Turun ja porin työsuojelupiiri 62/81/2009 - Kirkon työ ja jäsenyysvaatimus

62/81/2009 - - 3.6.2009

TYÖSYRJINTÄASIAN SELVITYS

Työnantaja: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä - -

Selvityksen aihe: Työpaikkailmoitusten mahdollinen syrjivyys

Asiassa kertyneen selvityksen perusteella työnantajalle annetaan seuraavat:

TOIMINTAOHJEET: Työnantajan tulee noudattaa työhönotossa syrjinnän kieltoa ja pidättäytyä työpaikkailmoittelussaan syrjivien valintakriteerien ilmoittamisesta, mikäli siihen ei työtehtävän kannalta ole objektiivisesti arvioiden painavaa ja hyväksyttävää syytä.

Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) 6 § ja 7§.

Toimintaohjeiden noudattamista valvotaan tulevissa työsuojelutarkastuksissa ja työnantajan työpaikkailmoituksia seuraamalla. Jos on todennäköisiä perusteita epäillä, että on tehty rikoslain 47 luvussa rangaistavaksi säädettäväksi teko, työsuojeluviranomainen voi ilmoittaa asian poliisille esitutkintaa varten.

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) 13§ja 50 §.

ASIAN SELVITTELYN VAIHEET

Turun ja Porin työsuojelupiirin työsuojelutoimiston tietoon on saatettu useita Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän työpaikkailmoituksia, joissa tehtävään valittavalta on edellytetty evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyttä. Avoimet tehtävät ovat koskeneet hautausmaatyöntekijöitä, siivoojia, leirikeskusten työntekijöitä ja diakonialeirien avustajaa. Kyse on ollut määräaikaisista työsuhteista.

Työnantajalta on pyydetty asiassa selvitystä. Työnantaja vastasi pyydettyyn selvitykseen annetussa määräajassa.

Asiaa käsitellyt tarkastaja NN siirsi asian työsuojelutoimiston käsiteltäväksi.

KESKEISET HAVAINNOT

Kirkkolain 6 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan kirkon, seurakunnan tai seurakuntayhtymän virassa sekä jumalanpalvelukseen, kirkollisiin toimituksiin, diakoniaan tai opetukseen liittyvässä pysyväisluonteisessa työssä voi olla vain evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Muissa kirkon työsuhteissa kirkkoon kuulumisen vaatimusta tulee työsuojelutoimiston käsityksen mukaan arvioida yhdenvertaisuuslain 6 §:n ja 7 §:n mukaisesti.

Yhdenvertaisuuslain 6 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lain 7 §:n mukaan syrjintänä ei pidetä sellaista erilaista kohtelua, jonka perusteena on työtehtävien laatuun ja niiden suorittamiseen liittyvä todellinen ja ratkaiseva vaatimus.

Työpaikkailmoitteluvaiheessa suojelukohteena on työnhakijoiden tasapuolinen kohtelu sinänsä, vaikka tällainen menettely ei voi kohdistua tiettyyn henkilöön. Jos työhönottoperusteena on seurakuntaan kuuluminen, syrjintä saattaa kohdistua joko välittömästi tai välillisesti kirkkoon kuulumattomiin tai muuhun uskontokuntaan kuuluviin henkilöihin.

Työnantaja on vastineessaan katsonut, että selvityspyynnön kaikissa tarkastuksen kohteena olevissa tehtävissä olisi niin kiinteitä liityntäkohtia kirkkolain 6 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin, että evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyden vaatiminen on perusteltua.

Työsuojelutoimiston käsityksen mukaan nyt käsiteltävissä työsuhteissa ei voida aina perustellusti edellyttää seurakunnan jäsenyyttä. Tehtäviin ei diakonialeiriavustajaa lukuun ottamatta lähtökohtaisesti liity kirkkolain 6 luvun 1 §:n 2 momentissa mainittuja tehtäviä eikä asiallinen käyttäytyminen mainituissa tehtävissä ole työsuojelutoimiston käsityksen mukaan riippuvainen kirkon jäsenyydestä. Työnantaja voi edellyttää seurakunnan jäsenyyttä silloin, kun jäsenyydellä on työtehtävien laatuun ja niiden suorittamiseen liittyvä todellinen ja ratkaiseva vaatimus.

Työnantajan on mahdollista työnjohtovaltaansa käyttäen ohjeistaa työntekijöiden menettelytapoja tilanteissa, joissa työntekijöiden työtehtävät mahdollisesti sivuavat kirkkolain 6 luvun 1 §:n 2. momentissa tarkoitettuja tehtäviä. Seurakunnan jäsenyys sinänsä ei työsuojelutoimiston käsityksen mukaan automaattisesti anna henkilölle sellaisia valmiuksia suoriutua sellaisista tehtävistä, joihin työnantaja vastineessaan vetoaa.

JATKOTOIMENPITEET/ASIAN KASITTELYN PAATOS

Työnantajalle annettuja toimintaohjeita valvotaan edellä kuvatuin keinoin. Työsuojelutoimisto voi jatkossa ilmoittaa asian myös poliisille esitutkinnan suorittamista varten, mikäli sillä on todennäköisiä perusteita epäillä työnantajan syyllistyneen asiassa rikoslain 47 luvun 3 §:ssa tarkoitettuun työsyrjintärikokseen.

Muilta osin asian käsittely päättyy tähän.

- -