Tämä päätös liittyy uutiseen Rippikouluinfo koulussa on sallittu tietyin reunaehdoin.


Eduskunnan apulaisoikeusasiamies 6401/2019 - Rippikouluinfo koulussa

PÄÄTÖS 24.8.2020
EOAK/6401/2019
Viite: 11.11.2019 vireille tullut kantelu
ASIA: Rippikouluinfo

1 KANTELU

-- (jälj. kantelija) arvosteli --n kaupungin opetustoimen ja --n koulun menettelyä --n koulussa välitunnilla 11.10.2019 seurakunnan edustajan pitämän rippikouluinfon johdosta. Koulun huoltajille oli asiasta lähetetty tiedote, jonka mukaan "Infossa oppilaat saavat tärkeää tietoa liittyen rippileiriin." Aiheesta oli lähetetty myös oppilaille oma viestinsä. Kantelijan mukaan koulu tulee järjestämään lähiaikoina myös vastaavan infotilaisuuden Prometheusleiristä.

Kantelijan mukaan koululaiset käyttävät rippikouluun osallistumista ja sinne yhdessä menemistä (tai tästä kieltäytymistä) lapsellisesti keskinäisenä painostamisen ja kiusaamisen välineenä.

Kantelija on toivonut apulaisoikeusasiamies ottavan samalla yleisesti kantaa siihen, onko rippikouluinfojen järjestäminen koulussa ylipäänsä milloinkaan mahdollista ja jos on, millaisin reunaehdoin.

Kantelija on ollut asiasta aiemmin yhteydessä --n kaupungin opetustoimeen.

2 SELVITYS

Käytettävissäni on ollut --n opetustoimen vastaus kantelijalle. Sen mukaan --n koulujen tulee noudattaa Opetushallituksen ohjetta uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta sekä uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä esi- ja perusopetuksessa. OPH:n ohjeen mukaan koulu voi tehdä yhteistyötä paikallisten seurakuntien ja uskonnollisten yhdyskuntien kanssa ja sopia, että oppilaille ja näiden huoltajille tiedotetaan mahdollisuudesta osallistua vapaa-aikana eri seurakuntien ja uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiin tilaisuuksiin kuten joulu- ja kevätkirkkoon. Vastauksessa katsotaan, että koulu oli voinut sopia seurakunnan kanssa rippikouluinfosta, joka oli järjestetty välitunnilla ja ollut vapaaehtoinen.

--n koulun selvityksestä käy ilmi, että Wilma-viesteille oppilaille ja huoltajille on viestitetty sekä rippikoulu- että prometeusleiri-infosta. Rippikoululeiri-info koskevassa viestissä tapahtumaan toivotetaan tervetulleiksi kaikki oppilaat. Viestistä ei nimenomaisesti käy ilmi se, että tilaisuus on vapaaehtoinen. Prometeusleiri-infoa koskevassa viestissä tilaisuuden mainitaan olevan ”täysin vapaaehtoinen”.

Kantelun johdosta hankittiin myös Opetushallituksen lausunto asiasta (10.7.2020 OPH-3115-2019).

Lausunnon mukaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet mahdollistavat koulun yhteistyön mm. seurakuntien kanssa. Yhteistyön katsotaan lisäävän oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukevan koulun kasvatustehtävää.

Koulun ja seurakuntien yhteistyöstä ohjeistetaan myös Opetushallituksen ohjeessa perusopetuksen uskonnon ja elämänkatsomustiedon sekä esiopetuksen katsomuskasvatuksen järjestämisestä sekä uskonnollisista tilaisuuksista esi- ja perusopetuksessa, jonka mukaan oppilaille ja huoltajille voidaan tiedottaa mahdollisuudesta osallistua vapaa-aikana eri seurakuntien ja uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiin tilaisuuksiin kuten joulu- ja kevätkirkkoon.

Lausunnossa katsotaan, että --n koulussa järjestetty rippikouluinfo ei ole suoraan verrattavissa tiedottamiseen koulun toimintaan liittyvästä joulu- ja kevätkirkosta. Rippikouluinfossa jaetaan tietoa koulun toiminnasta irrallisesta seurakunnan järjestämästä rippikoululeiristä. Vastaavasti rippikouluinfon järjestäminen ei ole myöskään suoraan verrattavissa koulun ja yritysten väliseen yhteistyöhön ja siinä toteutettavaan markkinointiin, joka kohdistuessaan alaikäiseen edellyttää huoltajien suostumusta.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014, 2.2 Perusopetuksen arvoperusta, s. 13) mukaan opetus on oppilaita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Koulua ja opetusta ei saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen kanavana. Tämä lähtökohta tulisi huomioida harkittaessa, voidaanko koululla järjestää informaatiotilaisuuksia tai tiedottaa mahdollisuudesta osallistua seurakuntien ja uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiin tilaisuuksiin.

Opetuksen järjestäjä ja koulu voivat tehdä tiedottamista koskevia linjauksia, jolloin koululla on valvontavastuu siitä, että tiedottaminen toteutetaan linjausten mukaisesti. Linjauksissa tulee huomioida, että kaikkia seurakuntia ja uskonnollisia yhdyskuntia tulee kohdella yhdenvertaisesti. Tiedottaminen tulee toteuttaa neutraalisti ja siinä jaettavan informaation tulee olla asiallista, eikä tiedottamiseen saa sisältyä uskonnon harjoittamista. Informaatiotilaisuuksiin osallistumisen tulee olla vapaaehtoista ja koulun tulee myös varmistaa, ettei oppilaille tai huoltajille synny mielikuvaa siitä, että osallistuminen on pakollista. Koulun tulee myös varmistaa, ettei tilaisuuksiin tai niissä esiteltävään toimintaan osallistuminen synnytä oppilaiden välistä ryhmäpainetta, eikä osallistumista käytetä kiusaamisen välineenä.

Opetushallitus ei sinänsä pidä lainvastaisena tai perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden vastaisena toimintamallia, jossa koulun yhteistyötahona toimiva seurakunta tiedottaa koulussa vapaa-ajan toiminnastaan. Näin ollen rippikouluinfon järjestäminen voitaisiin katsoa olevan tietyin rajoituksin mahdollista. Informaatiotilaisuuksien järjestämisessä tulisi huomioida yllä esitetyt reunaehdot ja erityisesti tilaisuuksiin osallistumisen vapaaehtoisuus.

Opetushallituksen näkemyksen mukaan vapaaehtoisuus ei käy riittävällä tavalla ilmi --n kaupungin selvitykseen liitetyistä oppilaille ja huoltajille lähetetyistä viesteistä.

Edelleen käytettävissäni on ollut Itä-Suomen aluehallintoviraston 19.12.2017 päätös (ISAVI/419/06.06.01/2016) toisessa asiassa, jossa on ollut kyse muun ohella rippikouluinfon järjestämisestä koulussa.

3 RATKAISU

Käsitykseni mukaan --n koulun menettelyä ei ole pidettävä lainvastaisena siinä, että se on sallinut koulun yhteistyötahona toimivan seurakunnan tiedottaa koulussa vapaa-ajan toiminnastaan.

Totean kuitenkin, että tiedottaessaan rippikouluinformaatiotilaisuuksista koulujen tulee huolehtia siitä, että tilaisuuteen osallistumisen vapaaehtoisuus käy tiedottamisessa selkeästi ilmi.

Perustelen ratkaisuani seuraavasti.

3.1 Sovellettava oikeusohjeet

Perustuslain 6 §:n 3 momentin mukaan lapsia on kohdeltava tasaarvoisesti yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Säännöksessä vahvistetaan, että perustuslain turvaamat perus- ja ihmisoikeudet kuuluvat myös lapsille.

Perustuslain 11 §:n mukaan jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

Opetushallituksen laatimien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) arvoperustan mukaan opetus on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Koulua ja opetusta ei saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen kanavana. Oppimiseen yhdessä yli uskonto- ja katsomusrajojen rohkaistaan.

Laaja-alaisten osaamistavoitteiden mukaan kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu muodostavat oman kokonaisuuden (L2). Sen lähtökohtana on, että oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti moninainen.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan (jakso 5.2 Yhteistyö, s. 35):

Eheän oppimispolun varmistamiseksi koulu toimii yhteistyössä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Hyvä yhteistyö kerho- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa edistää oppilaiden hyvinvointia. Yhteistyö nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuritoimen, poliisin sekä seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden lähiympäristön toimijoiden kuten luontokoulujen, museoiden ja nuorisokeskusten kanssa lisää oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee koulun kasvatustehtävää.

Opetushallitus on laatinut koulujen avuksi ohjeen perusopetuksen uskonnon ja elämänkatsomustiedon sekä esiopetuksen katsomuskasvatuksen järjestämisestä sekä uskonnollisista tilaisuuksista esi- ja perusopetuksessa (12.1.2018). Ohje konkretisoi säädösten tulkintaa. Ohjeen mukaan (3.2. Esi- ja perusopetuksen uskonnolliset tilaisuudet, s. 6):

Koulu voi tehdä yhteistyötä paikallisten seurakuntien ja uskonnollisten yhdyskuntien kanssa. Koulu voi sopia, että oppilaille ja näiden huoltajille tiedotetaan mahdollisuudesta osallistua vapaa-aikana eri seurakuntien ja uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiin tilaisuuksiin kuten joulu- ja kevätkirkkoon.

Opetushallitus ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto ovat laatineet ohjeen koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten ja yhteisöjen välisestä yhteistyöstä, markkinoinnista ja sponsoroinnista (Muistiot 2014:3). Ohjeen mukaan (2 Lasten ja nuorten erityisasema kuluttajansuojalaissa sekä henkilötietolain merkitys, s. 5):

Koulun ja oppilaitoksen tehtävänä on tarjota lapselle ja nuorelle virikkeellinen ja turvallinen oppimisympäristö sekä mahdollisuus tasapainoiseen kehitykseen. Koulun ja oppilaitoksen tarkoitus ei ole yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössäkään toimia markkinointikanavana, vaan kasvattajana ja ohjaajana sekä monipuolisten, puolueettomien tietojen ja taitojen tarjoajana. Alaikäisen on vaikea ymmärtää mainonnan kaupallista luonnetta ja opettajan tai muun auktoriteetin jakamana markkinointiaineisto voi saada oppilaan ja opiskelijan silmissä erityisen painoarvon. Vanhemmilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa koulussa ja oppilaitoksessa tapahtuvaan, alaikäisiin huollettaviin kohdistuvaan, markkinointiin. Tämän vuoksi alaikäiselle ei saa jakaa markkinointimateriaalia, kuten mainoksia, tuotenäytteitä tai mainoslahjoja koulujen ja oppilaitosten kautta tai järjestää markkinointitilaisuuksia ilman huoltajien suostumusta. Markkinointimateriaalia ovat myös sellaiset ilmaisjakelujulkaisut, jotka on rahoitettu suurelta osin mainostuotoin tai jotka sisältävät tekstimainontaa.

Olen aikaisemmassa osin samaa aihetta koskevassa ratkaisuissani EOAK/1417/2019 käsitellyt laajasti aiheeseen liittyviä kansainvälisten tuomioistuimien ja muiden ihmisoikeussopimusten tutkinta- ja valvontaelinten ratkaisuja ja kannanottoja sekä oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin laillisuusvalvontapäätöksiä. Katsoin ratkaisussani, ettei rippikouluinfosta ilmoittamista siinä kerrotulla tavalla voitu pitää painostamisena osallistumiseen.

3.2 Arviointi

Arvioin asiaa seuraavasti.

Rippikoululla on evankelisluterilaisen kirkon määrittelemät omat tarkoitusperänsä. Samalla se voidaan nähdä osana suomalaista nuorisokulttuuria.

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaisiin tavoitteisiin kuuluu monikulttuurisuuteen ja -arvoisuuteen liittyvä osaaminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi opetuksessa voidaan hyödyntää paikallisia kumppanuuksia.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan sallittuun proselytismiin kuuluu omasta uskosta ja uskonnosta kertominen. Julkisen vallan neutraalisuusvaatimus puolestaan edellyttää, ettei koulu asetu minkään katsomuksen puolelle, eikä myöskään mitään katsomusta vastaan. Uskonnollinen painostaminen on kiellettyä, eikä opetusjärjestelyistä saa aiheutua kielteistä leimautumista oppilaille.

--n opetustoimen mukaan --n koulussa välitunnilla järjestettyyn rippikouluinfoon osallistuminen on ollut vapaaehtoista. Vastaavanlainen tilaisuus on järjestetty myös Prometheus -leiristä, mikä osoittaa tasapuolisuutta eri toimijoiden välillä. Tilaisuudesta on tiedotettu etukäteen sekä huoltajille että oppilaille.

Yksin sitä, että tapahtumista on tiedotettu, ei nähdäkseni voida pitää painostamisena osallistumiseen. Pidän kuitenkin tärkeänä sitä, että molempien tilaisuuksien vapaaehtoisuudesta kerrotaan oppilaille ja huoltajille selkeästi ja tasapuolisesti. Tässä asiassa näin ei ollut.

Opetushallituksen lausunnossaan edellyttämä koulun velvollisuus varmistaa, ettei tilaisuuksiin tai niissä esiteltävään toimintaan osallistuminen synnytä oppilaiden välistä ryhmäpainetta, ja ettei osallistumista käytetä kiusaamisen välineenä, on myös tärkeää. Asiassa opettajat, jotka olivat vastanneet tilaisuuksista ja olleet niissä läsnä, eivät olleet huomanneet mitään kiusaamiseen viittaavaa.

On myös tärkeää, että koulun antaessa tilansa yhteistyökumppaneiden käyttöön oppilaille suunnattua muuta kuin opetustoimintaa varten, se huolehtii siitä, että yhteistyökumppanit tuntevat opetuksen järjestämiseen liittyvät säädökset ja määräykset, ja että ne myös noudattavat niitä.

4 TOIMENPITEET

Saatan edellä kohdassa 3.2 esittämäni käsityksen --n kaupungin opetustoimen ja --n koulun tietoon vastaisessa toiminnassa huomioon otettavaksi. Tässä tarkoituksessa lähetän sille jäljennöksen tästä päätöksestäni --n kaupungin opetustoimelle, jota pyydän ilmoittamaan asiasta --n koululle.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen
Oikeusasiamiehensihteeri -