Perusoikeusuudistus (historiaa)

Perusoikeusuudistus tehtiin 1995. Vakaumuksenvapautta laajennettiin uudistuksessa kahdella eri tavalla: uskonnonvapauden sijaan siirryttiin käyttämään laajempaa käsitettä "uskonnon ja omantunnon vapaus", ja negatiivinen uskonnonvapaus kirjoitettiin paljon selkeämmin.

Negatiivinen uskonnonvapaus oli aiemmin kirjattu muodossa "Suomen kansalaisella on - - vapaus luopua siitä uskonnollisesta yhdyskunnasta, johon hän kuuluu" ja "Suomen kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet ovat riippumattomat siitä mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan hän kuuluu tai kuuluuko hän mihinkään sellaiseen yhdyskuntaan." Uusi muotoilu on ytimekkäästi "- - oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen."

Erilliskysymyksenä vielä asevelvollisuutta koskevaan pykälään lisättiin lause "Oikeudesta saada vakaumuksen perusteella vapautus osallistumisesta sotilaalliseen maanpuolustukseen säädetään lailla."

Uudistuksen yhteydessä perusoikeudet laajennettiin koskemaan kaikkia Suomessa oleskelevia pelkästään Suomen kansalaisten sijaan. Uskonnon- ja vakaumuksenvapauteen tällä muutoksella ei ollut käytännössä merkitystä.

Valmistelusta ks.

Seuraava hakusana: Perusopetuslaki


Teksti tarkistettu viimeksi 2.1.2024.
Anna palautetta