11.6.2023

Vihreät: "Pohdittava" verotusoikeutta kaikille uskontokunnille

Vihreän liiton jäsenjärjestö Armon vihreät teki puoluekokoukselle aloitteen verotusoikeuden laajentamisesta kaikille sitä haluaville uskonnollisille yhdyskunnilla. Veron nimi olisi jatkossa kirkollisveron sijaan uskontovero.

Puoluekokous päätti puoluehallituksen esityksen mukaan hyvin epämääräisesti "pohtia" asiaa:

- - niin kauan kuin kahdella kirkkokunnalla on voimassa erityinen kirkollisverojärjestelmä, on pohdittavissa, voisiko se koskea muitakin kirkkokuntia ja uskonnollisia yhteisöjä.

Aloitteen mukaan verotusoikeus sidottaisiin oikeushenkilön muotoon: uskonnollinen yhdyskunta saisi periä veroa, yhdistys ei. Rajausta ei varsinaisesti perustella, joskin viitataan Luterilaisen kirkon perheneuvontaan ym, jollaisia muut uskontokunnat voisivat verotuloilla järjestää. Puoluehallitus vastauksessaan on eri linjalla: "Kun lähtökohdaksi otetaan, että yhteiskunnan tulisi olla puolueeton suhteessa eri maailmankatsomuksiin, tulisi vastaava oikeus ulottaa myös ei-uskonnollisiin, mutta jotakin maailmankatsomusta edustaviin yhteisöihin - -". Toisaalta niin esitys kuin vastaus toteavat, ettei verotusoikeus saisi olla mahdollinen mille tahansa järjestölle.

Kyse olisi mahdollisuudesta, ei pakosta. Arvion mukaan verotusoikeutta hyödyntäisivät esimerkiksi islamilaiset seurakunnat ja Katolinen kirkko.

Uskontoveroa ei olisi pakko maksaa, eli uskontokuntiin kuulumattomien verotus ei lisääntyisi. Aloitteessa mainitaan, että Italiassa kulttuurivero on pakollinen, ellei maksa Katoliselle kirkolle menee sama summa yleisiin kulttuuritarkoituksiin.

Kaksi kohtaa aloitteessa ei kerro koko totuutta. Verotuskulut kerrotaan perittävän veronsaajilta ja Evankelis-luterilaisen kirkon maksavan niitä noin 25 miljoonaa euroa, kun todellisuudessa summa on noin 13 miljoonaa ja Ortodoksinen kirkko ei maksa verottajalle lainkaan. Toiseksi mainitaan kirkon velvollisuus järjestää hautapaikka kaikille suomalaisille, mutta ei valtion rahoitusta jonka tärkein perustelu hautaustoimi on.

Esityksestä käytettiin puoluekokouksessa kolme puheenvuoroa. Yhdessä asiaa kannatettiin, toisessa haluttiin poistaa nykyinenkin verotusoikeus valtionkirkoilta ja kolmas ehdotti jatkoselvitystä puoluevaltuuston tehtäväksi.

Vastauksessaan puoluehallitus muistuttaa puolueohjelmasta, jonka mukaan tavoitetilanteesa "Erilaisilla maailmankatsomuksellisilla yhteisöillä ja yhteisöihin kuulumattomilla tulee olla yhdenvertainen asema suhteessa valtioon." Tämän voi vastauksen mukaan saavuttaa joko laajentamalla verotusoikeus kaikkiin uskontokuntiin ja muihin maailmankatsomuksellisiin yhteisöihin, tai poistamalla se kaikilta. Lopputuloksena tästä siis käytännössä ei mitään päätöstä, vaan asia "on pohdittavissa".