25.4.2023

Suomalaisten suhtautumisessa uskontojen tukemiseen laaja hajonta

Evankelis-luterilaisen kirkon tutkimuskeskus julkaisi tuloksia kyselystä suomalaisten suhtautumisesta uskonnonvapauteen. Raportti keskittyy siihen, miten valtion halutaan suhtautuvan uskontoihin.

Kuudesta perusvaihtoehdosta selvästi eniten kannatusta sai neutraalin ja sitoutumattoman valtion ihanne, "Valtion ei tule tukea eikä rajoittaa mitään uskontoa". Sitä kannatti 29 % vastaajista. Toisaalta 16 % valitsi vaihtoehdon "Valtion ei tule sitoutua uskonnollisiin periaatteisiin, mutta se voi tukea historiallisia enemmistöuskontoja eri tavalla kuin muita", ja liki sama määrä jopa "Valtion tulee sitoutua uskonnollisiin periaatteisiin, jotka on kirjattu lakiin ja joita kaikkien on noudatettava"; heitä oli siis yhteensä hieman enemmän kuin sitoutumattoman valtion kannattajia. Avoimeksi jää mitä kukin vastaaja uskonnollisilla periaatteilla tarkoitti.

Toiselta suunnalta 11 % vastasi "Valtion tulee aktiivisesti rajoittaa uskontoa julkisessa elämässä, mutta sen ei pidä puuttua uskontoon yksityiselämän piirissä" ja 2 % jopa "Valtion tulee sitoutua maallisiin periaatteisiin ja rajoittaa uskontoja sekä julkisessa että yksityiselämässä". Avoimeksi jää mitä vastaajat ovat tarkoittaneet julkisella elämällä.

13 % kannatti vaihtoehtoa "Valtion tulee tukea tasapuolisesti kaikkia uskontoja ja katsomuksellisia yhteisöjä". Lisäksi 15 % ei kannattanut mitään näistä tai ei osannut sanoa.

Tutkimuksessa kysyttiin myös mitkä ovat vastaajille tärkeitä uskonnonvapauden puolia. Osittain tai täysin samaa mieltä väitteestä "Jokaisen on tärkeää voida vaihtaa uskontoa" oli 86 %. Esimerkiksi väitteestä "Vanhempien tulisi voida kasvattaa lapsensa oman katsomuksensa tai uskontonsa mukaisesti" oli samaa mieltä 59 %. Luvut ovat yllättävän pieniä.

Vastaajat oli jaettu kolmeen ryhmään: Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat, muuhun uskontokuntaan kuuluvat ja mihinkään uskontokuntaan kuulumattomat. Viimeksimainittu ryhmä oli useammin sitä mieltä, että valtion ei pidä tukea uskontoja eikä sitoutua uskonnollisiin periaatteisiin

Katso myös tutkimus kokonaisuudessaan.