Rituaaliteurastus eläinsuojelulain uudistuksessa

Uusin päivitys 16.2.2023: Perustuslakivaliokunta: Rituaaliteurastukset sallittava edelleen

22.9.2022: Hallitus esittää kieltoa

Hallitus esittää uutta eläinten hyvinvointilakia, joka korvaisi nykyisen eläinsuojelulain. Yhtenä muutoksena uskonnollista syistä tehty rituaaliteurastus ehdotetaan kiellettäväksi.

Perinteisessä islamilaisessa halal- ja juutalaisessa kosher-teurastuksessa eläimen kaula katkaistaan ja se kuolee verenhukkaan tajuissaan. Normaalissa teurastuksessa eläin tainnutetaan ensin. Voimassaoleva eläinsuojelulaki on näiden välillä: "- - sellainen uskonnollisista syistä noudatettava erityinen teurastustapa, jossa verenlasku aloitetaan samanaikaisesti eläimen tainnuttamisen kanssa, on sallittua."

Euroopan unionin lainsäädäntö selkeästi sallii jäsenvaltioden lait, joissa rituaaliteurastus on sallittu. Toisaalta unionin tuomioistuimen mukaan tainnutus ennen teurastusta koskee rituaalin yhtä osaa, ja eikä rajoituksella puututa perusoikeuden ydinalueeseen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on hyväksynyt lain, jolla kielletään rituaaliteurastus. Näin päätösvalta jää kullekin valtiolle.

Kovin laajaa perusoikeuksien punnitsemista hallituksen esityksessä ei ole:

Suhteessa perustuslakivaliokunnan linjaamiin perusoikeuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin esitetyn lain tarkoituksen mukaisen eläinten hyvinvoinnin edistämistä ja suojelua niiden hyvinvoinnille aiheutuvalta haitalta sekä lain yleisten periaatteiden mukaista eläinten hyvää kohtelua ja kunnioittamista sekä pyrkimystä välttää tarpeettoman kivun tai kärsimyksen aiheuttamista eläimelle voidaan pitää hyväksyttävänä syynä ja painavana yhteiskunnallisen tarpeena.

Esityksessä kuitenkin todetaan, ettei asiasta ole perustuslakivaliokunnan kantaa. Sellainen epäilemättä tullaan saamaan tämän lain käsittelyn yhteydessä.

Esitys ei rajoittaisi rituaaliteurastetun lihan maahantuontia. Esityksen mukaan tämä lieventää rajoitusta uskonnonvapaudelle.

Katso myös esitys kokonaisuudessaan.

4.10.2022: Peter Östman toivoo rituaaliteurastusten sallimista

Lähetekeskustelussa rituaaliteurastuksiin viittasi kolme puhujaa. Anne Kalmari (Kesk) totesi lyhyesti, että perustuslakivaliokunta tulee käymään lain läpi etenkin teurastuksen osalta, sillä se liittyy uskonnonvapauteen. Hän ei kertonut tässä omaa kantaansa.

Kansanedustaja Peter Östman (KD) sen sijaan totesi selkeästi kannattavansa rituaaliteurastusten sallimista vähintään nykyisenä kompromissina:

Lakiesitys jättää kokonaan pohdinnan ulkopuolelle juutalaisen uskonnon vaatimusten mukaisen ravinnon tuottamisen Suomen juutalaiselle yhteisölle — ja myöskin muslimiyhteisölle. Se rajoittaa usealla tavalla juutalaisten uskonnonvapautta. Tämä tekisi Suomen juutalaisille ja myöskin muslimeille mahdottomaksi teurastaa eläimiä vuosisatoja vanhojen perinteiden mukaisesti. - - Toivon, että tähän epäkohtaan tulee muutosta valiokuntakäsittelyssä.

Lakiesityksen esitellyt ministeri Antti Kurvinen (kesk) vastasi tähän:

Jo nykyinen, voimassa oleva eläinsuojelulaki ei mahdollista tätä juutalaisten perinteistä kosher-teurastusta, jossa viilletään eläimen kurkku auki ilman kivunlievitystä tai tainnutusta, ja se ei ollut nytkään mahdollista, mutta tällä on perusoikeuskytkentöjä ja ihmisoikeuskytkentöjä uskonnonvapauden kautta, kuten edustaja Östman totesi, ja siksi tämä menee perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. - - Lisäksi olen ymmärtänyt, että jonkun verran myös muslimiyhteisöllä ja juutalaisyhteisöllä on eri käsitystä tai tapoja: juutalaisten kosher ja muslimien halal eroavat jonkin verran toisistaan.

Asia siirtyy seuraavaksi valiokuntakäsittelyyn, jossa perustuslakivaliokunnan kanta tullee olemaan ratkaiseva.

16.2.2023: Perustuslakivaliokunta: Rituaaliteurastukset sallittava edelleen

Perustuslakivaliokunta ei hyväksy ehdotettua rituaaliteurastusten kieltoa. Valiokunnan mukaan uskonnonvapaudelle voidaan tietysti asettaa rajoituksia, mutta tässä tapauksessa rajoitus on epäsuhtainen:

Perustusoikeusuudistusta koskevan hallituksen esityksen mukaan oikeutta uskonnon harjoittamiseen koskeva säännös ei merkitse sitä, että uskonnon ja omantunnon vapauteen vedoten voidaan harjoittaa toimia, jotka loukkaavat ihmisarvoa tai muita perusoikeuksia tai ovat oikeusjärjestyksen perusteiden vastaisia. - - teurastuksessa, jossa verenlasku suoritetaan ennen tainnuttamista, ei ole kyse tällaisesta esitöissä tarkoitetusta ihmisarvoa tai muita perusoikeuksia loukkaavasta tai oikeusjärjestyksen perusteiden vastaisesta käytännöstä.

Sinänsä perustuslakivaliokunnan mielestä on selvää, että ehdotetulle sääntelylle on hyväksyttävä eläinten suojelemiseen liittyvä painava yhteiskunnallinen peruste - - nykyinen tieteellinen tutkimusnäyttö tukee selkeästi verenlaskua edeltävää tainnutusta, jotta voidaan välttää parhaalla mahdollisella tavalla teurastukseen liittyvää eläimen kokemaa kipua ja kärsimystä.

Perustuslakivaliokunnan mielestä ehdotettu ennen tainnuttamista tapahtuva verenlaskun kielto ja sen merkitsemä perustuslain 11 §:ssä turvatun uskonnon harjoittamisen vapauden rajoitus ei kuitenkaan muodostu oikeasuhtaiseksi suhteessa kiellon taustalla olevaan eläinten suojelemisen tavoitteeseen. Maa- ja metsätalousvaliokunnan on muutettava ehdotettua sääntelyä niin, että se mahdollistaa nykyisen kaltaisen poikkeuksen ehdotetuista teurastusta koskevista säännöksistä uskonnon harjoittamisen vapauden turvaavalla tavalla.

Päätös tehtiin äänin 10-5. Äänestys on perustuslakivaliokunnassa melko harvinaista, toisin kuin muissa valiokunnissa. Vähemmistöön jääneet perustuslakivaliokunnan jäsenet olisivat kieltäneet rituaaliteurastuksen:

Eläinten hyvinvoinnin edistämistä ja suojelua niiden hyvinvoinnille aiheutuvalta haitalta sekä eläinten hyvää kohtelua ja kunnioittamista samoin kuin pyrkimystä välttää tarpeettoman kivun tai kärsimyksen aiheuttamista eläimelle voidaan pitää hyväksyttävänä syynä ja painavana yhteiskunnallisena tarpeena, joka perustelee uskonnon vapauden rajoittamista hallituksen esityksessä ehdotetulla tavalla. Tainnutusvaatimuksen tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin suojelu, eikä tämä tavoite ole saavutettavissa perusoikeuteen vähemmän puuttuvin keinoin.

Vähemmistö huomauttaa myös, että esitetty säädös ei estäisi ostamasta Suomeen maahantuotua muualla rituaaliteurastetun eläimen lihaa. Perustelu nojautuu Euroopan ihmisoikeustuomistuimen ratkaisuus. Voinee kuitenkin kysyä olisiko mielekästä kieltää teurastus tainnuttamatta omassa maassa, ja lähes ehdottaa maahantuotavaksi muualta täällä kielletyllä tavalla valmistettua lihaa.

Vaalikoneen vastausten perusteella enemmistö eduskuntavaalien ehdokkaista olisi valmis kieltämään rituaaliteurastuksen.

Katso myös lausunto kokonaisuudessaan.