Helsingin hovioikeus
Tuomio 19/114497

Antamispäivä 02.04.2019
Asianumero R 18/938

Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Helsingin käräjäoikeus 27.02.2018 nro 108953

Asia Syrjintä

Valittaja "K"

Vastapuoli Kihlakunnansyyttäjä Riina Karma

Asian käsittely hovioikeudessa

K:lle on myönnetty jatkokäsittelylupa 22.5.2018.

Pääkäsittely on toimitettu 18.1.2019.

Valitus

K on vaatinut, että käräjäoikeuden tuomio kumotaan ja syyte hylätään
tai että rangaistusta joka tapauksessa alennetaan. Lisäksi K on
vaatinut, että valtio velvoitetaan korvaamaan hänen
oikeudenkäyntikulunsa käräjä- ja hovioikeudessa.

K ei ollut syrjinyt  M:sta tämän uskonnon perusteella. M:n
uskonnolla ei ollut ollut mitään tekemistä K:n menettelyn kanssa.
K oli ainoastaan sanonut M:lle englanniksi ”jos et näytä kasvojasi,
niin et ole tervetullut”. K ei ollut kieltäytynyt palvelemasta M:sta, vaan
M oli oma-aloitteisesti päättänyt asiointinsa liikkeessä ja poistunut
sieltä.

K oli noudattanut tilanteessa kaikkiin asiakkaisiinsa soveltamaansa
käytäntöä, jonka mukaan hänen piti kyetä tunnistamaan asiakkaansa. Kun
M:n kasvot oli peitetty, tunnistaminen ei ollut ollut mahdollista.
Asiakkaan tunnistamisen vaatimus liittyi liiketoiminnassa yleisesti
hyväksyttäviin periaatteisiin eli yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ja
omaisuudensuojan turvaamiseen. K:lla oli ollut oikeus kertoa M:lle
liikkeessä noudattamastaan periaatteesta.

Asian arvioinnissa piti huomioida myös perustuslain takaama sananvapaus ja
ammatinharjoittajan vapaus noudattaa liiketoimintansa harjoittamisessa
parhaaksi katsomiaan periaatteita. Useissa EU-maissa kasvot peittävä vaatetus
oli työelämässä lailla kielletty.

K:lle määrätty 35 päiväsakkoa oli joka tapauksessa oikeuskäytäntöön
nähden liian ankara seuraamus teosta. Seuraamuksen arvioinnissa tuli ottaa
huomioon K:n vähäinen syyllisyys, asianomistajan poikkeuksellisena
pidettävä menettely ja se, ettei liikkeessä ollut tuolloin ollut muita asiakkaita.

Vastaus

Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään ja K velvoitetaan korvaamaan
valtiolle todistelukustannukset hovioikeudessa.

Syyttäjä on pääkäsittelyssä tarkistanut syytteen teonkuvausta siten, että
M oli asioinut E -liikkeessä pukeutuneena uskonnollisen
vakaumuksensa takia silmiä lukuun ottamatta kasvot peittävään niqab-asuun.
K oli jättänyt palvelematta M:sta yleisesti noudatettavilla ehdoilla
kieltäytymällä myymästä tälle liikkeessä myynnissä olleita tuotteita, mikäli
M ei näytä kasvojaan.

Käräjäoikeuden tuomio oli oikea.

K oli ilmoittanut E -liikkeessä asioineelle niqab-huntuun
pukeutuneelle M:lle, ettei tämä ollut toivottu asiakas liikkeessä, mikäli
hän halusi pitää kasvonsa peitettynä. Niqab-hunnun yhteys islaminuskon
harjoittamiseen oli yleisesti tiedossa.

Nykyisin yleisin kasvot peittävä pukeutumisen muoto julkisilla paikoilla oli
islaminuskoon kuuluvan huivin käyttö. Kysymys oli ollut tilanteesta, jossa
näennäisesti yhdenvertainen pukeutumisehto johti syrjivään käytäntöön, joka
tässä tapauksessa kohdistui lähes yksinomaan uskonnollisin perustein huntuun
pukeutuneisiin naisiin.

Kasvot peittävän hunnun käyttö ei tuottanut ongelmia muillakaan julkisilla
paikoilla. Asian kannalta ei ollut merkitystä sillä, että kasvot peittävän
vaatetuksen käyttö työelämässä oli kielletty joissain EU-maissa. niqab-hunnun
käyttö julkisilla paikoilla oli laillista ja hyväksyttävää Suomessa ja muun
muassa Helsingin kaupungin työntekijöille työssä sallittu asu.

Tuomittu sakkorangaistus oli teon laatuun ja olosuhteisiin nähden sekä
M:lle tilanteesta aiheutunut henkinen ahdistus huomioon ottaen
kohtuullinen seuraamus.

Lausunnot

Hovioikeuteen on 28.8.2018 ja 17.1.2019 toimitettu
yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunnot.

Todistelu

Pääkäsittelyssä on kuultu syyttäjän nimeämänä todistajana M:sta ja
todistelutarkoituksessa K:ia.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Näyttö ja näytön arviointi

Riidatonta on, että M on mennyt E -liikkeeseen pukeutuneena
mustaan tai harmaaseen niqab-asuun, joka oli silmiä lukuun ottamatta peittänyt
hänen kasvonsa. M on kertonut, että hänen ollessaan kynttilähyllyn
luona kynttilä kädessään, K oli sanonut hänelle englanniksi, ettei K
myy, jos M ei paljasta kasvojaan. M ei ollut käyttäytynyt
uhkaavasti. M on islaminuskonsa vuoksi pukeutunut niqabiin 15
vuoden ajan. Hän paljastaa kasvonsa, jos se on tarpeen tunnistautumisen
vuoksi, kuten passintarkastuksessa tai muissa tilanteissa, joissa henkilöllisyys
tarkistetaan.

K on kertonut sanoneensa M:lle, ettei tämä ollut toivottu asiakas.
K ei ollut kieltäytynyt myymästä M:lle. K oli sanonut, että
kasvot on näytettävä. K ei sallinut, että asiakkaat peittivät kasvonsa, koska
asiakas täytyi pystyä tunnistamaan, jos asiakas anastaisi tavaroita. K:n
menettelyllä ei ollut ollut mitään tekemistä uskonnon kanssa. M:lla oli
ollut kynttilä kädessä. M ei ollut aiheuttanut häiriötä eikä käyttäytynyt
uhkaavasti tai epäilyttävästi. K ei ollut yhdistänyt M:n pukeutumista
uskontoon. K:n tiedossa oli, että kyseisenlainen pukeutuminen saattoi
liittyä uskontoon, mutta kaavun käyttöön voi liittyä muutakin eikä sen
käyttäminen todistanut mitään uskonnosta tai sitä, kuka kaavun sisällä oli.

Hovioikeus katsoo, että M:n kertomuksen uskottavuutta tukee se, että
hänen äidinkielensä on englanti ja ettei hän siten ole voinut erehtyä K:n
puheen sisällöstä. Kertomuksen uskottavuutta tukee myös se, että hän on heti
soittanut tapahtuneesta välikohtauksesta poliisille. Hovioikeus katsoo
näytetyksi, että K on sanonut liikkeessä asioineelle M:lle, jolla on
ollut kädessään liikkeen tuote, ettei hän myy M:lle, jos tämä ei paljasta
kasvojaan. Vaikka K ei olekaan kehottanut M:sta poistumaan
liikkeestä, M on poistunut liikkeestä, koska hän oli ymmärtänyt K:n
puheen perusteella, ettei tämä myy hänelle liikkeen tuotteita. M:n
poistuminen liikkeestä on siten johtunut K:n menettelystä.

Säännökset

Rikoslain 11 luvun 11 §:n mukaan joka elinkeinotoiminnassa, ammatin
harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa
tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman
hyväksyttävää syytä ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla (1
kohta), kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa
hänet sieltä (2 kohta) taikka asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita
olennaisesti huonompaan asemaan (3 kohta) rodun, kansallisen tai etnisen
alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen
suuntautumisen, perimän, vammaisuuden tai terveydentilan taikka uskonnon,
yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun
näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole
rangaistava työsyrjintänä tai kiskonnantapaisena työsyrjintänä, syrjinnästä
sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Lain esitöiden (HE 94/1993 vp) mukaan hyväksyttäviä syitä
epäyhdenvertaiseen kohteluun ovat oikeussäännöksiin perustuvat syyt, kuten
kieltäytyminen myymästä alkoholijuomia henkilölle, joka ei niitä saisi ostaa,
tai kansalaisten vakiintuneisiin oikeuskäsityksiin pohjautuvat syyt.
Syrjintäsäännöksillä ei myöskään rajoiteta muualla lainsäädännössä suotua
mahdollisuutta harjoittaa asiakasvalintaa liikkeen tason ylläpitämiseksi.
Hyväksyttävät syyt erilaiselle kohtelulle voivat johtua myös harjoitetun
toiminnan luonteesta, kuten esimerkiksi sisällöltään ikään perustuville
erityisryhmille kuten nuorisolle tai vanhuksille tarkoitetut palvelut. Ehdotetun
11 §:n 1 kohdan katsottiin kattavan muun muassa kieltäytymisen ottamasta
asiakkaaksi tai palvelemasta asiakasta taikka asiakkaan palvelemisen
nöyryyttävällä tai asiakasta loukkaavalla tavalla. Pykälän 3 kohdassa
tarkoitettua syrjintää ei olisi merkitykseltään vähäinen tai perusteiltaan
tulkinnanvarainen asettaminen eriarvoiseen tai muita huonompaan asemaan.
Syrjintänä ei voida pitää erilaisten perusteiden asettamista sinänsä, vaan sillä
tavoin tapahtuvaa erottelua, että se johtaa käytäntöön sovellettuna jonkun
asettamiseen olennaisesti huonompaan asemaan kuin muut. Tahallisuus
edellyttää tietoisuutta syrjintäperusteen olemassaolosta ja merkityksen
antamista sille henkilön kohtelussa.

Suomen perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia
lain edessä. Pykälän 2 momentin mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää
perustetta asettaa eri asemaan muun muassa uskonnon perusteella.
Syrjintäkieltoa perusteltiin lain esitöissä (HE 309/1993 vp s. 43-44) sillä, että
ihmisoikeussopimusten yhdenvertaisuuden sääntelyssä tällaisella säännöksellä
on keskeinen asema. Syrjintäkielto koskisi myös toimenpiteitä, jotka
välillisesti johtaisivat syrjivään lopputulokseen. Tältä osin syrjinnän käsilläolo
olisi arvioitava jonkin menettelyn tosiasiallisten seurausten kannalta.

Perustuslain 11 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on uskonnon ja
omantunnon vapaus. Pykälän 2 momentin mukaan uskonnon ja omantunnon
vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista
vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan.
Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon
harjoittamiseen. Lain esitöiden (HE 309/1993 vp s. 56) mukaan muiden
ihmisten perusoikeuksiin liittyvät näkökohdat olisi otettava huomioon
tulkittaessa, miten pitkälle säännöksen antama perusoikeussuoja, esimerkiksi
uskonnon harjoittamisen käsite, ulottuu.

Yhdenvertaisuuslakia sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen julkiseen ja
yksityiseen toimintaan. Lain 8 §:ään sisältyy syrjinnän kieltävä säännös, jossa
yhtenä syrjintäperusteena mainitaan uskonto. Sanotun lain 11 §:ssä säädetään
erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteista, joiden mukaan erilainen kohtelu on
oikeutettua siinäkin tapauksessa, että kohtelun oikeuttamisperusteista ei ole
säädetty, jos kohtelulla on perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä
tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklassa turvataan uskonnonvapaus.
Tämä oikeus sisältää vapauden vaihtaa uskontoa tai uskoa ja vapauden
tunnustaa uskontoaan tai uskoaan joko yksin tai yhdessä muiden kanssa
julkisesti tai yksityisesti jumalanpalveluksissa, opettamalla,
hartaudenharjoituksissa ja uskonnollisin menoin. Artiklan 2 kohdan mukaan
henkilön vapaudelle tunnustaa uskontoaan tai uskoaan voidaan asettaa vain
sellaisia rajoituksia, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä
demokraattisessa yhteiskunnassa yleisen turvallisuuden vuoksi, yleisen
järjestyksen, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden
oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.

Ihmisoikeussopimuksen 14 artiklassa on syrjinnän kielto, jonka mukaan tässä
yleissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista ja vapauksista nauttiminen
taataan muun muassa ilman minkäänlaista uskontoon perustuvaa syrjintää.
Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen
kahdennentoista pöytäkirjan 1 artiklan 1 kohdan mukaan laissa tunnustetuista
oikeuksista nauttiminen taataan muun muassa ilman minkäänlaista uskontoon
perustuvaa syrjintää.

Hovioikeuden johtopäätökset

M on kertomansa mukaan harjoittanut islaminuskoa pitkän aikaa ja
pukeutunut uskonnollisista syistä niqab-asuun. M:n uskonnollista
vakaumusta ei ole syytä epäillä. Ihmisoikeustuomioistuimen
oikeuskäytännössä islamin päähuivin tai hunnun käyttämistä on pidetty uskon
tunnustamisena ja katsottu siihen kohdistuvien rajoitusten merkitsevän
puuttumista 9 artiklan turvaamaan uskonnonvapauden suojaan. (esim.
Kervanci v. Ranska, 4.12.2008, Aktas v. Ranska, 30.6.2009). Hovioikeus
katsoo, että pukeutumista kasvot peittävään niqab-asuun voidaan pitää
perustuslain 11 §:ssä tarkoitettuna uskonnon tunnustamisena ja
harjoittamisena.

K on kieltäytynyt myymästä niqab-asuun pukeutuneelle M:lle mitään
ja siten kieltäytynyt palvelemasta tätä liikkeessään. K on näin
menettelemällä puuttunut M:n uskonnonvapauteen.

Perustuslain 11 §:ssä on uskonnon- ja omantunnonvapaus turvattu ilman
nimenomaista rajoituslauseketta. Rajoituslausekkeen puuttuminen ei
kuitenkaan merkitse, että uskonnonvapauteen vedoten voitaisiin harjoittaa
toimia, jotka loukkaavat muita perusoikeuksia (HE 309/1993 vp s. 56).
Uskonnonvapauteen kohdistuvien rajoitusten hyväksyttävyyden arvioinnissa
on huomiota kiinnitettävä myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan 2
kohtaan, jonka mukaan henkilön vapaudelle tunnustaa uskontoaan tai uskoaan
voidaan asettaa vain sellaisia rajoituksia, joista on säädetty laissa ja jotka ovat
välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa muun muassa muiden
henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi. Vastaavansisältöinen
rajoitus on myös kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan
kansainvälisen yleissopimuksen 18 artiklan 3 kohdassa. Uskon tunnustamisen
oikeutta on pidetty perusoikeutena demokraattisessa ja moniarvoisessa
yhteiskunnassa (esim. Eweida v. Yhdistynyt kuningaskunta, 15.1.2013).

K on vedonnut siihen, että hän on liiketoiminnassaan edellyttänyt kaikkien
asiakkaiden osalta, että nämä tulee voida tunnistaa. K:n mukaan
tunnistamisvaatimus liittyi yleisen järjestyksen ja turvallisuuden sekä
omaisuudensuojan turvaamiseen elinkeinotoiminnassa.

Laissa ei ole säädetty rajoituksia vapaudelle tunnustaa ja harjoittaa uskontoa.
Jos kuitenkin erilaiselle kohtelulle samanlaisessa tilanteessa tai samanlaisissa
olosuhteissa on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä syy, kyse ei ole
syrjinnästä. Arvioitaessa hyväksyttävää syytä K:n menettelyyn on otettava
huomioon hänen perusoikeuksiinsa liittyvät näkökohdat.
Elinkeinonharjoittajalla on perustuslain 18 §:ssä turvatun elinkeinovapauden
nojalla oikeus lähtökohtaisesti kohdistaa palvelujaan liikeajatuksensa
mukaisesti eri tavoin rajatuille henkilöpiireille edellyttäen, että kohtelulla
pyritään hyväksyttävään tavoitteeseen ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi
ovat asianmukaisia ja oikeasuhtaisia. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden
turvaaminen liiketiloissa voi sinänsä olla hyväksyttävä syy tehdä erottelu
erilaisten asiakkaiden välillä. Liiketoiminnassa ei kuitenkaan voida sanottujen
tavoitteiden saavuttamiseksi asettaa asiakkaille sellaisia ehtoja, jotka
loukkaavat näiden perusoikeuksia, kuten uskonnonvapautta ja syrjinnän
kieltoa.

K:n kertomus ei riitä näytöksi siitä, että E -liikkeessä olisi ollut
sellainen käytäntö, että kaikki asiakkaat pitää voida tunnistaa kasvoista.
M ei ole käyttäytynyt liikkeessä epäilyttävästi tai uhkaavasti eikä hän
ole aiheuttanut häiriötä. M on tapahtumahetkellä ollut ainoa asiakas
liikkeessä. M:n käyttäytyminen ei ole muodostanut uhkaa yleiselle
turvallisuudelle tai järjestykselle liikkeessä tai uhkaa liikkeessä olleelle
omaisuudelle. M:n tunnistaminen ei ole ollut tarpeen siinä tarkoituksessa,
että toimenpiteellä olisi estetty liikkeessä oleville henkilöille ja omaisuudelle
aiheutuva vaara. Kun K:lla ei siten ole ollut hyväksyttävää syytä kieltäytyä
myymästä uskonnolliseen niqab-asuun pukeutuneelle M:lle, hän ei ole
elinkeinotoiminnassa ilman hyväksyttävää syytä palvellut M:sta yleisesti
noudatettavilla ehdoilla. K on myös asettanut M:n muihin
asiakkaisiin nähden ilmeisesti eriarvoiseen asemaan tämän uskonnon
perusteella, kun hän on vaatinut myymälässä asioinutta M:sta paljastamaan
kasvonsa, vaikka K:lla ei ole selvitetty olleen aihetta edellyttää
tunnistautumista.

Hovioikeus katsoo tekoajankohtana olleen yleisesti tiedossa, että
islaminuskoiset naiset käyttävät kyseistä kasvot peittävää asua. K:n
omankin kertomuksen perusteella voidaan katsoa, että hänen on täytynyt tietää
niqab-asun käyttämisen liittyneen M:n harjoittamaan islaminuskoon.
K on siten tiennyt syrjintäperusteen olemassaolosta ja antanut sille
merkitystä M:n kohtelussa. K on näin ollen menetellyt tahallisesti.

Hovioikeus hyväksyy rangaistusseuraamuksen osalta käräjäoikeuden
perustelut.

Mainituilla perusteilla hovioikeus katsoo, ettei ole aihetta käräjäoikeuden
tuomion muuttamiseen. Lainkohtia on oikaistu.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta
valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka
ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.
Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja
valituksen tekemiseen päättyy 03.06.2019.

Asian ovat ratkaisseet:

Hovioikeudenneuvos Pirjo Aaltonen
Hovioikeudenneuvos Anna-Liisa Hyvärinen (puheenjohtaja)
Hovioikeudenneuvos Heikki Rautiola

Ratkaisu on yksimielinen.

 ----

Helsingin käräjäoikeus
Os. 3
Tuomio 18/108953
27.02.2018
Asianumero R 17/8942
Puheenjohtaja Käräjätuomari Mirja Sormunen
Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Tapio Rasila
Vastaaja  K
Asianomistaja M 
Asia Syrjintä
Vireille 24.10.2017

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. Syrjintä
5500/R/0021436/16
Rikoslaki 11 luku 11 § 1 / 1-3
Perustuslaki 6 §

30.03.2016 Helsinki

K on elinkeinotoiminnassa ilman hyväksyttävää syytä jättänyt
palvelematta  M:sta yleisesti noudatettavilla ehdoilla sekä asettanut
tämän ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan
uskonnon perusteella.

M on asioinut --  Oy:n ylläpitämässä Fennia -korttelissa
sijaitsevassa E -liikkeessä pukeutuneena uskonnolisen
vakumuksensa takia kasvot peittävään Niqab -asuun. --
toimistusjohtajana toiminut sekä liikkeessä töissä ollut K on jättänyt
palvelematta M:sta yleisesti noudatettavilla ehdoilla pyytämällä M:sta
poistumaan liikkeestä ja kieltäytymällä myymästä tälle liikkeessä myynnissä
olleita tuotteita.

Syyttäjän muu vaatimus

Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 1

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaus

Vastaaja K on kiistänyt syytteen. K on kiistänyt, että hän olisi
kieltäytynyt palvelemasta M:sta tai olisi asettanut tämän ilmeisen
eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan uskonnon
perusteella. K on vaatinut syytteen hylkäämistä.

K on vaatinut, että valtio velvoitetaan korvaamaan hänen
oikeudenkäyntikulunsa 2.232 euroa.

Todistelu

Henkilötodistelu

1. Vastaaja  K todistelutarkoituksessa
2. Todistaja  M

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Tuomion perustelut

Kohta 1

Todistajana kuultu asianomistaja M on kertonut, että mennessään
kauppaan hänellä oli päällään Niqab-asu, joka peittää koko vartalon lukuunottamatta silmiä. M oli ehtinyt mennä kynttilöiden luokse, kun
K oli sanonut hänelle englanniksi, että jos et voi näyttää kasvojasi, hän ei
myy mitään. M oli kertonut K:lle olevansa suomalainen ja kysynyt
vielä että tarkoitatko todella etten voi ostaa mitään, johon K oli sanonut,
että ajattele mitä haluat. M oli kokenut tilanteen ihmisarvoa
loukkaavana ja nöyryyttävänä ja ahdistavana. Hän oli poistunut liikkeestä.
K ei ollut käskenyt häntä poistumaan. M on kertonut, että hän
paljastaa kasvonsa viranomaisille, kun sellaista tunnistusta tarvitaan, mutta
kaupassa hänen ei tarvitse näyttää kasvojaan. M on kertonut olleensa
muslimi 24 vuotta ja 14-15 vuotta käyttänyt Niqab-asua. Hän harjoittaa
uskontoa aina. M:n käsityksen mukaan oli kysymys rasismista, koska hän
ei ollut pelottava. Kauppias ei ollut tyytyväinen hänen uskonnolliseen
vaatetukseensa. Ihmiset tietävät heti vaatetuksen perusteella, että hän on
muslimi.

Vastaaja K on kertonut, että hän kohtelee kaikkia samalla tavalla, jos he
peittävät kasvonsa. Kasvot on tärkeä nähdä, jos tarvitaan tunnistusta
epäselvissä tilanteissa valvontakameranauhalta. K ei ollut käskenyt naista
poistumaan liikkeestä. K olisi voinut myydä, jos vartijat olisivat voineet
tarkastaa. K oli ajatellut, että henkilö on ulkomaalaistaustainen ja siksi
puhui hänelle englantia. Kyseisen asun K oli nähnyt joskus jossakin.
TV:ssä hän oli nähnyt terroristeja, mutta hän ei tiennyt olivatko he muslimeja.
K oli sanonut tälle kauppaan tulleelle henkilölle, että jos et näytä
kasvojasi, niin et ole tervetullut. K on kertonut, että hänellä on töissä
muslimi.

Johtopäätökset

Käräjäoikeus ei pidä uskottavana, että K ei olisi tiennyt M:n asun
liittyvän M:n uskontoon. Asu on Helsingissäkin tuttu näky. K ei ole
pyytänyt M:sta poistumaan, mutta on sanonut selvästi, ettei M voi
ostaa mitään, jos hän peittää kasvonsa. M ei ole uskontonsa vuoksi
voinut näyttää kasvojaan. Liikkeessä tuolloin olivat M ja K.
K:n lausuma osoittaa sen, ettei hän palvele eli myy tavaroista kasvonsa
uskonnollisista syistä peittävälle M:lle. M poistui liikkeestä.
K on asettanut M:n ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti
huonompaan asemaan uskonnon perusteella. K:n syyllisyydestä ei jää
varteenotettavaa epäilyä.

Syyksilukeminen

K on syyllistynyt siihen rikokseen, mistä syyttäjä on hänelle vaatinut
rangaistusta muutoin, mutta hän ei ole pyytänyt M:sta poistumaan
liikkeestä.

Rangaistusseuraamus

Teko ei ole niin vähäinen, että K voitaisiin jättää rangaistukseen
tuomitsematta. K tuomitaan yleisen rangaistuskäytännön mukaiseen
sakkorangaistukseen.

Oikeudenkäyntikulut

K:n valtioon kohdistama oikeudenkäyntikuluvaatimus hylätään, koska
syytettä ei ole hylätty.

Lopputulos

Käräjäoikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmalta ilmenevällä tavalla.

Helsingin käräjäoikeus

Os. 3

Vastaaja "K"

Tuomiolauselma 18/108953

27.02.2018 Asianumero
R 17/8942
K - -

Syyksi luettu rikos

1. Syrjintä
30.03.2016
Rikoslaki 11 luku 11 § 1 / 1-3
Perustuslaki 6 §

Rangaistusseuraamukset

Sakko
Syyksi luetut rikokset 1
35 päiväsakkoa à 57,00 euroa = 1 995,00 euroa

Muut lausunnot

K:n valtioon kohdistama oikeudenkäyntikuluvaatimus hylätään.

Muutoksenhaku

Annettiin muutoksenhakuohje.

Vastaaja  K on määräajassa hyväksytysti ilmoittanut
tyytymättömyyttä koko tuomioon.

Valituksen määräpäivä: 29.03.2018

Vastavalituksen määräpäivä: 12.04.2018

Lainvoimaisuus

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Allekirjoitus

Käräjätuomari Mirja Sormunen