25.8.2020

Rippikouluinfo koulussa on sallittu tietyin reunaehdoin

Oikeusasiamies on ottanut kantaa asiaan, jossa koulussa oli pidetty infotilaisuus rippikoulusta. Oikeusasiamies toteaa selvästi ettei koulu rikkonut lakia. Toisaalta ratkaisussa viitataan opetushallituksen lausuntoon jonka mukaan

- - kaikkia seurakuntia ja uskonnollisia yhdyskuntia tulee kohdella yhdenvertaisesti. Tiedottaminen tulee toteuttaa neutraalisti ja siinä jaettavan informaation tulee olla asiallista, eikä tiedottamiseen saa sisältyä uskonnon harjoittamista. Informaatiotilaisuuksiin osallistumisen tulee olla vapaaehtoista ja koulun tulee myös varmistaa, ettei oppilaille tai huoltajille synny mielikuvaa siitä, että osallistuminen on pakollista. Koulun tulee myös varmistaa, ettei tilaisuuksiin tai niissä esiteltävään toimintaan osallistuminen synnytä oppilaiden välistä ryhmäpainetta, eikä osallistumista käytetä kiusaamisen välineenä.

Koulu oli sallinut infotilaisuudet evankelis-luterilaisista rippileireistä ja erityisesti uskontokuntiin kuulumattomia nuoria keräävistä Prometheus-leireistä. Ilmeisesti pienuskontojen edustajat eivät olleet edes pyytäneet mahdollisuutta esitellä vastaavasti omia leirejään. Rippikoulujen osalta infotilaisuuden vapaaehtoisuutta ei ollut tuota riittävän selvästi esille, mitä oikeusasiamies kritisoi.

Oikeusasimies toteaa koulun lausunnossaan todenneen "Vastaavanlainen tilaisuus on järjestetty myös Prometheus -leiristä, mikä osoittaa tasapuolisuutta eri toimijoiden välillä." mutta ei kommentoi nimenomaisesti sitä. Arviossaan oikeusasiamies toistaa kannan julkiselta vallalta odotettavasta neutraaliudesta:

Julkisen vallan neutraalisuusvaatimus puolestaan edellyttää, ettei koulu asetu minkään katsomuksen puolelle, eikä myöskään mitään katsomusta vastaan.

Avoimeksi ratkaisusta jää millainen tulisi olla rajanvedon, jos monet erilaiset uskonnolliset, poliittiset ja muut aatteelliset toimijat haluaisivat mainostaa toimintaansa koulussa jakamalla esitteitä tai pitämällä vastaavia infotilaisuuksia. Toistaiseksi kanteluja muista toimijoista ei ilmeisesti ole tehty.

Katso myös ratkaisu 6401/2019 kokonaisuudessaan.