16.6.2018

Keskusta ja Kokoomus puivat ympärileikkauksia

Hallituspuolueista Keskusta ja Kokoomus pitivät puoluekokouksensa viime viikonloppuna. Molemmilla puolueilla oli käsittelyssä aloitteet, joissa ehdotettiin ympärileikkauskieltoa. Molemmat puolueet sallisivat poikien ympärileikkauksen.

Keskustanuoret esitti:

Vanhemmilla tulee jatkossakin olla oikeus antaa lapselleen uskonnollista kasvatusta, mutta lapsen keholliseen itsemääräämisoikeuteen kajoaminen ei voi olla osa sitä oikeutta. Täysi-ikäinen voi teettää omalle keholleen haluamiaan toimenpiteitä myös ilman lääketieteellistä perustetta, mutta vanhemmilla ei tule olla oikeutta päättää sitä lapsen puolesta.

Puoluekokous hyväksyi puoluehallituksen vastauksen, jossa todetaan mm. asian olevan "haastava ja moniulotteinen kokonaisuus". Tuloksena Keskusta ei kannata poikien ympärileikkauksen kieltoa, vaan toteaa

Puoluekokous edellyttää, että tyttöjen / naisten ympärileikkaus eli toisin sanoen sukuelinten silpominen tulisi yksiselitteisesti kriminalisoida Suomessa kuten muissa Pohjoismaissa. Samassa yhteydessä myös poikien ympärileikkausta koskevaa tarkentavaa sääntelyä tulee saattaa lain tasolle.

Kokoomuksen puolella vastaavanlaisen aloitteen olivat tehneet Akateemiset Kansalliset Nuoret ja heistä riippumatta Kälviän Kokoomus. Vastaus noudatti samaa kaavaa kuin Keskustalla, tyttöjen ympärileikkaus torjutaan ehdottomasti ja poikien osalta pitäisi säätää laki:

Puoluekokous velvoittaa - - Edistämään poikalasten ei-lääketieteellistä ympärileikkausta koskevan sääntelyn laatimista, jotta nykytilaa selkiytettäisiin määrittelemällä soveltuvalla säädöksellä poikalasten ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen oikeudelliset rajat.

Keskusta torjui lisäuskonnon kouluihin

Haapamäen paikallisyhdistys esitti Keskustalle uskonnon opetuksen ja kristillisen kasvatuksen lisäämistä:

Viime vuonna annetut ohjeet varhaiskasvatuksen uskonnollisesta kasvatuksesta ovat osin ongelmalliset - - vaarana voi olla paikkakunnasta riippuen jopa kristillisen kasvatuksen puute.

- - tulisi selvittää mahdollisuuksia uskonnonopetuksen lisäämiseen peruskouluissa ja lukioissa oman uskonnonopetuksen periaatteen mukaan ja myös kristillisen kasvatuksen tukemiseksi varhaiskasvatuksessa.

Puoluekokous hyväksyi aloitteeseen vastauksen, joka toisaalta asettaa päävastuun uskonnollisesta kasvatuksesta kodeille, toisaalta korostaa koulun roolia tietopuolisessa opetuksessa:

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

- -

Puoluekokous pitää tärkeänä, että institutionaalisella koulutusjärjestelmällä säilyy Suomessa pääasiallinen vastuu uskonnon opetuksesta. Tämä pitää uskonnon opetuksen läpinäkyvänä. On tärkeää jo yleissivistyksen kannalta, että kouluissa opetetaan uskontoa. Se auttaa ymmärtämään yhteiskuntaamme ja sen historiaa. Lisäksi on tärkeää, että uskonnon opetus antaa riittävän perustan ymmärtää myös muita uskontoja maailmassa, jossa vastakkainasettelut aika ajoin kärjistyvät.

Puoluekokous muistuttaa, että päävastuu lasten uskonnollisesta kasvatuksesta on kodeilla. Vanhempien toiveesta osa uskonnollisesta kasvatuksesta voi tapahtua tälläkin hetkellä myös eri uskontokuntien ja kirkkojen toimesta.