4.7.2016

Kokoomus otti kantaa katsomusopetukseen ja ympärileikkauksiin

Kokoomuksen puoluekokous kesäkuussa käsitteli aloitteita, joista kaksi sivuaa uskonnonvapautta. Molemmissa aloitteissa puoluehallituksen vastaus hyväksyttiin.

Elämänkatsomustiedon vapauttaminen hylättiin

Oulunkylän Kansallisseura ry esitti Kokoomuksen puoluekokoukselle ET-opetuksen vapauttamista:

Haluamme, että kokoomus edistää jokaisen oppilaan oikeutta valita oppiaineeksi elämänkatsomustieto peruskoulussa, vaikka oppilas kuuluisi johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Tällä hetkellä "enemmistön uskontoon", siis Evankelis-luterilaiseen kirkkoon, kuuluvan oppilaan on osallistuttava oman uskonnon opetukseen; muut saavat osallistua tähän enemmistön uskontoon, jos vanhemmat niin haluavat. Aloite suoranaisesti ehdotti vain ET-opetuksen vapauttamista, mutta sen voinee tulkita kattavan muutakin katsomusopetusta.

Puoluekokous hyväksyi kannan, jonka mukaan aloite hylättiin:

- - Monikulttuurisessa maailmassa omien sivistyksellisten, kulttuuristen ja uskonnollisten juurten tunteminen ja tunnustaminen on entistä tärkeämpää, sillä muiden kulttuurien ja uskontojen aito kohtaaminen edellyttää aina omien lähtökohtien tuntemista ja ymmärtämistä.

Aloitteessa ei kerrota, mitä tavoitetta elämänkatsomustiedon opetuksen vapaalla valinnalla haluttaisiin edistää. Puoluehallitus katsoo, että nykyisen mallin mukaisessa peruskoulun uskonnon opetuksessa toteutetaan hyvällä tavalla perusopetuslakiin kirjattua kasvatustavoitetta oppilaiden kasvusta ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen ihmiskunnan jäsenyyteen.

Ympärileikkauksista ei selvää kantaa

Jyväskylän Kokoomusnaiset ry esitti lakia, joka olisi sallinut poikien ympärileikkaukset uskonnollisin perustein:

- - poikalasten ympärileikkauksista uskonnollisten ja kulttuuristen syiden perusteella säädetään lailla. Sääntelyssä tulee ottaa huomioon lapsen etu, lapsen ja hänen huoltajiensa oikeudet, teko-olosuhteet ja toimenpiteen suorittajaan liittyvät kysymykset. - -

Puoluehallitus totesi, että vastaava laki on voimassa mm. Ruotsissa. Selvää kantaa se ei ottanut:

Puoluehallitus toteaa, että poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus ei sinänsä ole todettu olevan haitallinen. Ympärileikkauksen hyväksyttävyyden arvioinnissa on kyse ennen kaikkea lapsen itsemääräämisoikeuden rajojen arvioimisesta ja vanhempien oikeuksista määrätä lapsen puolesta tämän itsemääräämisoikeudesta omaan kehoonsa. Toisaalta poikalasten ympärileikkauksessa on kyse eräisiin uskontoihin ja kulttuureihin liittyvästä asiasta ja sitä kautta toisaalta toinen vastakkainen arviointitekijä on uskonnonvapauden laajuuden arviointi. - -

Puoluehallitus katsoo, että tällä hetkellä ei ole tarvetta edistää sääntelyn aikaansaamista.

Elina Lepomäki hävisi puheenjohtajakisan

Kansanedustaja Elina Lepomäki oli ehdolla Kokoomuksen puheenjohtajaksi. Hän sai noin 15% äänistä eli kolmesta ehdokkaasta selvästi vähinten. Lepomäki on vaalikonevastauksessaan kannattanut kirkon ja valtion eroa.

Muut ehdokkaat Petteri Orpo ja Alexander Stubb eivät vastanneet tähän vaalikoneeseen.

Uutislista

Email: