11.1.2014

Oikeusasiamies: Kirkkoon kuuluvaakaan ei saa pakottaa kenttähartauteen

Eduskunnan oikeusasiamies vaatii puolustusvoimia toimimaan niin, että jäsenyydestä uskontokunnassakaan ei seuraa velvollisuutta osallistua uskonnonharjoitukseen. Käytännössä tämä koskee valtionkirkkojen jäseniä, joiden ei tarvitse osallistua evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen papin järjestämiin kenttähartauksiin.

Aiemmin oikeusasiamies on todennut lukioiden joulukirkon vapaaehtoiseksi myös kirkkoon kuuluvuille. Varusmiehet ovat kuitenkin lukiolaisista poiketen aina vähintään 18-vuotiaita ja siis voivat erota uskontokunnasta halutessaan. Nyt tehty päätös siis laajentaa negatiivisen uskonnonvapauden alaa.

Myös sotilaalla on oikeus vapautua uskonnon harjoittamisesta riippumatta siitä, kuuluuko hän kirkkoon vai ei. - - Eri vaihtoehtojen tulisi olla vapaasti valittavissa niin, että kirkkoon kuuluva voi osallistua tai olla osallistumatta uskonnon harjoittamiseen ja vastaavasti kirkkoon kuulumaton voi valita jommankumman vaihtoehdon.

Oikeusasiamies 4489/2/10

Samassa yhteydessä oikeusasiamies huomioi myös uskonnon ja elämänkatsomuksen opetuksen puolustusvoimissa:

Mitä tulee kirkolliseen opetukseen ja elämänkatsomustiedon opettamiseen, olennaista on, että molemmat opetusvaihtoehdot ovat aidosti tarjolla kaikissa varuskunnissa. - - mahdolliset epäselvyydet varusmiesten kirkollisten oppituntien ja niitä korvaavan elämänkatsomuksen opetussisällöstä olisi ratkaistavissa laatimalla kyseisistä oppitunneista riittävän tarkat oppituntikuvaukset ja pedagogiset käsikirjoitukset. Lisäksi tulisi harkita sitä Maanpuolustuskorkeakoulun lausunnossa esitettyä vaihtoehtoa, että erillisistä kirkollisen alan ja elämänkatsomustiedon oppitunneista luovutaan. Tällöin varusmiehille suunnattujen etiikkaa, ihmissuhdetaitoja sekä psyykkistä hyvinvointia käsittelevien oppituntien sisällön ja toteutuksen tulisi olla sellainen, että kaikki varusmiehet uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta voivat opetukseen osallistua.