Kansalaisaloite allekirjoitettavana: Kumotaan jumalanpilkkalaki

18.2.2019

Pappisliitto otti kantaa tiedustelulakiin ja rippisalaisuuteen

Pappisliitto haluaa, että vahingossa rippisalaisuuden alaiseen viestiin kohdistuneesta tiedustelusta olisi ilmoitettava asianomaiselle papille.

Taustaa

Nykyisen lain mukaan tiedustelu, esimerkiksi puhelimen salakuuntelu, on sallittu vain yksilöidyn rikosepäilyn selvittämiseksi.

Laajassa lakipaketissa on tarkoitus laajentaa tiedusteluvaltuuksia niin, että kansallinen turvallisuus olisi perustelu tiedustelulle myös ilman yksilöityä rikospäilyä. Ensimmäisessä vaiheessa on jo muutettu perustuslakia siten, että tiedustelu on sallittu tiedon hankkimiseksi "sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta."

Esityksessä on huomioitu erikseen lääkärin ja potilaan välisen keskustelun suoja, toimittajan lähdesuoja ja rippisalaisuus. Näihin ei saa kohdistaa tiedustelua, ja mahdollinen vahingossa saatu tieto tulee hävittää.

Kannanotto

Kannanotossa kiinnitetään huomiota siihen, ettei vahingossa saadusta ja hävitetystä tiedosta tarvitse ilmoittaa:

Ongelmallisena Pappisliitto pitää kuitenkin sitä, että tiedustelua suorittavan viranomaisen ei tarvitsisi ilmoittaa kenellekään siitä, että tiedustelu on vahingossa kohdistunut rippisalaisuuden alaiseen viestiin. - - tiedustelulainsäädännöllä puututtaisiin yksityisyydensuojaan sellaisessa tilanteessa, jossa luottamuksellisuutta on aivan erityisellä tavalla katsottu tarpeelliseksi suojata, ei asianmukaisena voi pitää sellaista ratkaisua, jossa rippisalaisuuteen kohdistuvista loukkauksia ei tarvitsisi raportoida lainkaan.

Tiedustelua suorittava viranomainen tulisi näin ollen velvoittaa ilmoittamaan rippisalaisuuden rikkoutumisesta ainakin papille, jota rippisalaisuus koskee. Lisäksi tiedustelua suorittavalle viranomaiselle tulisi säätää ilmoitusvelvollisuus tiedusteluvaltuutelulle - - Tiedusteluvaltuutetun tulisi raportoida rippisalaisuuden ja myös muun erityisesti suojatun viestinnän loukkaukset vuosikertomuksessaan.

Vaikka kannanoton mukaan vahingosta tulee ilmoittaa "ainakin papille", sen lopussa mainitaan että erityisesti suojatun viestinnän loukkauksista tulee ilmoittaa yleisesti asianomaisille.

Katso myös kannanotto kokonaisuudessaan.