22.9.2022

Rituaaliteurastukset ehdotetaan kiellettäviksi

Hallitus esittää uutta eläinten hyvinvointilakia, joka korvaisi nykyisen eläinsuojelulain. Yhtenä muutoksena uskonnollista syistä tehty rituaaliteurastus ehdotetaan kiellettäväksi.

Perinteisessä islamilaisessa halal- ja juutalaisessa kosher-teurastuksessa eläimen kaula katkaistaan ja se kuolee verenhukkaan tajuissaan. Normaalissa teurastuksessa eläin tainnutetaan ensin. Voimassaoleva eläinsuojelulaki on näiden välillä: "- - sellainen uskonnollisista syistä noudatettava erityinen teurastustapa, jossa verenlasku aloitetaan samanaikaisesti eläimen tainnuttamisen kanssa, on sallittua."

Euroopan unionin lainsäädäntö selkeästi sallii jäsenvaltioden lait, joissa rituaaliteurastus on sallittu. Toisaalta unionin tuomioistuimen mukaan tainnutus ennen teurastusta koskee rituaalin yhtä osaa, ja eikä rajoituksella puututa perusoikeuden ydinalueeseen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on hyväksynyt lain, jolla kielletään rituaaliteurastus. Näin päätösvalta jää kullekin valtiolle.

Kovin laajaa perusoikeuksien punnitsemista hallituksen esityksessä ei ole:

Suhteessa perustuslakivaliokunnan linjaamiin perusoikeuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin esitetyn lain tarkoituksen mukaisen eläinten hyvinvoinnin edistämistä ja suojelua niiden hyvinvoinnille aiheutuvalta haitalta sekä lain yleisten periaatteiden mukaista eläinten hyvää kohtelua ja kunnioittamista sekä pyrkimystä välttää tarpeettoman kivun tai kärsimyksen aiheuttamista eläimelle voidaan pitää hyväksyttävänä syynä ja painavana yhteiskunnallisen tarpeena.

Esityksessä kuitenkin todetaan, ettei asiasta ole perustuslakivaliokunnan kantaa. Sellainen epäilemättä tullaan saamaan tämän lain käsittelyn yhteydessä.

Esitys ei rajoittaisi rituaaliteurastetun lihan maahantuontia. Esityksen mukaan tämä lieventää rajoitusta uskonnonvapaudelle.

Katso myös esitys kokonaisuudessaan.