Tyttöjen ns. ympärileikkausten kielto erillislakiin

Uusin päivitys 16.06.2024: Hallituksen esitys odotettu

18.4.2024: Työryhmän esitys erilliskiellosta

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että tyttöjen ns. ympärileikkaus eli sukuelinten silpominen kielletään erillisellä lailla. Jo nykyisellään kielto on käytännössä voimassa rikoslain yleisten pahoinpitelypykälien nojalla, ja tämä on vahvistettu myös korkeimman oikeuden ratkaisussa.

Jatkossa täysi-ikäinenkään nainen ei voisi antaa suostumusta ympärileikkauksen lievimpiin muotoihin. Nykyisen laintulkinnan mukaan suostumus voi oikeuttaa perusmuotoiseen pahoinpitelyyn mutta ei törkeään pahoinpitelyyn; esimerkiksi nyrkkeily ja vastaavat urheilulajit on sallittu tämän perusteella. Perustelun mukaan "uhri on usein muutoinkin sillä tavalla alisteisessa ja haavoittuvassa asemassa, että hänen suostumuksensa vapaaehtoisuudesta ei voitaisi käytännössä varmistua." Lisäksi muutoksen jälkeen on selkeämpää milloin on rangaistavaa myös valmistella tekoa esimerkiksi varaamalla matka ulkomaille.

Rangaistuksen maksimi olisi kymmenen vuotta vankeutta, sama kuin nykyäänkin törkeässä pahoinpitelyssä. Minimi on esityksen mukaan yksi vuosi, enemmän kuin mahdollisesti lievimpien muotojen rangaistus nykyään perusmuotoisesta pahoinpitelystä.

Erillisen lain on ajateltu toimivan signaalina käytännössä maahanmuuttajataustaisille ihmisille. Esityksessä todetaan, että kyselyn mukaan lähes kaikki somalialaissyntyiset miehet tiesivät silpomisen lainvastaiseksi. Naisista osa ei mieltänyt lievimpiä muotoja kielletyksi silpomiseksi.

Poikien osalta ei juuri punnintaa

Luonnoksessa käsitellään hyvin vähän poikia. Perusteluna tälle lienee aiempi lakivaliokunnan kanta: "Valiokunta katsoi lisäksi, että myös poikien ei-lääketieteellisiin ympärileikkauksiin liittyy sääntelytarpeita, joita on aiheellista selvittää ja arvioida tarkemmin. Lakivaliokunta kuitenkin korosti, etteivät poikien ei-lääketieteellisiin ympärileikkauksiin liittyvät sääntelytarpeet saa viivästyttää tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen rangaistavuuden selkeyttämistä."

Perustuslakivaliokunta joutunee punnitsemaan uskonnonvapauden, yhdenvertaisuuden ja ruumiillisen koskemattomuuden suhdetta. Luonnoksessa tämä sivuutetaan käytännössä yhdellä kappaleella:

Rangaistussääntely on Suomessa yhdenvertaisuusperiaatteen ja vakiintuneen lainkirjoittamistavan mukaisesti sukupuolineutraalia, eli sekä tekijä että teon kohde voivat olla mitä sukupuolta tahansa. Ehdotettu naisen sukuelinten silpominen merkitsisi poikkeusta tähän pääsääntöön - - Ehdotettuja säännöksiä ei kuitenkaan voida pitää yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisena, sillä Suomea koskevien kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti julkisella vallalla on velvollisuus suojella naisia heihin kohdistuvalta väkivallalta, mitä myös naisen ja tytön sukuelinten silpominen on.

Katso myös esitys kokonaisuudessaan.

16.6.2024: Hallituksen esitys odotettu

Hallitus antoi työryhmän luonnoksen pohjalta esityksen. Olennaista muutosta päälinjauksiin siinä ei ole. Poikien osalta todetaan vain uutena asiana lyhyesti lausunnoista:

Erittäin laajasti kannatettiin myös säännösten sukupuolispesifisyyttä, ja poikkeamista rikosoikeuden sukupuolineutraliteetista pidettiin perusteltuna, koska naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisessa on kyse naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja ihmisoikeusloukkauksesta. Muutamissa lausunnoissa kuitenkin korostettiin, että erillinen oikeudellinen keskustelu myös poikien ympärileikkauksesta on tarpeen. Osassa lausuntoja katsottiin, että sääntely tulisi ulottaa jo tässä vaiheessa koskemaan myös poikia.

Esitys menee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn, käytännössä lakivaliokuntaan. Hallitus ei ehdota eduskunnalle perustuslakivaliokunnan kannan pyytämistä, mutta eduskunta voi silti niin tehdä.