Etunimi

Vanhentunut tieto, ks. hakusana nimi (ihmisen)

Etunimien valinnalle on muutamia rajoituksia, mm. nimi ei saa olla "kotimaisen nimikäytännön vastainen". Rajoituksista voidaan myöntää poikkeuksia uskonnollisista syistä:

- -

Ilman 3 momentissa mainittua syytä ei etunimeksi voida hyväksyä:
1) nimeä, joka muodoltaan tai kirjoitustavaltaan on kotimaisen nimikäytännön vastainen;
2) pojalle naisennimeä eikä tytölle miehennimeä;
3) sukunimeä, ellei kysymyksessä ole isän tai äidin etunimestä muodostettu poika- tai tytär- loppuinen nimi, jota käytetään muun etunimen jäljessä; eikä
4) nimeä, joka ennestään on sisaruksella tai puolisisaruksella, muutoin kuin toisen etunimen ohella.

Etunimi, joka ei vastaa 2 momentissa asetettuja vaatimuksia, voidaan kuitenkin hyväksyä:
1) uskonnollisen tavan vuoksi;

- -

Nimilaki 9.8.1985/694, 32 b §

Oikeuskäytäntöä asiasta on niukasti. Vuodelta 2000 on ratkaisu, jossa "Koivu" ei kelvannut etunimeksi, mutta ratkaisuun liittyvä eriävä mielipide puolsi nimen hyväksymistä vakaumukseen vedoten:

- - Vaikkei huoltajien nimen valinnan perusteluja olekaan voitu pitää uskonnollisina, on luontoon liittyvän nimen katsottava vastanneen heidän arvomaailmaansa. Mainituissa oloissa lapsen huoltajien oli katsottava esittäneen nimilain 32b §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoittaman pätevän syyn hyväksyä lapselle etunimeksi nimen Koivu - -

Hämeenlinnan HaO 01466/00/5210

Toisaalta Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelemässä jutussa KHO:2015:172 vanhemmat perustelivat nimeä Merikarhu "Se, että valittajilla ei ole uskonnollista tai vieraaseen valtioon liittyvää syytä, ei voi tehdä vähemmän merkitykselliseksi sitä, miten kiinteästi nimi liittyy valittajien perheen arvomaailmaan, mereen voimaa antavana elementtinä - -". Valitus kuitenkin hylättiin.

Etunimen antamiseen liittyen ks. myös artikkeli Kummin tehtävistä eli "erosin kirkosta, olenko vielä kummi?".

Seuraava hakusana: Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimus


Teksti tarkistettu viimeksi 2.3.2020.
Anna palautetta