Päivi Räsänen vapautettiin syytteistä kansanryhmää vastaan kiihottamisesta

Uusin päivitys 19.4.2024: Korkein oikeus myönsi valitusluvan

18.4.2022: Käräjäoikeus ei tuominnut

Mediassa jo aiemmin kerrotusti kansanedustaja Päivi Räsänen (KD) ei saanut tuomiota kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Syyte sinänsä oli poikkeuksellinen: poliisi oli aiemmin todennut, ettei rikosta ole tapahtunut, ja valtiosyyttäjä määräsi silti syytteen nostettavaksi.

Kolme syytekohtaa

Syytteessä oli kolme erilaista kohtaa: yksi oli harkiten kirjoitettu kirjanen, toinen oli Twitter-viesti jollaisen pituus on hyvin rajallinen, ja kolmas esiintyminen radio-ohjelmassa. Oikeus totesi, että nämä asiayhteydet tulee ottaa huomioon, eikä esimerkiksi radiossa voi edellyttää pitkää harkintaa ja sanamuotojen hiomista.

Syytteessä lainatuista lausumista ehkä vakavin oli viittaus pedofiliaan: "Jos pinnalliseen seksuaaliseen arvopohjaan yhdistetään viesti siitä, että yhteiskunnan kannalta on yhtä toivottavaa avioitua myöhemmin joko omaa tai toista sukupuolta olevan kanssa, tällä rohkaistaan selvästi myös varhaisiin homoseksuaalisiin kokeiluihin. Tämä avaa väylän myös seksuaaliseen hyväksikäyttöön, jossa aikuisten miesten on helpompi saada seksikontakteja alaikäisiin poikiin."

Muutoin Räsänen mm. sanoi epäsuorasti, ettei mahdollinen geneettinen taipumus homoseksuaalisuuteen voi olla perustelu hyväksyä samaa sukupuolta olevien suhteita, koska on olemassa esimerkiksi alkoholismiin altistavia perintötekijöitä. Räsäsen kirjoituksen mukaan homoseksuaalisuus on psykososiaalisen kehityksen häiriö. Hän myös siteerasi suoraan Raamatun homoseksuaalisuutta koskevaa jaetta ja totesi kirkon osallistumisen Pride-tapahtumaan olevan "synti ja häpeä".

Raamatun siteeraamista voidaan tutkia oikeudessa

Vastineessaan Räsänen ehdotti yhden syytekohdan jättämistä kokonaan tutkimatta, koska siinä oli kyse suorasta sitaatista Raamatusta: "Uskonnolliset tekstit, kuten Raamattu, olivat osa uskonnonvapauden ydinaluetta, minkä vuoksi oikeuden ei tullut arvioida tällaisen tekstin sallittavuutta vaan jättää syyte tutkimatta."

Oikeus ei hyväksynyt tätä perustelua:

Käräjäoikeus toteaa, ettei Raamatun tulkinta kuulu käräjäoikeuden tehtäviin. Syytteessä on kysymys Räsäsen lausumien mahdollisesta solvaavuudesta eikä Raamatun merkityssisällöstä. Syyte on mahdollista tutkia ilman, että käräjäoikeuden tarvitsee ottaa kantaa Raamatun sisältöön.

Yleistä sananvapaudesta

Tuomiossa selostetaan laajasti sananvapautta ja sen rajoituksia. Keskeisin näistä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen usein siteerattu kohta:

Sananvapaus koskee paitsi myönteisiä, vaarattomia tai yhdentekeviä ajatuksia, myös sellaisia ajatuksia, jotka ovat loukkaavia, järkyttäviä tai huolestuttavia. Tämä johtuu demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluvasta moniarvoisuudesta, suvaitsevuudesta ja avaramielisyydestä. Sananvapauteen puuttuminen ja sen rajoittaminen edellyttää painavaa yhteiskunnallista syytä. Lisäksi puuttumisen tavan ja seuraamusten tulee olla suhteellisuusperiaatteen mukaisia eli kohtuullisessa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään.

Oikeus mainitsi myös sananvapauden ydinalueeseen kuuluvan poliittisen ja yhteiskunnallisen keskustelun, ja totesi "Poliittisesti valittujen edustajien yhteiskunnalliset mielipiteet ja ilmaisut ovat erityisen etuoikeutetussa asemassa niiden julkiseen keskusteluun antaman erityisen panoksen vuoksi." Ydinalueella sananvapauden rajoituksiin suhtaudutaan tiukemmin kuin esimerkiksi kaupallisessa mainonnassa.

Toiselta puolen oikeus totesi, etteivät sanan- ja uskonnonvapaus ole rajoittamattomia. Seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvien ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden turvaaminen voi olla syy rajoittaa sananvapautta, vaikka ei tässä tapauksessa ollutkaan.

Esimerkkinä sallitusta sananvapauden rajoituksesta oikeus viittasi vanhempaan tapaukseen Ruotsista: "- - henkilöt olivat jakaneet keskiasteen koulussa oppilaiden lukittuihin kaappeihin lehtisiä, joissa he hyökkäsivät homoseksuaaleja kohtaan muun muassa väittämällä, että homoseksuaalisuus oli poikkeava seksuaalivietti, että sillä oli moraalisesti tuhoava vaikutus yhteiskuntaan, että homoseksuaalit olivat vastuussa HIV:in ja aids:in syntymisestä ja leviämisestä ja että homoseksuaalit pyrkivät pedofilian laillistamiseen." Tuossa tapauksessa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin oli hyväksynyt sananvapauden rajoituksen.

Vielä oikeus totesi, että kiihotus kansanryhmää vastaan -pykälässä riitti ns. olosuhdetahallisuus ilman tarkoitustahallisuutta. Käytännössä nimenomainen tarkoitus loukata ei ole tarpeen, jos tekijä tietää muuta tavoitettaan edistäessä samalla loukkaavansa.

Kaikki loukkaava ei ole rangaistavaa

Tiivistetysti oikeus totesi Räsäsen lausumien olevan loukkaavia mutta sallittuja: "kirjoituksen kohtia voidaan - - pitää homoseksuaaleja loukkaavina." ja "Käräjäoikeus katsoo, että häpeän ja synnin liittäminen Pride-tapahtumaan on ollut tapahtumaan osallistuvia loukkaava." Kuitenkin:

Ottaen huomioon Räsäsen kirjoituksen tausta ja asiayhteys, syytteessä siteerattujen kohtien tekstikonteksti, kirjoitus kokonaisuudessaan sekä siitä ilmenevä kirjoituksen tarkoitus käräjäoikeus katsoo, ettei Räsäsen kirjoituksessaan esittämissä syytteessä siteeratuissa mielipiteissä ja väitteissä niiden loukkaavuudesta huolimatta ole kysymys vakavuudeltaan sellaisesta sananvapauden suojan ulkopuolella olevasta vihapuheesta, joka olisi syytteessä väitetyin tavoin loukannut homoseksuaalien yhdenvertaisuutta ja ihmisarvoa ja ollut omiaan herättämään halveksuntaa, suvaitsemattomuutta ja jopa vihaa homoseksuaaleja kohtaan.

- -

Ottaen huomioon Räsäsen tviitissä käyttämän ilmaisun, tviitin tarkoituksen ja liitynnän yhteiskunnallisen keskusteluun käräjäoikeus katsoo, että keskusteluun osallistuessaan ja kirkkoa kritisoidessaan Räsäsen kansanedustajana ja kirkkovaltuutettuna julkaisema tviitti ei ole ylittänyt sananvapauden rajoja

Vääriä syytöksiä

Käräjäoikeus myös totesi, että osittain syytekohdat eivät pitäneet paikkaansa: "Syytteessä väitetään, että Räsäsen mukaan, jos homoseksuaalisuus on geneettinen ominaisuus, se on tällöin geneettinen rappeuma ja geeniperimä, joka aiheuttaa sairautta ja häiriötä. Tällaista väitettä radio-ohjelmasta ei ilmene." ja "Syytteessä väitetään myös, että Räsäsen uskonnolliseen näkemykseen sisältyisi ajatus, jonka mukaan homoseksuaalit eivät ole Jumalan luotuja kuten heteroseksuaalit. Myöskään tällaista väitettä ei radio-ohjelmasta ilmene."

Oikeuden kokoonpano oli kolme tuomaria, ja tuomio oli yksimielinen. Valtiosyyttäjä on kuitenkin julkisuudessa kertonut valittavansa tuomiosta.

Lue myös tuomio kokonaisuudessaan.

14.11.2023: Hovioikeuskin vapautti syytteistä

Vapauttava tuomio pysyi myös Helsingin hovioikeudessa. Hovioikeus täsmensi käräjäoikeuden tuomion perusteluja tahallisuutta koskien, ja muilta osin hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden perustelut. Tuomio oli yksimielinen.

Katso myös hovioikeuden tiedote.

19.4.2024: Korkein oikeus myönsi valitusluvan

Korkein oikeus myönsi valitusluvan syyttäjälle. Juttu supistuu vähän, koska syyttäjä tyytyi yhdessä kohdassa hovioikeuden ratkaisuun.

Korkeimman oikeuden ratkaisu saadaan yleensä noin vuodessa, mutta vaihtelu on suurta. Jos Räsänen vapautetaan, asian käsittely loppuu. Jos hänet sen sijaan tuomitaan, hän voi vielä valittaa asiasta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja vedota Euroopan ihmisoikeussopimuksen uskonnon- ja sananvapautta koskeviin artikloihin.