Päivähoitolaki uudistuu

Uusin päivitys 13.3.2015: Eduskunta hyväksyi lain

9.4.2014: Työryhmä esittää uskontokasvatuksen poistamista

Päivähoitolain, uudella nimellä varhaiskasvatuslain, muutosta selvittävä työryhmä esittää uskontokasvatuksen poistamistamista päivähoidon tavoitteista. Uudessa laissa mainitaan vain

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on:

- - kunnioittaa kunkin kielellistä, kulttuurillista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa;

Vuonna 1973 säädetyssä laissa ei ollut mainintaa uskonnosta eikä muutenkaan määritelty päivähoidon tarkoitusta. Kymmenen vuotta myöhemmin lakiin lisättiin seuraava, edelleen voimassa oleva pykälä:

- - päivähoidon tulee yleinen kulttuuriperinne huomioon ottaen - - tukea lapsen - - uskonnollista kasvatusta. Uskonnollisen kasvatuksen tukemisessa on kunnioitettava lapsen vanhempien tai holhoojan vakaumusta.

Käytännössä uskontokasvatus on tarkoittanut lähinnä valtionkirkkojen järjestämiä hartauksia niiden tiloissa tai seurakunnan työntekijän vierailuja.

Työryhmän mietinnössä on myös kooste lausunnoista. Evankelis-luterilainen kirkko lausuu "Laissa tai sen perusteluissa tulee olla maininta uskonnon ja uskontokasvatuksen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle. - - kyse ei ole uskonnosta oppiaineena, vaan uskonnosta ilmiönä ja hengellisyydestä osana ihmisyyttä.". Vapaa-ajattelijain liitto puolestaan toteaa "- - varhaiskasvatuslaissa tulisi määritellä, että varhaiskasvatus on uskonnollisesti tunnustuksetonta ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Tämän pitäisi koskea selvästi paitsi opetuksellista kasvatusta myös päiväkotien koko toimintaa." Muissa lausunnoissa ei sivuta uskontoa.

Esitykseen liittyy poikkeukselliset kymmenen eriävää mielipidettä. On epävarmaa, päätyykö esitys laiksi saakka.

Katso myös julkaisu kokonaisuudessaan

18.12.2014: Hallituskin haluaa poistaa uskontokasvatuksen

Hallituksen esitys noudattaa varsin tarkasti työryhmän mietintöä. Uutena on mukana "yleinen kulttuuriperinne". Kokonaisuudessaan lakiesityksen kohta määrittelee varhaiskasvatuksen tavoitteena olevan mm.

antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa;

Lakiesityksen perusteluissa ei avata tarkemmin mitä yleinen kulttuuriperinne pitää sisällään. Nykyisellään koululaisjumalanpalvelukset ja vastaavat peruskoulussa ovat sallittuja mutta eivät pakollisia. Päivähoidon osalta uskontokasvatus on periaatteessa ollut velvollisuus. Uusi laki muuttaa tilanteen samanlaiseksi päivähoidonkin osalta.

13.3.2015: Eduskunta hyväksyi lain

Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen lopullisesti täysistunnossaan 13.3.2015.

Lakiesityksestä antoi lausuntonsa sosiaali- ja terveysvaliokunta ja mietinnön laati sivistysvaliokunta. Niissä ei sivuttu uskontokasvatusta millään tavalla, ei myöskään täysistunnon keskusteluissa.

Uskontokasvatus siis poistuu päivähoidon tehtävistä. Käytännössä jo nyt osassa päiväkoteja kirkkokäyntejä ja vastaavia on ollut hyvin vähän. Toisaalta laki ei edellenkään suoranaisesti kiellä esimerkiksi seurakunnan työntekijöiden vierailuja päiväkodissa.