15.1.2018

Opetushallitus: Uskontoa ei tarvitse harjoittaa koulussa

Opetushallitus on julkaissut uudet ohjeet uskonnonharjoittamisesta ja katsomuskasvatuksesta. Ohjeet annettiin erikseen päiväkodeille, peruskouluille, lukioille ja ammattikouluille, mutta käytännössä periaatteet ovat kaikissa samat.

Ohjeessa kerrotaan ensimmäistä kertaa selvästi se, että jumalanpalveluksia ja vastaavia ei ole pakko järjestää:

Koulutuksen (Opetuksen / Varhaiskasvatuksen) järjestäjä voi päätyä myös siihen, ettei oppilaitoksen työpäivinä (koulun työsuunnitelmassa määriteltynä työaikana / varhaiskasvatuksen toiminta-aikana) järjestetä uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia.

Tiedotteen mukaan "Uskonnollisia tilaisuuksia ei ohjeessa suositella eikä kielletä. Järjestämisestä päättävät kunnat ja muut varhaiskasvatuksen järjestäjät itse." Erikseen mainitaan, että uskontokuntien järjestämistä tilaisuuksista voidaan tiedottaa:

Oppilaitos voi sopia, että opiskelijoille tiedotetaan mahdollisuudesta osallistua vapaa-aikana eri seurakuntien ja uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiin tilaisuuksiin kuten joulu- ja kevätkirkkoon.

Jos uskonnonharjoitusta järjestetään, se on vapaaehtoista ja sille on oltava vaihtoehtoinen ohjelma:

- - lasta ei voida velvoittaa osallistumaan jumalanpalvelukseen, uskonnolliseen päivänavaukseen tai muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen tai toimitukseen. Vapaus olla osallistumatta uskonnolliseen tilaisuuteen tai toimitukseen on riippumaton yhdyskunnan jäsenyydestä. Näin ollen myöskään tiettyyn uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvia ei voida velvoittaa osallistumaan asianomaisen uskonnollisen yhdyskunnan tai varhaiskasvatuksen järjestäjän itse järjestämiin uskonnollisiin tilaisuuksiin ja toimituksiin. - -

Uskonnollisten tilaisuuksien ja toimitusten aikana on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä vaihtoehtoista ja mielekästä toimintaa - -. Vaihtoehtoisen toiminnan tulee olla, uskonnollista sisältöä lukuun ottamatta, luonteeltaan ja tavoitteiltaan mahdollisimman samankaltaista kuin siinä tilaisuudessa, jonka tilalla muuta toimintaa järjestetään. Varhaiskasvatuksessa tulee huolehtia myös siitä, ettei uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisesta tai osallistumatta jättämisestä aiheudu lapselle leimautumista tai muita haitallisia seuraamuksia. Olennaista on, että lapsen huoltajalle jää todellinen ja aito vapaus valita, osallistuuko lapsi uskonnollista ainesta sisältäviin tilaisuuksiin ja toimituksiin.

Uskonnon opetus ei ole uskonnonharjoitusta. Tämä todetaan ohjeessa erikseen: "Esimerkiksi opetukseen liittyvä opintokäynti, jossa tutustutaan kirkkoon, moskeijaan tai vastaavaan uskonnolliseen rakennukseen tai seurataan uskonnollista toimitusta siihen osallistumatta, ei ole uskonnollinen tilaisuus vaan osa opetusta."

Katsomusaineiden yhteistunnit ohje sallii, mutta hyvin rajatusti eikä niihin rohkaisten: "Säädökset eivät kiellä opettamasta eri oppiaineita tai saman oppiaineen eri oppimääriä samalla oppitunnilla - - Oppilaiden oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi eduskunnan oikeusasiamiehen kannanotot merkitsevät käytännössä sitä, että eri uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetus voidaan järjestää samassa opetusryhmässä vain rajatuilta osin."

Ohjeessa muistutetaan myös henkilötietojen käsittelystä. Käytännössä koulu voi säilyttää tiedon, josta näkee keiden lasten vanhemmat ovat halunneet lapsensa osallistuvan esimerkiksi jumalanpalveluksiin, mutta tieto tulee hävittää kun lapsi siirtyy koulusta pois.

Katso myös ohjeet kokonaisuudessaan.