Kansalaisaloite allekirjoitettavana: Kumotaan jumalanpilkkalaki

16.5.2019

Neuvottelukunta uskontokuntien ja valtion välille?

Valtioneuvoston edustaja kirkolliskokouksessa puhuessaan on nostanut esille jonkinlaisen valtion ja uskontokuntien välisen neuvottelukunnan mahdollisen muodostamisen:

- - Taiteen ja kulttuurin sisällöt ja kulttuurinen vuorovaikutus eri väestöryhmien kesken parantavat kykyä ymmärtää ja hyväksyä muiden kuin oman viiteryhmän arvoja ja elämänolosuhteita.

Sama koskee myös vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri uskonnollisten ryhmien välillä. Tähän liittyen piispa emerita Irja Askola kävi kevättalvella eri uskontokuntien edustajista koostuvan ryhmän kanssa esittelemässä meille ministeriössä ajatusta uskontoasioita käsittelevän neuvottelukunnan perustamisesta. Neuvottelukunta toimisi opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä ja siinä olisi monipuolinen edustus eri uskonnollisista yhdyskunnista. Neuvottelukunnan tehtävänä voisi olla esimerkiksi käsitellä uskonnollisten yhdyskuntien kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista.

Olemme ministeriössä pitäneet neuvottelukunnan perustamista tarpeellisena ja kannatettavana. Uskonnollisen moninaisuuden lisääntyminen viime vuosikymmenten aikana on lisännyt tarvetta yhtäältä uskonnollisten yhdyskuntien keskinäiselle ja toisaalta uskonnollisten yhdyskuntien ja eri viranomaisten väliselle vuorovaikutukselle ja yhteistyölle. Yhteistyön kehittämistä varten tarvittaisiin pysyvämpiä ja selkeämpiä rakenteita. Olemme omalta osaltamme tuoneet ajatusta neuvottelukunnan perustamisesta esille hallitusneuvotteluja varten laadituissa aineistoissa.

Tällä hetkellä löyhästi samantapaista tehtävää hoitaa Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO. Se toimii oikeusministeriön yhteydessä virallisena elimenä, mutta ilman varsinaista päätösvaltaa. Tässä neuvostossa on myös uskonnollisten yhdyskuntien edustus, tällä hetkellä USKOT-foorumi ry:n edustaja.

USKOT-foorumi puolestaan on yksityinen yhdistys. Sen jäseniä ovat kristillisen, islamilaisen ja juutalaisen uskonnon edustajat. Tämän foorumin sisällä on suunnitteilla laajentaminen muihinkin uskontokuntiin.

On epävarmaa toteutuuko tällainen neuvottelukunta esitetyssä muodossa. Jos näin tapahtuu, ovat mahdollinen kokoonpano, toimivalta ja käytännön merkitys vielä epäselviä.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kotimaa24.