Uskonnonvapaus.fi pääsivu

Islam ja rakkaus -yhdyskunnan uskontonnustus, yhdyskuntajärjestys ja julkisen uskonnonharjoituksen muoto

Tämä on esimerkki uskonnonvapauslain vaatimasta uskontunnustuksesta ja yhdyskuntajärjestyksestä. Uskonnonvapaus.fi -sivustolla ei ole erityisiä siteitä Islam ja rakkaus -yhdyskuntaan.

Uskontunnustus

Yhdyskunnan uskon perusta on uskoa yhteen ainoaan Allahiin, joka on ihmisistä ja profeetoista ensimmäisen, Aatamin ja hänen suvustaan tulleiden Aabrahamin, Jaakobin, Mooseksen, Daavidin, Salomonin, Jeesuksen, Muhammedin ja muiden profeettojen ainoa Luoja sekä tämän uskon mukaisesti elää ja levittää rakkautta ihmisille.

Julkisen uskonnonharjoituksen muoto

Yhdyskunnan jäsenet rukoilevat:

"Allah, tee meistä ihmisiä, jotka vievät kaikkialle rauhaa, tee meistä ihmisiä, jotka ovat yhdistäviä, ei erottavia.

Tee meistä ihmisiä, jotka vievät vihan tilalle rakkauden, loukattujen tunteiden tilalle anteeksiannon, epäuskon tilalle uskon, epätoivon tilalle toivon, pimeyden tilalle valon ja suo meille ilo viedä surun tilalle iloa.

Allah, tee meistä ihmisiä, jotka peittävät muiden viat sen sijaan, että tuovat ne esille, antavat lohtua sen sijaan, että etsivät lohtua, ovat ymmärtäväisiä muita kohtaan sen sijaan, että odottavat ymmärrystä.

Auta meitä rakastamaan muita ihmisiä sen sijaan, että odottaisimme rakkautta muilta.

Tee meistä ihmisiä, jotka vievät sateen lailla elämää kaikkialle tekemättä mitään eroa minkään välillä.

Tee meistä ihmisiä, jotka valaisevat auringon lailla tekemättä mitään eroa minkään välillä.

Tee meistä ihmisiä, jotka mullan lailla antavat kaikkensa, vaikka ihmiset tallaavat päälle.

Auta meitä ottamaan paikkamme, ei riistävien, vaan antavien, anteeksiantavien ja anteeksiannettujen, Allahin kanssa syntyneiden, Allahin kanssa eläneiden ja Allahin kanssa kuolleiden ja ikuisessa elämässä uudelleen syntyneiden riveissä."

Yhdyskunta harjoittaa uskontoa

1) järjestämällä konferensseja ja kutsumalla niihin puhujia,

2) julkaisemalla äänitteitä sekä kuvallista ja kirjallista materiaalia,

3) avaamalla Medrese-nimisiä kokoontumispaikkoja ja

4) auttamalla avun tarpeessa olevia sekä henkisesti että aineellisesti.

Yhdyskuntajärjestys

Yhdyskunnan nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdyskunnan nimi on Islam ja Rakkaus ja sen kotipaikka Helsinki.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

2 §

Yhdyskunnan tarkoituksena on levittää jäsenilleen ja muille halukkaille Islamin uskon tuomaa rakkautta ja auttaa kaikkia katsomatta uskoon, kieleen tai rotuun. Yhdyskunnan kieli on suomi. Kaikilla jäsenillä on kuitenkin oikeus käyttää sitä kieltä, mitä he parhaiten osaavat.

Jäsenet

3 §

Jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa asuva, Suomen lakeja noudattava henkilö, kieleen tai rotuun katsomatta, jos yhdyskunnan hallitus hänet muutoin hyväksyy. Jäsenellä on oikeus erota yhdyskunnan jäsenyydestä ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle erosta. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka vahingoittaa yhdyskunnan mainetta.

Hallitus

4 §

Yhdyskunnan asioita hoitaa hallitus, jonka vuosikokous valitsee kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja, jotka toimivat myös yhdyskunnan puheenjohtajana sekä varapuheenjohtajana, sihteeri, rahastonhoitaja, kolme varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen tehtävänä on:

1) hoitaa ja valvoa yhdyskunnan asioita,

2) tehdä aloitteita ja esityksiä vuosikokoukselle ja muille yhdyskunnan kokouksille,

3) hoitaa huolellisesti yhdyskunnan taloutta ja omaisuutta,

4) ottaa ja erottaa yhdyskunnan jäsenet ja toimihenkilöt,

5) laatia vuosittain yhdyskunnan vuosikertomus, tilikertomus ja tilinpäätös sekä

6) suorittaa muut sille annetut tehtävät.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään neljä jäsentä sekä puheenjohtaja ovat läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Yhdyskunnan nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin erikseen yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voidaan erottaa kesken toimikauden mikäli kaksi kolmasosaa (2/3) yhdyskunnan jäsenistä sitä vaatii.

Rahoitus

5 §

Yhdyskunta rahoittaa toimintansa keräämillään jäsenmaksuilla. Jäsenmaksun määräytymisperusteet vahvistaa vuosikokous. Toimintansa tukemiseksi yhdyskunta voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Kokoukset

6 §

Yhdyskunnan kokoukset kutsuu koolle hallitus jäsenille lähetettävällä kirjeellä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Ylin päätösvalta yhdyskunnan asioissa kuuluu yhdyskunnan kokoukselle.

Kiinteän omaisuuden luovuttaminen ja kiinnittäminen on yhdyskunnan kokouksen asia.

Äänioikeus yhdyskunnan kokouksessa on kaikilla täysi-ikäisillä yhdyskunnan jäsenillä.

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Pöytäkirja on laadittava ja tarkistettava neljäntoista (14) päivän kuluessa kokouksesta.

Vuosikokous

7 §

Yhdyskunnan vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus,

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa,

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4) hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista,

5) käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto,

6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus kuluvalle kalenterivuodelle,

8) valitaan vaalivuosina uusi hallitus,

9) päätetään seurakunnan perustamisesta ja valitaan sen hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet,

10) valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä

11) käsitellään muut esityslistan asiat.

Seurakunnat

8 §

Seurakunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä.

Seurakunnan kokouksesta ja hallituksesta on soveltuvin osin voimassa mitä edellä yhdyskunnan kokouksesta ja hallituksesta on määrätty.

Yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen

9 §

Yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muuttamiseen tarvitaan yhdyskunnan kokouksen päätös, jota vähintään neljä viidesosaa (4/5) yhdyskunnan kaikista äänioikeutetuista jäsenistä on kannattanut. Yhdyskunnan purkamiseen vaaditaan yhdyskunnan kokouksen päätös, jota vähintään viisi kuudesosaa (5/6) yhdyskunnan kaikista äänioikeutetuista jäsenistä on kannattanut kahdessa perättäisessä kokouksessa.

Yhdyskunnan purkautuessa varat käytetään köyhien ja apua tarvitsevien islaminuskoisten hyväksi Suomessa.

Yleistä

10 §

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa uskonnonvapauslakia.