15.4.2018

Aluehallintovirasto moitti koulua liiasta uskonnollisuudesta

Eräästä koulusta kanneltiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle (jatkossa AVI), joka päätöksessään LSSAVI/2159/2017 löysikin huomattavan paljon moitittavaa koulun toiminnasta. Esimerkiksi uskonnollisista tilaisuuksista oli etukäteen tiedotettu vaihtelevasti ja elämänkatsomustiedon opetuksessa oli ongelmia.

Virsivisa vapaa-ajalle

Virsivisa-kilpailussa opeteltiin kymmenen vähemmän tunnettua virttä ulkoa. Rehtorin mukaan tämä ei ollut uskonnon harjoittamista, vaan opetusta ja suomalaiseen kulttuuri- ja juhlaperintöön tutustumista.

AVI toteaa visan olevan uskonnonharjoitusta ja niin vahvasti, että siihen on aina pyydettävä erillinen lupa jokaisen oppilaan vanhemmilta. Loppulauseena todetaan "Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan Virsivisa olisi perusteltua järjestää tilaisuuden luonteen vuoksi oppilaiden vapaa-ajalla esimerkiksi koulun kerhotoimintana."

Retket seurakunnan leirikeskukseen huono ajatus

Rehtori kertoo, että koulusta on perinteisesti tehty päivä- tai yöretki seurakunnan leirikeskukseen. Retkellä on ollut myös hartaus.

AVI toteaa, että uskonnollisia tilaisuuksia sinänsä voidaan järjestää, jos niiden sijasta on tarjolla myös vaihtoehtoista ohjelmaa. AVI viittaa hallintolain 6. pykälään, jonka mukaan viranomainen saa käyttää toimivaltaa vain laissa määriteltyyn tarkoitukseen. Tämän perusteella AVI toteaa "Koulun toiminnan järjestämisessä on kuitenkin huomioitava, ettei uskonnon harjoittaminen ole sinänsä koulun tehtävä. - - on tarkoitussidonnaisuuden periaatteen kannalta ongelmallista, että retken sisältöön kuuluu paljon uskonnollista ainesta ja ohjelma suunnitellaan yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa."

Jouluevankeliumi on kulttuuria, ei uskontoa

Kantelun mukaan koulun joulujuhlassa on luettu jouluevankeliumi ja laulettu useita kristillisiä joululauluja.

AVI totaa yleisellä tasolla, että joulujuhlan tulisi olla kaikille oppilaille yhteinen opetukseen kuuluva juhla. Kuitenkin "Kuten opetushallituksen ohjeessakin perustuslakivaliokunnan mietintöön (10/2002 vp ja 2/2014 vp) viitaten todetaan, on yksittäisen virren laulaminen uskonnollisen suvaitsevaisuuden perusteella kuitenkin hyväksyttävää." Jouluevankeliumi siis lasketaan kulttuuriperintöön toisin kuin esimerkiksi edellämainitut vähemmän tunnetut virret. Samasta syystä joitakin perinteisiä joululauluja voidaan laulaa musiikin oppitunnilla.

Liikaa seurakunnan päivänavauksia

Seurakunta pitää koulussa päivänavauksia kerran viikossa. Niissä käsitellään uskonnollisia aiheita, lauletaan virsiä ja toisinaan myös rukoillaan.

AVI toteaa, että uskonnollinenkin päivänavaus on sallittu, jos sille on vaihtoehtoinen tilaisuus. Kuitenkin "- - koululla uskonnollisia päivänavauksia järjestetään yhdessä seurakunnan kanssa viikoittain, mikä on aluehallintoviraston käsityksen mukaan paljon. Koulua sitoo vaatimus oppilaiden yhdenvertaisesta kohtelusta, mikä ei aluehallintoviraston näkemyksen mukaan myöskään toteudu, jos yksittäiset oppilaat jäävät viikoittain pois yhteisestä tilaisuudesta."