen kunnian ja omantunnon kautta. Tämä on sopusoinnussa myös uskonnonvapauden periaatteen kanssa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisukäytännössään todennut, ettei ole hyväksyttävää, että henkilö joutuu tekemään selkoa uskonnollisesta vakaumuksestaan valaa antaessaan (Dimitrias ym. v. Kreikka 3.6.2010). Ratkaisu on annettu todistajan valaa koskien, mutta siinä todetut perusteet ovat sovellettavissa myös riippumattomaan tuomariin ja muihin ratkaisutoimintaan osallistuviin. Myös todistajan valasta on vastaavista syistä ehdotettu luovuttavaksi - -

Muutosten jälkeen jäljelle jäävät mm. sotilasvala sekä valtioneuvoston jäsenen vala.

Ks. myös mietintö kokonaisuudessaan.

25.4.2014: Hallituksen esityksessä ei yllätyksiä

Oikeusministeriön tiedotteen mukaan "Todistajanvalasta luovuttaisiin ja jatkossa kaikkia todistajia kuultaisiin vakuutuksen nojalla."

Hallituksen esitys siis noudattaa odotetusti työryhmän esitystä, ja todistajan vala tulee entistä todennäköisemmin poistumaan. Jäljellä on vielä Eduskunnan käsittely, jonka jälkeen presidentti vahvistaa lain.

3.11.2014: Tuomioistuinten mielipiteet tuomarinvalasta jakautuivat

Lausuntotiivistelmä työryhmän esityksestä valmistui. Tuomarin valaa ja vakuutusta kosketti muutama lausunto.

Valan poistamisen erikseen mainitsi hyvänä asiana kolme käräjäoikeutta sekä Itä-Suomen hallinto-oikeus. Toisaalta valan ja vakuutuksen säilyttämistä nykyisellään kannattivat Turun hovioikeus ja vakuutusoikeus. Pääosin asiaa ei kommentoitu, eivätkä esimerkiksi Korkein oikeus ja Korkein hallinto-oikeus erikseen lausuneet mitään valasta ja vakuutuksesta.

Näiden tietojen valossa näyttää todennäköiseltä, että valasta ja vakuutuksesta siirrytään kaikille yhteiseen vakuutukseen.

Katso myös lausuntotiivistelmä kokonaisuudessaan.

23.1.2015: Lakivaliokunta: todistajan vala pois

Perustuslakivaliokunnan lausunto valmistui 12.11.2014, lakivaliokunnan mietintö 23.1.2015. Kumpikaan ei käsitellyt valaa ja vakuutusta. Näin ollen hallituksen esitys hyväksyttiin valan poistamisen osalta sellaisenaan.

Jäljellä on vielä käsittely täysistunnossa. Käytännössä voidaan pitää varmana, että uskonnollinen todistajan vala poistuu ja jatkossa kaikki antavat samanlaisen vakuutuksen. Sama koskee myös asiantuntijan valaa.

8.3.2015: Tuomarin vala siirtyy seuraavalle vaalikaudelle

Eduskunta hyväksyi todistajan valan poistavan lakivaliokunnan mietinnön ilman äänestyksiä sekä 1. että 2. käsittelyssä. Puheenvuoroissa ei viitattu valaan ja vakuutukseen. Vastaava muutos hallinto-oikeuksien osalta hyväksyttiin toisen lain käsittelyn yhteydessä.

Sen sijaan tuomioistuinlaista ei hallituksen esitystä enää ehditä antaa nykyiselle eduskunnalle. Tämän yhteydessä myös tuomarin uskonnollinen vala ja neutraali vakuutus säilyvät toistaiseksi. Asia noussee esille seuraavan eduskunnan aikana.

26.8.2015: Tuomarin vala poistumassa

Oikeusministeriössä on laadittu luonnos hallituksen esitykseksi. Luonnos noudattaa valan ja vakuutuksen suhteen aiempaa työryhmämietintöä, ainoastaan perusteluja on karsittu:

Tuomarin tehtävä on maallinen tehtävä, mistä syystä uskonnollisesta tuomarinvalasta luovuttaisiin. Myös todistajan valasta ollaan luopumassa - -

Viittaussäännösten perusteella uskonnollinen vala muuttuu kaikille samanlaiseksi vakuutukseksi myös tuomioistuinten kansliahenkilökunnalla. Uusi laki tulee olemaan yleinen ja koskee myös esimerkiksi Vakuutusoikeuden ja Markkinaoikeuden tuomareita.

Kokonaisuudessan luonnos on oikeusministeriön hankesivulla.

18.2.2016: Hallitus poistaa tuomarinvalan

Hallituksen esitys noudattaa valan ja vakuutuksen osalta täysin työryhmän luonnosta. Jatkossa kaikki tuomarit antavat samanlaisen uskonnollisesti neutraalin vakuutuksen:

Minä N. N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä toimin virassani perustuslakia ja lakia noudattaen, tuomitsen oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti parhaan ymmärrykseni mukaan sekä kunnioitan ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2017 alusta.

26.6.2016: Tuomarinvalan poistuminen varmistui

Hallituksen esitys käsiteltiin joiltakin osin Eduskunnassa perusteellisesti. Vakuutusta ja valaa ei mainittu perustuslakivaliokunnan lausunnossa, lakivaliokunnan mietinnössä eikä täysistunnon käsittelyssä.

Eduskunta hyväksyi lain lopullisesti 22.6.2016. Seuraavaksi Tasavallan presidentti allekirjoittaa lain, ja se astuu voimaan 1.1.2017.

Tilannne

Tasavallan presidentti allekirjoitti lain 25.8.2016. Laki astui voimaan 1.1.2017.