10.2.2018

Opetusministeri: Uskonto ei vapauta seksuaali­kasvatuksesta

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ainakin joissakin kouluissa on seksuaalikasvatus osana terveystietoa jätetty joiltakin oppilailta heidän vanhempiensa pyynnöstä. Kansanedustaja Hanna Sarkkinen (VAS) esitti hallitukselle kirjallisen kysymyksen aiheesta. Hän kysyi mm.

Mitä hallitus aikoo tehdä varmistaakseen, että jokainen lapsi ja nuori saa Suomessa opetussuunnitelman mukaista terveyskasvatusta ml. seksuaalikasvatusta - -

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (KOK) selosti pitkässä vastauksessaan oppivelvollisuuden merkitystä, terveystiedon sisältöä yms. Hän viittaa uskonnonvapauteen ja yhteistyöhön huoltajien kanssa:

- - Opetuksessa tulee kunnioittaa yksilön vakaumusta, lapsen oikeuksia ja huoltajan oikeutta vastata lapsen kehityksestä. Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten määräyksillä suojataan lapsen huoltajien oikeutta määrätä lapsen saaman maailmankatsomuksellisen opetuksen sisällöstä.

- -

Käytännön koulutyössä voi esiintyä tilanteita, joissa huoltaja kokee, että esimerkiksi kodin uskonnollinen vakaumus tai kulttuuriin liittyvät tavat ovat ristiriidassa muille oppilaille annettavan opetuksen tai työmuotojen kanssa. Tällaisissa tilanteissa on tarkoituksenmukaista keskustella huoltajan kanssa ja tuoda esille opetusta koskevat normit ja niiden sisältämät periaatteet.

Vastaus on kuitenkin selkeä ei: seksuaalikasvatuksesta ei saa vapautusta vetoamalla vanhempien uskonnolliseen vakaumukseen. Tässä ministeri vetoaa myös muihin perusoikeuksiin:

Perustuslain 7 §:ssä säädetään oikeudesta koskemattomuuteen ja turvallisuuteen sekä perustuslain 19 §:ssä säädetään sosiaalisista oikeuksista. Näihin kuuluvat julkisen vallan velvoite edistää väestön terveyttä sekä velvoite tukea perheen ja muiden lasten huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

- -

Eri näkökohtia punnittaessa keskeisimmäksi nousevat lapsen oikeudet. Terveys- ja seksuaalikasvatuksessa on kyse edellytysten antamisesta lapsen oikeudelle määrätä ruumistaan ja oikeudesta terveyteen sekä kasvaa itsemääräämisoikeuden käyttäjäksi. Vanhempien oikeus lapsen maailmankatsomuksellisen kasvatuksen ohjaamiseen ei voi tehdä tyhjäksi tätä lapsen oikeutta

Arviointia

Vastauksessa viitataan siihen, että opetus ei ole uskonnonharjoittamista:

Opetus on oppilaita uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamatonta. Sen vuoksi oppilasta ei voida pelkästään esimerkiksi uskonnollisen vakaumuksen perusteella tai uskonnon vapauteen viittaamalla vapauttaa jonkin yhteisen oppiaineen opetuksesta.

Vastauksesta ei selviä mitä osia koulun toiminnasta mahdollisesti voidaan jättää väliin uskonnollisista syistä. Esimerkiksi jotkut muslimit eivät halua lastensa kuvaamataidossa piirtävän eläviä olentoja tai osallistuvan uimahallikäyntiin jossa molemmat sukupuolet ovat mukana. Jehovan todistajien lapset puolestaan eivät osallistu joulujuhliin silloinkaan, kun ne eivät sisällä mitään uskonnollista ainesta.

Uimataidolla voi nähdä yhteyden jopa perusoikeuteen elämään, joulujuhlilla ei. Rajanveto jää joka tapauksessa epäselväksi.

Ks. myös kirjallinen kysymys 622/2017 kokonaisuudessaan.

Uutislista

Email: