Uskonnonvapaus.fi pääsivu

Kantelu oikeuskanslerille KKO:n ympärileikkaustuomiosta 20.10.2008

Sexpo-säätiö
Helsingissä 20.10.2008

KANTELU

Sexpo-säätiön käsityksen mukaan Korkeimman oikeuden päätös (KKO 2008:93) hyväksyä pojan ympärileikkaus sallittuna toimenpiteenä (ei-pahoinpitelynä) rikkoo Suomen perustuslakia, useita muita lakeja sekä kansainvälistä Lapsen oikeuksien sopimusta.

Korkein oikeus antoi 17.10.2008 päätöksen, joka piti voimasssa hovioikeuden päätöksen, jonka mukaan poikansa ympärileikkauksen järjestänyt henkilö ei ole syyllistynyt poikansa pahoinpitelyyn (KKO:n päätös liitteessä 1). Päätöksen perusteluina olivat erityisesti seuraavat seikat (kohta 29):
- toimenpide oli tehty pojan kannalta hyväksyttävistä, hänen ja hänen huoltajansa uskontoon liittyvistä syistä, ja
- toimenpiteellä voidaan katsoa tässä tapauksessa puututun kokonaisuutena arvostellen vähäisessä määrin pojan ruumiilliseen koskemattomuuteen.

Sexpo-säätiö katsoo Korkeimman oikeuden päätöksen rikkovan Suomen perustuslakia (7§ ja 11§), rikoslakia (21. luku 5§), lastensuojelulakia (4§), lakia miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta (4§ ja 7§) sekä Lapsen oikeuksien sopimusta (artiklat 14 ja 19). Lisäksi päätös rikkoo keskeistä eettistä periaatetta ruumiillisesta koskemattomuudesta sekä lapsen seksuaalioikeuksien toteutumista.

Myös Korkeimman oikeuden perustelut ovat virheellisiä. Nykyisen lääketieteellisen tiedon valossa ei ole perusteltua väittää, että pojan ympärileikkauksesta koituva ruumiillisen koskemattomuuden loukkaus tai haitta olisi vähäistä. Myöskään uskonto tai perinne ei voi olla riittävä peruste pysyvän ruumiinvamman tuottamiseksi toiselle ihmiselle.

Kantelun perustelut

1. Koskemattomuus perustuslaissa ja eettisenä periaatteena

Suomen perustuslaki takaa kaikille oikeuden koskemattomuuteen (7§). Perustuslaissa mainitaan erikseen, että lapsia pitää kohdella tasa-arvoisesti yksilöinä (6§). Perustuslain 7§:n mukaan koskemattomuuteen ei saa puuttua mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Suomen laki ei salli ruumiinvamman tuottamista toiselle ihmiselle uskonnon tai perinteen perusteella.

Esimerkiksi vähäinenkin ruumiillinen kurittaminen kuten tukistaminen tai luunappien antaminen on Korkeimman oikeuden päätöksen (KKO 1993:151, päätös liitteessä 2) mukaan rangaistavaa lievänä pahoinpitelynä. Myös koiran hänän typistämistä pidetään eläinsuojelurikoksena. Pojan ympärileikkaus tuottaa pysyvän vamman, joka on edellämainittuja esimerkkejä huomattavasti vakavampi. Korkeimman oikeuden päätös on ristiriidassa aikaisempien linjausten kanssa, eikä mikään tuomioistuin saa sivuuttaa perustuslakia päätöksiä tehdessään.

Lisäksi oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen on perusoikeus, joka muodostaa pohjan muille ihmisoikeuksille. Jos ruumiillisesta koskemattomuudesta tingitään, muuttuvat muut oikeudet epävarmoiksi. Esimerkiksi oikeus mielipiteen ilmaisemiseen on merkityksetön, jos kirjailijan sormet katkaistaan. Kaikkiin ruumiillista vahinkoa tuottaviin koskemattomuuden loukkauksiin pitää olla äärimmäisen painavat syyt. Perinne tai uskonnollinen vakaumus ei ole missään tapauksessa riittävä peruste puuttua koskemattomuuteen.

2. Uskonnonvapaus perustuslaissa

Suomen perustuslaki takaa kaikille oikeuden uskonnonvapauteen (11§). Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan yksi peruste ympärileikkauksen sallimiselle on seuraava: "-- ympärileikkauksella voidaan arvioida olevan myönteistä merkitystä nimenomaan leikattavan pojan itsensä, hänen identiteettinsä kehittymisen sekä uskonnolliseen ja sosiaaliseen yhteisöönsä kiinnittymisen kannalta."

Tämä Korkeimman oikeuden perustelu on ristiriidassa perustuslain 11§:n kanssa. Siinä taataan oikeus olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan ja sanotaan, että "kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen." Peruuttamaton amputaatio osoituksena uskontoon kuulumisesta loukkaa yksilön oikeutta päättää uskonnollisesta vakaumuksestaan, kun hän on täysivaltainen aikuinen.

Vertauksen vuoksi voidaan tarkastella esimerkkiä, jossa jokin uskontokunta päättää polttomerkitä lapsensa puolen vuoden iässä yhteisöllisen identiteetin vahvistamiseksi. Polttomerkinnän tekee ammattilainen hygieenisissä oloissa ja asianmukaista puudutusta käyttäen. Esimerkin tilanne on räikeästi yleisen oikeustajun vastainen. Se rikkoo lapsen uskonnonvapautta ja ruumiillista koskemattomuutta räikeästi. Huomioon on otettava vielä se, että polttomerkin voi nykykirurgialla poistaa, mutta poistettua esinahkaa ei ole mahdollista palauttaa.

3. Pahoinpitely rikoslaissa

Rikoslain 21.luvun 5§ määrittelee toisen terveyden vahingoittamisen pahoinpitelyksi. Terveen kudoksen poisleikkaaminen erityisen tuntoherkältä alueelta (esinahka) ilman lääketieteellistä perustelua on terveyden vahingoittamista. Ympärileikkausta vastustavien lääkärien (Doctors Against Circumcision) julkilausumassa osoitetaan selkeästi esinahan merkitys peniksen fysiologiassa sekä sen tärkeys seksuaaliterveydelle ja seksuaaliselle mielihyvälle (julkilausuma liitteessä 3).

4. Lastensuojelun keskeiset periaatteet

Lastensuojelulain 4§:ssä luetellaan mm. seuraavat arvot lastensuojelun keskeisiksi periatteiksi:
- Lastensuojelun on edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia
- Lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu
- Lapsen etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri toimenpidevaihtoehdot ja ratkaisut turvaavat lapselle [--] ruumiillisen sekä henkisen koskemattomuuden.

Vaikka Korkein oikeus ei olekaan lastensuojeluelin, täytyy sen ottaa huomioon lasta koskevissa päätöksissään lapsen etu. Korkeimman oikeuden päätös rikkoo kaikkia ylläolevia periaatteita, koska ne asettavat vanhempien perinnesitoumukset lapsen koskemattomuuden, seksuaaliterveyden ja yleisen edun edelle. Päätös niin radikaalista toimenpiteestä kuin lapsen peniksen silpominen ei kuulu vanhempien päätäntävaltaan.

5. Miesten ja naisten välinen tasa-arvo

Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella (7§). On mitä karkeinta sukupuolista syrjintää, että poikien sukuelinten silpominen sallitaan tilanteessa, jossa tyttöjen sukuelinten silpominen kielletään ehdottomasti.

Korkeimman oikeuden päätöksessä todetaan, että "tyttöjen ympärileikkauksessa on kysymys lähinnä törkeäksi pahoinpitelyksi luokiteltavasta menettelystä, jota ei voida missään olosuhteissa oikeuttaa nyt kyseessä olevan kaltaisilla uskonnollisilla ja sosiaalisilla syillä" (kohta 27). Suomi on sitoutunut kansainvälisin sopimuksin tyttöjen ympärileikkauksen perinnetavan poistamiseen. Tyttöjen ympärileikkauksen lievin muoto ns. klitoriksen hupun poisto (kuuluu WHO:n määritelmässä tyypin 1 ympärileikkauksiin) on myös ehdottomasti kielletty.

Fysiologisesti klitoriksen huppu on tytöillä lähin vastine esinahalle (kts. Sexpo säätiön lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle, kommentti 10, liitteessä 4). Kun klitoriksen hupun poisto on määritelty sukuelinten silpomiseksi ja pahoinpitelyksi, vaatii johdonmukaisuus ja sukupuolten välisen tasa-arvon periaate vastaavanlaisen toimenpiteen kriminalisoimista myös poikien kohdalla.

Lain miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta 4§ velvoittaa kaikkia viranomaisia edistämään kaikessa toiminnassaan "naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti". Korkein oikeus on päätöksessään jättänyt tämän velvoitteen huomioimatta.

6. Lasten oikeuksien sopimus ja ihmisoikeudet

Lasten oikeuksien sopimuksen 19. artiklan mukaan "sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin asianmukaisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisin, sosiaalisiin ja koulutuksellisiin toimiin suojellakseen lasta kaikelta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, vahingoittamiselta ja pahoinpitelyltä --", sekä 24. artiklan mukaan "sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tehokkaisiin ja tarkoituksenmukaisiin toimiin poistaakseen lasten terveydelle vahingollisia perinteisiä tapoja."

Korkeimman oikeuden päätös rikkoo suoraan Suomen sitoutumista lasten oikeuksien puolustamiseen. Lisäksi päätös heikentää uskottavuutta viranomaistoimilta, jotka pyrkivät edistämään muissa asioissa lasten oikeuksien toteutumista Suomessa. Jos poikalasten vahingoittaminen hyväksytään, voidaan tätä käyttää ennakotapauksena myös tiettyjen tyttöjen ympärileikkauksen muotojen sallimiseksi.

Lasten oikeuksien sopimuksessa tunnustetaan myös lapsen oikeus ajatuksen- omantunnon- ja uskonnonvapauteen (14. artikla). Näin ollen lasta ei saa liittää tiettyyn uskontokuntaan tai ihmisryhmään pysyvällä ruumiillisella merkillä, sillä pysyvä merkki rikkoo räikeästi lapsen oikeutta päättää omista uskonnollisista sitoumuksistaan myöhemmällä iällä.

YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus takaa kaikille ihmisille oikeuden henkilökohtaiseen turvallisuuteen (3. artikla), mikä pitää sisällään ruumiillisen koskemattomuuden. Ihmisoikeudet koskevat kaikkia ihmisiä sukupuoleen, uskontoon tai kulttuuriseen alkuperään katsomatta (2.artikla). Poikalapsen ympärileikkaus uskonnollisin perustein tai kulttuurisen alkuperän (perinteen) perusteella asettaa lapsen eriarvoiseen asemaan juuri 2.artiklan kieltämin perustein.

Sukupuolielinten silpomisen salliminen vain sillä perusteella, että kohde on poika ja tietystä kulttuurista ja/tai uskonnosta on täysin ihmisoikeuksien ja lasten oikeuksien vastaista.

7. Seksuaalioikeudet ja seksuaalinen hyvinvointi

World Association for Sexology on vuonna 1999 laatinut seksuaalioikeuksien julistuksen (liitteessä 5), jonka kohta 2 käsittelee oikeutta seksuaaliseen loukkaamattomuuteen ja fyysiseen turvallisuuteen. Tähän oikeuteen sisältyy "oman kehon hallinta ja nautinto vapaana kidutuksesta, silpomisesta ja mistä hyvänsä väkivallasta."

Pojan ympärileikkaaminen on puuttumista lapsen kehoon ja seksuaalisuuteen. Ympärileikkauksella on erilaisia vaikutuksia pojan seksuaalisuuteen ja mielihyvän kokemiseen (kts. Heikki Sariolan muistion s. 7-10, liitteessä 6). Vanhemmilla ei ole uskonnollisista tai perinnesyistä oikeutta tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat ympärileikatun henkilön seksuaalisuuteen koko hänen ikänsä.

Sosiaali- ja terveysministeriön Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmassa 2007-2010 painotetaan myös seksuaalioikeuksien ja -terveyden merkitystä. Poikien ympärileikkauksen hyväksyminen on vakavasti ristiriidassa toimintaohjelman hengen kanssa.

Toimenpiteet

Sexpo-säätiö vaatii oikeuskanslerilta oikaisua kyseessä olevaan Korkeimman oikeuden ennakkopäätökseen, sillä päätös on Suomen perustuslain vastainen sekä rikkoo useita muita lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia. Lisäksi kyseinen päätös on merkittävä lasten oikeuksia koskeva linjaus, joten myös yleinen etu vaatii oikeuskanslerilta toimenpiteitä.