Tämä päätös liittyy artikkeliin Henkilötietojen suoja ja vakaumus.


eoak 3056/4/02: Tieto uskontokunnasta lääkärintodistuksessa

11.8.2004

PÄÄTÖS KANTELUUN

1 KANTELU

XXXXXX arvosteli 16.12.2002 eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassaan kirjeessä Tampereen kaupungin henkilökunnan terveysaseman lääkärin menettelyä 22.2.2002 kirjoitetun lääkärinlausunnon sisältöä koskevassa asiassa. XXXX epäili, että hänen uskonnonvapauttaan oli rikottu, kun lääkärintodistuksessa todettiin hänen osallistuvan aktiivisesti Jehovan todistajien toimintaan.

2 SELVITYS

Kantelun johdosta hankittiin Tampereen kaupungin henkilökunnan terveysaseman johtavan lääkärin XXXXXXX 28.4.2003 päivätty lausunto, jonka liitteenä oli työterveyslääkäri XXXXXXX 26.4.2003 päivätty selvitys.

XXXXX antoi vastineen annettuun lausuntoon ja selvitykseen.

3 RATKAISU

Katson, että työterveyslääkäri XXXXXX 22.2.2002 antamaan lääkärinlausuntoon on merkitty arkaluonteinen tieto XXXXX uskonnollisesta vakaumuksesta ja että tieto ei ole ollut välttämätön arvioitaessa XXXXX kokonaistilannetta yksilöllistä varhaiseläkettä koskevassa hakemusasiassa.

Perustelen ratkaisuani seuraavasti.

3.1 Oikeusohjeet

Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla.

Henkilötietolain 11 §:ssä säännellään arkaluonteisten tietojen käsittelykieltoa. Arkaluonteisina tietoina pidetään lainkohdan mukaan henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan mm. henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista (2 kohta).

Potilasasiakirjojen käsite määritellään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä (99/2001, jälj. asetus). Asetuksen 2 §:n mukaan potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 5 kohdassa tarkoitettuja potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja sekä teknisiä tallenteita, jotka sisältävät hänen terveydentilaansa koskevia tietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Potilasasiakirjoihin kuuluvat mm. potilaskertomus ja siihen liittyvät asiakirjat sekä tutkimuksen tai hoidon perusteella annetut todistukset ja lausunnot.

Asetuksen 7 §:n mukaan potilasasiakirjoihin tulee merkitä potilaan hyvän hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset sekä laajuudeltaan riittävät tiedot. Henkilötietolain (523/1999) 11 §:n 1 - 3 sekä 5 ja 6 kohdassa tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja saa merkitä potilasasiakirjoihin vain, jos ne ovat potilaan hoidon kannalta välttämättömiä.

3.2 Annettu selvitys

Työterveyslääkäri XXXXXX totesi minulle antamassaan selvityksessä, että XXXX tuli hänen vastaanotolleen 14.2.2002 yksilöllisen varhaiseläkkeen hakemukseen liittyvän lääkärinlausunnon vuoksi. XXXX mukaan XXXX toi itse oma-aloitteisesti esille elämäntehtävänsä Jehovan todistajana, mihin käytti paljon vapaa-aikaansa. Tämä tavoitteellinen ja aktiivinen vapaa-ajan toiminta yhdistettynä työelämän vaatimuksiin lisäsivät XXXX mielestä XXXX psyykkistä ja fyysistä rasittuneisuutta sekä ahdistuneisuutta työtä kohtaan. XXXX työmotivaatio toimistovirkailijan työhön oli XXXXXX mielestä heikentynyt olemattomaksi. Myös fysiatrin 4.6.1996 antamassa kuntoutusselosteessa ja psykiatrin 13.12.2001 antamassa B-lääkärinlausunnossa oli XXXX mukaan todettu potilaan osallistuminen Jehovan todistajien toimintaan. Näillä perusteilla XXXXX katsoi kokonaisuuden kannalta olevan merkitystä lääkärinlausunnossa esiintyvällä maininnalla XXXX osallistumisesta Jehovan todistajien toimintaan.

3.3 Kannanotto

XXXXX kirjoitetussa lääkärinlausunnossa on todettu hoito- tai kuntoutussuunnitelman tavoitteita kuvailevassa osassa, että kuntoutustoimenpiteet eivät hyödytä potilasta, koska oma motivaatio nykyiseen työhön puuttui ja oma aktiivinen asennoituminen suuntautui muualle kuin työelämään. Lisäksi on todettu, että potilas osallistuu aktiivisesti Jehovan todistajien toimintaan. Lausuntoon on näin ollen tehty kuvaus XXXX henkilötietolain mukaan arkaluonteisena tietona pidettävästä uskonnollisesta vakaumuksesta. Tällainen tieto voidaan potilasasiakirjojen laatimisesta annetun asetuksen 7 §:n mukaan merkitä lääkärinlausuntoon ainoastaan silloin, kun se on välttämätön tieto.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 22 §:n mukaan laillistettu lääkäri päättää potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta. Tämän vuoksi katson, että ensisijaisesti lääkärin ammattitoimintaan kuuluva kysymys on sen arvioiminen, onko potilasasiakirjaan tehty merkintä potilaan hoidon kannalta välttämätön. Työterveyslääkäri XXXXX on edellä 3.2 kohdassa mainituin perustein katsonut, että yksilöllisen varhaiseläkkeen hakemukseen liittyvään lääkärintodistukseen on ollut välttämätöntä merkitä XXXX osallistuvan aktiivisesti Jehovan todistajien toimintaan.

Omana käsityksenäni totean, että joissakin tilanteissa voi olla välttämätöntä merkitä lääkärinlausuntoon arkaluontoinen tieto. Selvityksen mukaan XXXX on oma-aloitteisesti kertonut Jehovan todistajien toimintaan osallistumisestaan vastaanotolla. Työterveyslääkäri XXXXX on ilmeisesti halunnut korostaa XXXX aktiivista suuntautumista muualle kuin työelämään lisäämällä lääkärinlausuntoon tiedon XXXX aktiivisesta toiminnasta Jehovan todistajissa. Selvityksen perusteella käsitykseni on, että XXXXXX tarkoituksena ei ole ollut puuttua XXXXX oikeuteen harjoittaa uskontoaan. Katson kuitenkin, että tässä tapauksessa arkaluonteinen tieto uskonnollisesta vakaumuksesta ei ole tuonut sellaista lisätietoa XXXX suuntautumisesta työelämän ulkopuolelle, että se olisi ollut asetuksen tarkoittamalla tavalla välttämätön. Arkaluonteisen tiedon pois jättämisellä olisi turvattu perustuslaissa suojattua oikeutta yksityiselämään, mihin kuuluu myös henkilötietojen suoja.

Toimivaltaani ei kuulu määrätä potilasasiakirjoihin tehtyjä merkintöjä korjattavaksi.

4 TOIMENPITEET

Saatan edellä kohdassa 3.3 esittämäni käsityksen työterveyslääkäri XXXXXXX menettelystä hänen tietoonsa.

Tässä tarkoituksessa lähetän hänelle jäljennöksen tästä päätöksestäni.

Asia ei anna minulle aihetta muihin toimenpiteisiin.

Kirjeen ja vastineen liitteet palautetaan oheisena.

Oikeusasiamies
Riitta-Leena Paunio

Oikeusasiamiehensihteeri
Iisa Suhonen