5.11.2020

Oikeusasiames: Uskonnon opetus ja uskonnonharjoitus erotettava

Eduskunnan oikeusasiamies on antanut pitkän ratkaisun kanteluun, jossa arvosteltiin seurakunnan toimintapäivää koulussa. Kantelussa lainattiin tapahtumatiedotetta jossa kerrotun mukaan "tilaisuudessa pyritään siihen, että oppilaat saisivat kokemuksen siitä, miten voisivat liittyä seurakuntaruumiiseen". Rehtorin vastauksen mukaan koulun tarkoituksena ei ollut iskostaa tai ujuttaa oppilaiden mieliin uskonnollista vakaumusta.

Oikeusasiamies moittii lievästi koulun toimintaa:

Katson ---n koulun menetelleen asiassa virheellisesti siinä, että se on vastoin Opetushallituksen ohjeita järjestänyt seurakunnan tapahtumapäivän koulussa siten, ettei oppilailla, heidän huoltajillaan, eikä edes koulun rehtorilla ole ollut selkeää käsitystä siitä, onko kyse katsomusaineiden opetuksesta vai uskonnollisesta tilaisuudesta. Uskonnonvapauden toteutumisen kannalta virhe ei ole kuitenkaan nähdäkseni vakava sen vuoksi, että koulu on järjestänyt tilaisuudelle korvaavan tilaisuuden - -

Oikeusasiamies muistuttaa yleisellä tasolla, että "Julkisen vallan neutraalisuuden vaatimus edellyttää muun muassa, etteivät julkiset koulut asetu minkään tietyn uskonnon tai katsomuksen kannattajiksi, vaikka niissä toimivat opettajat, oppilaat tai näiden huoltajat niin tekisivätkin." Tapahtuma kesti koko päivän, ja tästä oikeusasiamies totesi "Tilaisuuden pitkä kesto saattaisi olla ongelmallinen myös hyvään hallintoon kuuluvan tasapuolisuusvaatimuksen kanssa, riippuen toki siitä, millaista muuta yhteistyötä koululla on."

Päätös on linjassa aiempien laillisuusvalvojien kanssa, eikä tuo oikeustilaan mitään olennaisesti uutta. Koulu saa edelleen järjestää yhteisiä tapahtumia uskonnollisten toimijoiden kanssa, jos mm. uskonnonharjoitukselle on tarjolla vaihtoehtoinen tilaisuus. Tasapuolisuuden vaatimus kuitenkin rajaa sitä, paljonko yhteistyötä voi olla.

Katso myös ratkaisu EOAK/3017/2019 kokonaisuudessaan.