eoak 2498/4/04 - Vaatimus kirkon jäsenyydestä talonmiehellä

21.9.2005, Dnro 2498/4/04

VASTAUS

Kerrotte Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän hakeneen Aamulehdessä 22.9.2004 olleessa ilmoituksessa Ilkon kurssikeskukselle talonmiestä. Hakijalta edellytettiin seurakunnan jäsenyyttä. Katsotte, että tapaus on samanlainen kuin tapaus, johon apulaisoikeusasiamies Riitta-Leena Paunio antoi ratkaisunsa 25.5.2001 (dnro 1994/4/99).

Katsotte, että ilmoituksessa tarkoitettu tehtävä on luonteeltaan selvästi tekninen. Ilmoituksessa mainitaan muun muassa "tehtävään valittavalta edellytetään vankkaa kiinteistönhoitokokemusta sekä työkokemusta mm. LVI-säätöjärjestelmistä, uima-altaan laitteista - -".

Katsotte, että niin kauan kuin seurakunta rinnastetaan valtioon ja kuntiin julkisen vallan osana, sitä koskee samanlainen tasa-arvon vaatimus kuin muitakin julkisyhteisöjä. Vaatimus seurakunnan jäsenyydestä ilmoituksessa on käsityksenne mukaan selvästi vastoin perustuslain 6 §:ssä tarkoitettua syrjintäkieltoa.

Kirjoituksenne johdosta hankittiin Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän selvitys 24.1.2005.

Kirkkohallitus antoi pyynnöstäni 31.3.2005 asiassa lausuntonsa. Jäljennökset selvityksestä ja lausunnosta ovat tämän vastauksen liitteinä.

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä viittaa selvityksessään siihen, että mainitsemanne apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu 25.5.2001 ei koskenut kysymystä virkasuhteesta, joten sitä ei voi rinnastaa nyt kyseessä olevaan tilanteeseen. Kirkkolainsäädännössä ei ole selvityksen mukaan rajoitettu virkasuhteen käyttöä tietyntyyppisiin tehtäviin, siten kuin esimerkiksi uusitussa kuntalaissa on tehty eikä kirkkolaki myöskään edellytä vastaavalla tavalla palvelussuhteiden muuttamista työsopimussuhteeksi.

Kirkkohallitus toteaa lausunnossaan, että lausunnon kohteena olevassa kantelussa on kysymys valinnasta virkasuhteeseen eikä työsuhteeseen. Kirkkolain 6 luvun 1 §:n mukaan viranhaltijan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Kirkkolain mukaan seurakunnalla on harkintavaltaa kirkkoon kuulumisen osalta vain työsuhteissa ja silloinkin vain niissä tapauksissa, joissa työ ei sisällä jumalanpalvelukseen, kirkollisiin toimituksiin, diakoniaan tai opetukseen liittyviä tehtäviä. Sen sijaan virkasuhteeseen valittaessa harkintavaltaa ei ole. Kirkon jäsenyys on kelvollisuusehto virkaan.

Olen tutkinut kirjoituksenne ja siitä annettua selvitystä ja lausuntoa. Katson, että asiassa ei ole ilmennyt aihetta epäillä lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä.

Ilkka Rautio
Apulaisoikeusasiamies

Henrik Åström
Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri