21.5.2024

Nuorten enemmistö: Uskonnollinen pukeutuminen sallittava

Vuoden 2023 nuorisobarometrin mukaan selvä enemmistö suomalaisista nuorista sallii uskonnon näyttämisen kouluissa. Väitteestä "opiskelijoiden tulee voida käyttää pieniä uskonnollisia symboleita, kuten pieniä ristejä kaulakorussa, oppilaitoksissa" samaa mieltä oli 85 % vastaajista, eri mieltä vain muutamia prosentteja. Näkyvien uskonnollisten symbolien, kuten huivien, osalta sallivia oli jonkin verran vähemmän. Opettajilla vastaavaa pukeutumista hieman harvempi piti sopivana.

Liikuntatunneista kieltäytymisen uskonnollisen syyn vuoksi sallisi noin 30 %, hieman useampi oli vastakkaista mieltä. Moni ei osannut muodostaa kantaa kysymykseen.

Tiloja rukoilemista varten tulisi oppilaitoksen tarjota noin joka viidennen mielestä, reilun kolmanneksen mielestä ei tulisi. Yli 10 % oli sitä mieltä, ettei uskonnon tulisi näkyä koulussa lainkaan; on epäselvää tulkitsivatko vastaajat tämän tarkoittavan vain koulun järjestettyä ohjelmaa vai myös esimerkiksi oppilaiden pukeutumista.

Kysely tehtiin nyt puoliksi verkossa ja puoliksi puhelinhaastatteluin. Uskonnottomuuden vuoksi vähemmistöön katsoi kuuluvansa useampi verkkolomakkeen täyttäneistä kuin puhelimessa vastanneista. Tutkimuksen tekijät pitävät mahdollisena, että uskontoa pidetään jossain määrin sosiaalisesti suotavana, jolloin vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa kerrotaan harvemmin uskonnoton kanta. Tulos on kuitenkin epävarma.

Tutkimus kaikkiaan on laaja, ja sen pääkohde on uskonnollisuus ylipäänsä. Tuloksissa kerrotaan miten moni kertoo olevansa hengellinen ihminen, miten moni kiistää evoluutioteorian, kuinka usein nuoret osallistuvat uskonnolliseen tilaisuuteen ja niin edelleen. Myös omaa käsitystä asemoitumisesta vasen-oikea- ja liberaali-konservatiivi-asteikolla kysyttiin.

Katso myös nuorisobarometri kokonaisuudessaan.