8.11.2015

Vankiloille uusi yhdenvertaisuusohje

Rikosseuraamuslaitos on laatinut uuden yhdenvertaisuussuunnitelman. Uskonto ja vakaumus on huomioitu suunnitelmassa varsin laajasti:

Haltuun annettavan ja uskonnollisista tai kulttuurisyistä käytettävän huivin tai päähineen (esim. kipa, turbaani) käyttö voidaan sallia sisätiloissa, vaikka päähineen pitäminen sisätiloissa olisi muuten kiellettyä. Omien vaatteiden käyttöä voidaan rajoittaa järjestyksen tai turvallisuuden taikka valvonnan vaatimasta syystä. Musliminaisten huivit pitää kuitenkin sallia, jos huivi ei peitä kokonaan kasvoja, ja henkilö on tunnistettavissa.

- -

Osittain määräykset seuraavat suoraan laista. Mm. vankeuslaki määrää erikseen "Perusruokavaliosta poiketaan, jos se on perusteltua vangin terveyden taikka uskonnollisen tai muun perustellun vakaumuksen vuoksi."

Uskonnonvapauden negatiivinen puoli on kirjattu selkeästi esille. Vankeuslakia säädettäessä perustuslakivaliokunta jätti sen pois ja totesi nimenomaisesti, ettei perustuslaki tarvitse asiassa tarkempaa sääntelyä.

Nykyään vankiloissa toimii valtionkirkkojen vankilapappeja, joiden palkan valtion maksaa. Suunnitelmassa mainitaan yleisesti "uskonnollisesta toiminnasta vastaava henkilö". Muotoilu voi viitata vankeinhoitolaitoksen haluun siirtää vankilapappien palkka kirkkojen maksettavaksi.

Taustalla on uusi yhdenvertaisuuslaki, joka määrää viranomaiset laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelmat. Lain mukaan "Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi." Suunnitelma ei kuitenkaan ole pakottava normi, vaan kuvaa enemmän yhdessä sovittuja suuntaviivoja toiminnalle.

Katso myös suunnitelma kokonaisuudessaan.

Uutislista

Email: