Valtion talousarvio vuodelle 2023

Uusin päivitys 13.12.2022: Vapaa-ajattelijain liitolle 50 000 euroa

5.8.2022: Pienuskonnoille ja merimieskirkolle miljoona euroa

Valtiovarainministeriön ehdotuksessa pienuskontojen saama valtiontuki on yhteensä 824 tuhatta. Merimieskirkolle osoitetaan 134 tuhatta, joten summa kaikkiaan on noin miljoona euroa.

Pienuskontojen tuesta 150 tuhatta on tarkoitettu Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden parantamiseen. Muut tukisummat ovat käytännössä ennallaan.

Vapaa-ajattelijain liitolle ehdotus ei sisällä tukea. Usein valtiovarainvaliokunnan ns. joululahjarahat eli pienet muutokset budjettiin eduskuntakäsittelyssä ovat johtaneet pysyvään muutokseen. Tässä tapauksessa näin ei käynyt viimevuotisesta valiokunnan toiveesta huolimatta.

Uskontojen vuoropuhelun edistämiseen, käytännössä USKOT-foorumille, myönnetään vakiintuneesti 80 000 euroa.

Suurimmat summat menevät valtionkirkoille. Ortodoksinen kirkko saa noin 2,7 miljoonaa euroa avustusta, Evankelis-luterilaisen kirkon korvaus hautaustoimea, eräitä historiallisesti arvokkaita rakennuksia sekä väestökirjanpidon joitakin tehtäviä varten tulee olemaan noin 121 miljoonaa. Nämä summat ovat inflaatio huomioiden samoja kuin vuotta aiemmin.

13.12.2022: Vapaa-ajattelijain liitolle 50 000 euroa

Valtiovarainvaliokunnan mietintö sisältää vain yhden uskontoihin ja maailmankatsomuksiin liittyvän muutoksen: Vapaa-ajattelijain liitto ry saa 50 000 euroa tukea. Summa on sama jonka valiokunta myönsi kuluvalle vuodelle.

Perusteluissa mainitaan vain lyhyesti "toimintaan uskonnon ja vakaumuksen vapauden edistämiseen". Vapaa-ajattelijain liitto toimii kahteen suuntaan: Toisaalta se edistää katsomusten tasa-arvoa lain edessä ja mm. ylläpitää tätä uskonnonvapaus.fi-sivua, toisaalta se levittää uskonnotonta maaimankatsomusta.

Valiokunta toteaa, että esityksessä on valiokunnan aiemman kannan mukaisesti 300 000 euroa Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden edistämiseen. Valiokunta ei esitä suoraan muutosta, mutta toteaa muillakin olevan uhkia:

Saadun selvityksen mukaan myös eräät muut uskonnolliset yhteisöt (mm. Turun juutalainen seurakunta ja islamilainen yhdyskunta) ovat joutuneet kokemaan turvattomuuden ja pelon tunteen sekä erilaisen ilkivallan lisääntymistä. 

Valiokunta pitää tärkeänä, että uskonnollisiin tiloihin liittyviin uhkiin puututaan - - ja että niiden rahoitukseen löydetään tasapuoliset ja kestävät ratkaisut. Valiokunta viittaa myös sisäministeriössä laaditun uskonnollisten yhteisöjen tilojen turvallisuuden parantamista koskevaan raporttiin - - suosituksen mukaan valtion tulisi tukea rahallisesti erityisesti niiden uskonnollisten yhteisöjen turvallisuuden parantamista, joihin kohdistuu suurimmat uhkat ja joiden turvallisuustoimet vaativat rahoitusta ottaen erityisesti huomioon yhteisöjen omat rahoitusmahdollisuudet. 

Perussuomalaisten vastalauseen mukaan "Sanan-, mielipiteen- ja uskonnonvapaus ovat länsimaisen demokratian peruskiviä, ja pelkästään löysästi yhteiskuntarauhan säilyttämiseen tai varsinaisten vihatekojen ehkäisemiseen nojaten ei näitä perusvapauksia tule rajoittaa.", mutta konkreettisia muutoksia budjettiin ei tämän osalta vastaulauseessa esitetä.