11.5.2010

Työsyrjinnästä tuomio: hautausmaatyöntekijäksi ei otettu kirkosta eronnutta

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut työsyrjinnästä puutarhurin, joka peruutti kesätyöntekijäksi valitsemisen siksi, että hakija oli eronnut kirkosta. Tapahtumakulku oli riidaton. Oikeus ratkaisi käytännössä sen, oliko hautausmaatyöntekijän tehtävä sellainen, että oli oikeutettua vaatia kirkon jäsenyyttä. Ratkaisu oli kielteinen ja tuomio siis tuli.

- - seikka, että hautausmaalla asioivat kristillisen yhteisön jäsenet saattavat lähestyä siellä työskenteleviä puutarhatyöntekijöitä teknisluontoisten kysymysten lisäksi myös jopa lohdutuksen saamiseksi, ei osoita, että hautausmaan kausityöntekijän työllä Uudenkaupungin seurakuntayhtymässä olisi olennainen liittymä uskonnon harjoittamiseen tai kirkollisiin toimituksiin.

Ottaen huomioon edellä työtehtävien luonteesta sekä hakuilmoituksessa työnsannin edellytyksistä ja arviointiperusteista lausutun kuten myös sen, että mainittuun tehtävään Uudenkaupungin seurakuntayhtymässä on aikaisemmin valittu myös kirkkoon kuulumaton henkilö, on ilmeistä, että henkilön uskonnollisella vakaumuksella ei ole ollut todellista ja ratkaisevaa kysymyksessä olevan työtehtävän hoitoon liittyvää vaatimusta.

Ottaen huomioon hautausmaan viheralueita hoitavan kausityöntekijän asiakaskontaktien satunnaisuudesta ja luonteesta lausutun kuten myös sen seikan, että kausityöntekijät oli ohjeistettu saattamaan asiakkaat ongelmatilanteissa esimiehensä puheille, on ilmeistä, että kausityöntekijät eivät myöskään ole toimineet kirkon oppien edustajana.

Seurakunnan työntekijät esittivät omissa vastineissaan, että hautausmaan työntekijältä "on perustelua edellyttää kirkon työntekijöiden samaistumista kirkon arvoihin." Käräjäoikeuden mukaan tehtävä oli enemmän tekninen.

Tuomiossa ei oteta erikseen kantaa lojaliteettivelvollisuuteen. Selvää kuitenkin on, että esimerkiksi jäsenyys Vapaa-ajattelijain liitossa olisi osoitus kirkon arvoja vastaan toimimisesta, ja syy jättää työntekijä palkkaamatta. Kirkosta eroaminen - tai kirkkoon liittymättä jättäminen - taas on oikeuden mukaan ilmeisestikin neutraali kanta, ei toimintaa kirkkoa vastaan.

Ks. myös Tuomio kokonaisuudessaan.