Tämä päätös liittyy hakusanaan vankilassa.


eoak 2764/4/02 - Uskonnonharjoitus vankilan eristysosastolla

7.5.2004, Dnro 2764/4/02

VASTAUS KANTELUUN

Arvostelette 10.11.2002 eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassanne kantelukirjoituksessa Vantaan vankilaa siitä, että kaikki vangit eivät saa osallistua jumalanpalveluksiin. Ainakaan eristysosaston vangeilta tämä mahdollisuus on evätty.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian työjärjestykseen perustuvan asiajaon mukaan asianne kuuluu apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautiolle.

Rikosseuraamusvirasto on toimittanut kantelun tutkimista varten Vantaan vankilan johtajan XXXn ja apulaisjohtajan XXXn selvitykset ja antanut oman lausuntonsa. Tänne on jo aikaisemmin hankittu vartiopäällikkö XXXn selvitys. Ne oheistetaan tiedoksenne.

Vastauksena kanteluunne ilmoitan Teille seuraavan.

Vangeille on rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan varattava mahdollisuus osallistua rangaistuslaitoksessa järjestettäviin jumalanpalveluksiin, hartaushetkiin ja muihin hengellisiin tilaisuuksiin.

Tutkintavankeudesta annetun lain 6 §:n 2 momentin (19.3.1999/365) mukaan tutkintavanki saa osallistua jumalanpalveluksiin, hartaushetkiin ja muihin hengellisiin tilaisuuksiin samoin kuin muuhun vapaa-ajan viettoon yhdessä muiden vankien kanssa, jollei vangitsemisen tarkoitus tai laitoksen järjestys siitä vaarannu. Tutkintavankien välinen yhteydenpito, joka voi vaarantaa rikoksen selvittämistä, on mahdollisuuksien mukaan estettävä. Saman pykälän 3 momentin mukaan tutkintavangille on mahdollisuuksien mukaan annettava tilaisuus henkilökohtaisia asioitaan koskeviin yksityisiin keskusteluihin sopivan henkilön kanssa.

Vantaan vankilan selvityksen mukaan vangeille järjestetään mahdollisuus osallistua jumalanpalvelukseen kerran kolmessa viikossa. Neljännen kerroksen suljetun osaston ja eristysosaston vangeille tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan voida järjestää. Tämän osaston vangit ovat joko poliisin pyynnöstä tutkinnallisista syistä eristettyjä tai niin sanottuja pelkääjävankeja. Osa tutkinnallisista syistä eristetyistä vangeista on lisäksi määrätty pidettäväksi erillään myös toisista saman osaston vangeista. Tämän osaston vangeille on kuitenkin ilmoitettu, että heillä on halutessaan mahdollisuus tavata vankilan pastoria ja keskustella hänen kanssaan. Tässä yhteydessä heillä on mahdollisuus myös ehtoollisen saamiseen.

Saadun selvityksen mukaan neljännen kerroksen suljetun osaston vangeille ei pystytä vankilan nykyisin voimavaroin järjestämään jumalanpalveluksia laitoksen kappelissa. Jumalanpalvelusten järjestäminen osaston tiloissa ei myöskään tule kysymykseen.

Edellä kerrotuista säännöksistä ilmenee, että vankilalla ei ole ehdotonta velvollisuutta järjestää hengellisiä tilaisuuksia tutkintavangille, vaan vangitsemisen tarkoituksen tai laitosjärjestyksen vaarantumisen vuoksi tutkintavangin osallistumista tällaisiin tilaisuuksiin voidaan rajoittaa. Sen sijaan vankeusvangeille on varattava mahdollisuus osallistua hengellisiin tilaisuuksiin, mutta säännöksissä ei ole määritelty sitä, kuinka usein tilaisuuksia pitää järjestää. Saadun selvityksen mukaan Vantaan vankilan neljännen kerroksen suljetulla osastolla on tutkintavankeja tai lyhytaikaisesti eristettyjä vankeja.

Vantaan vankila joutuu järjestämään toimintansa sille annettujen taloudellisten ja henkilöstövoimavarojen puitteissa. Ehdotonta velvoitetta jumalanpalveluksen järjestämiseen suljetun ja eristysosaston vangeille ei edellä tarkoitetun mukaisesti ole. Kun heille on järjestetty mahdollisuus tavata vankilan pastoria ja muutoinkin harjoittaa uskontoaan, perustuslain 11 §:ssä säädettyä uskonnon ja omantunnonvapautta ja oikeutta harjoittaa uskontoaan ei ole loukattu eikä asiassa ei ole menetelty muutoinkaan lainvastaisesti. Kiinnitän kuitenkin Vantaan vankilan johtajan huomiota siihen, että vankilassa selvittäisiin, voidaanko jumalanpalvelukseen haluavalle henkilölle tarjota tapauskohtaisen harkinnan jälkeen mahdollisuus osallistua kappelissa järjestettäviin hartaustilaisuuksiin esimerkiksi tietyin väliajoin. Tässä tarkoituksessa lähetän jäljennöksen tästä vastauksesta Vantaan vankilan johtajalle ja Rikosseuraamusvirastolle tiedoksi.

Apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio

Esittelijäneuvos Eero Kallio