Riikka Pöntinen (215)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Feministinen puolue
Vaalipiiri: Pirkanmaa

Kotisivu: https://www.instagram.com/riikkamarip/

Moikka!


Olen 33-vuotias yhteiskuntatieteiden ja kasvatustieteiden maisteri Tampereelta. Olen ehdolla eduskuntavaaleissa Pirkanmaalla Feministisen puolueen ehdokkaana. Olen ollut poliittisesti aktiivinen jollain tasolla varmaan koko elämäni ajan, joskin puoluepolitiikassa olen vaikuttanut nelisen vuotta. Olen rohkea ottamaan kantaa ja avaamaan suuni enkä vaikene epäkohtien edessä. En ole kiinnostunut siitä, että miten paljon kannatusta saan tai millaisia oikkuja äänestäjilläni on, vaan pyrin parhaan tietämykseni mukaan edistämään asioita parhaaseen saatavilla olevaan tietoon pohjautuen.

On tärkeää, että luomme yhteiskuntaan hyvinvointia tukevat rakenteet, jotta yksilö ei jää yksin ja ettei hyvinvointi ole kiinni siitä kuinka pystyvä ja kykenevä kukin on selviämään yhteiskunnan viidakoissa. Tämän lisäksi on tärkeää, että pyrimme purkamaan haitallisia valtarakenteita ja sortomekanismeja, jotka estävät monilta ihmisryhmiltä osallisuuden mahdollisuuksia. Perustan kaiken politiikkani ja toimintani ihmisoikeuksien puolustamiselle, vähemmistöjä etunenässä puolustaen. Tärkeitä teemoja minulle on mm. nuorten oikeudet ja osallisuus, kaikkien sukupuolten tasa-arvo, sukupuolen moninaisuuden tunnistamisen edistäminen, vähemmistökansojen oikeudet, antirasismi ja varallisuuserojen liudentaminen.

Olen ehdolla, koska koen, että isommat puolueet kaipaavat kirittäjää mm. vähemmistökysymyksissä ja haluan omalta osaltani olla mukana saattamassa keskusteluun asioita, jotka muutoin jäävät huomiotta tai keskustelu niistä vähäiseksi. Feminististä politiikkaa tarvitaan etenkin näinä moninaisten päällekkäisten kriisien aikoina, jolloin ihmisoikeudet ottavat takapakkia ja moni heikommassa asemassa oleva on vaarassa jäädä syrjään yhteiskunnassa.

Yhteiskunta on epäonnistunut, jos yksikin ihminen tipahtaa kelkasta pois. Lähtökohtanani on yhdenvertaisuus – se, ettei ketään jätetä yksin selviytymään. Nähdäkseni työkaluna ainoastaan feministinen politiikka voi saavuttaa todellisen yhdenvertaisuuden yhteiskunnassa.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

En ole verotusoikeuden poiston kannalla, seurakunnat rahoittavat monia sellaisia asioita, kuten lapsille kerho- ja iltapäivätoimintaa, jotka muutoin olisivat monen vähävaraisen perheen ulottumattomissa. Toisaalta pidän tärkeänä myös sitä, että seurakunnan toiminta on turvattua ja että pystyvät tarjoamaan palveluita myös jatkossa.

En näe, että kirkkojen verotusoikeus on pois keneltäkään kirkon ulkopuoliselta ja päinvastoin tarjoavat mahdollisuuksia ajanviettoon myös kirkkoon kuulumattomille. Olisin varmis tarkastelemaan myös muiden uskontokuntien verotusoikeutta, mutta minun täytyisi perehtyä tähän asiaan ensin hieman kattavammin. En toisaalta pidä hyvänä asiana sitä, että vain tietyillä kirkoilla on yhteiskunnassa erityisasema. Tämä asettaa muut uskonnot eriarvoiseen asemaan.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Hautaustoimi toimii nähdäkseni hyvin tällä hetkellä evankelis-luterilaisen kirkon alaisuudessa. Koen kuitenkin, että hautaustoimen järjestäminen voisi olla myös muiden uskontokuntien tehtävä ja sitä voitaisiin jakaa kaupungin muille toimijoille myös.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Lasta ei mielestäni tulisi lähtökohtaisesti pakkoliittää mihinkään uskontokuntaan ennen kuin hän kykenee muodostamaan asiasta henkilökohtaisen näkemyksensä. Toisaalta lasta tulee kuunnella häntä koskevissa asioissa ja moni lapsi voi olla jo varma haluavansa olla seurakunnan jäsen jo varsin nuorella iällä. Lapsen etu pitää kuitenkin kyetä varmistamaan siten, että lapsi voi halutessaan mahdollisimman helposti jättää seurakunnan tullessaan toisiin ajatuksiin.

Koska ideaali yhteiskunta harvemmin toimii näin, lapsen edun varmistamiseksi olisi hyvä olla selkeä ikäraja. Tällaisena voisi toimia esimerkiksi 12 ikävuoden raja hyvinkin, koska usein murrosiän korvilla useissa uskonnollisissa yhteisöissä on siirtymäriittinä erilaisia uskonnollisia menoja, kuten ripille pääseminen.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.

Uskonnoista on hyvä jokaisen oppilaan oppia perusasiat yleissivistyksen vuoksi. Ymmärrys muista uskonnoista rakentaa ihmisten välistä ymmärrystä sekä opettaa antamaan tilaa erilaisuudelle. Uskonnollinen maailmankatsomus on niin ikään yksi elämänkatsomuksen muoto, ja yhdenvertaisuuden kannalta on ongelmallista, jos uskontoja ei käsitellä muiden elämänkatsomuksien rinnalla.

Samaan aikaan on tärkeää, että koulut ovat uskonnoista vapaata tunnustuksetonta aluetta. Omaa uskontoaan saa tietenkin tuoda esiin, mutta uskontojen opetuksen siirtäminen lapsille ei ole koulun tehtävä.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Todellakin, evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluminen ei saa toimia esteenä elämänkatsomustiedon valitsemiselle. Moni nuori kuuluu kirkkoon vain tavan vuoksi, jolloin nuorella voi olla halu pohtia omaa elämänkatsomustaan. Uskonnon ja elämänkatsomuksen pohtiminen neutraaleista lähtökohdista pitää olla mahdollista kaikille nuorille.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Uskonto ei kuulu kouluihin, ja oppilaiden pakko-osallistaminen kirkon menoihin tulee lopettaa. Ei ole syytä, minkä takia yhden uskonnon uskonnolliset menot olisivat tärkeämpiä kuin toisten. Koulun tulee toimia tutkitun tiedon ja asiatietojen välittäjänä, uskonnon harjoittamista voi tehdä omalla ajallaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Moderni tutkittu tieto ei tue sitä, että peniksen ympärileikkauksesta olisi mitään mainittavaa hyötyä eikä sillä ole vaikutusta hygieniaan. Sen sijaan ympärileikkauksesta voi koitua paljon haittaa: se voi aiheuttaa mm. pitkään jatkuvaa kipua, peniksen tunnottomuutta ja toimintahäiriöitä sekä heikentää seksuaalista nautintoa. Ympärileikkaus kulttuurisista ja uskonnollisista syistä tulisi sallia vain täysi-ikäisille henkilöille, jotka ymmärtävät mitä ovat tekemässä ja joille on tuotu selkeästi esiin operaation mahdolliset riskit.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläinten kiduttaminen ruoan takia ei kuulu sivistyneeseen yhteiskuntaan. Toisaalta eläimiä kohdellaan julmasti yhteiskunnassamme myös eläinten lihan tuotantolaitoksissa ja kaikessa muussa eläinten eri osien hyväksikäyttöön tarkoitetussa markkinataloudessa. Tämä kysymyksenasettelu on siis kaksinaismoralistinen, koska tehotuotannon nimissä useat eläimet kärsivät jopa enemmän kuin rituaaliteurastuksessa.

Eli samaan aikaan, kun rituaaliteurastus tulee kieltää, tulee myös varmistaa tuotantoeläinten hyvät oltavat, siirtyä hallitusti pois tehomaatalouden lihantuottamisen tavoista sekä vähentää yhteiskunnan riippuvaisuutta eläinkunnan tuotteista.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Vastausvaihtoehdot nostavat tikunnokkaan naisten oikeuden päättää omasta pukeutumisestaan, joka on jo lähtökohdiltaan ongelmallinen ja naisen kehon ja pukeutumisen kontrollointia. Musliminaisten käyttämä huivi niin ikään ei aina kuvasta suoraan uskontoa, vaan on usein sidoksissa siihen kulttuuriympäristöön, jossa nainen on elänyt. On ongelmallista vaatia toista ihmistä riisumaan omalle identiteetilleen tärkeitä asusteita, ellei hän itse niin halua tehdä vapaasta tahdostaan.

Joten vastaan, että uskonnonvapauden nimissä jokaisella on oikeus tuoda omaa uskontoaan esiin eikä tässä tule tehdä erottelua sen suhteen, että minkälaisesta vaatekappaleesta on kyse. Pukeutumiseen voidaan puuttua vain, jos se perustellusti haittaa työnteon turvallisuutta tai aiheuttaa haittaa työn tekemiselle. Ruokakaupassa tehtäviä töitä voi hyvin tehdä, vaikka olisi uskonnollisia symboleja esillä.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Moderni yhteiskunta ei voi perustua uskonoppeihin perustuville lakikokonaisuuksille, vaan lakien tulee perustua tutkittuun tietoon. Jumalan tai jumalien olemassaoloa ei voi todistaa, joten mahdollisesti olemassa olemattomien henkiolentojen kunniaa ei voi sisällyttää maallisiin lakeihin. Jokaisen tulee myös voida ilmaista mielipiteensä vapaasti uskonnoista. Meillä on jo muita lakeja, jotka suitsivat käyttäytymisen rajoja (kuten laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan).

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Uskonto tulee erottaa lainsäädännöstä ja lait tulee perustua maallisiin käytäntöihin. Nykyinen käytäntö, jossa vapaapäivät ovat kristillisiin pyhäpäiviin sidottuja, ei rakenna myöskään yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

Toisaalta eri uskontoja tulee kunnioittaa ja siispä vapaapäiviä tulee kirjoittaa työaikalakiin siten, että eri uskontokuntien jäsenet pystyvät pitämään vapaata heille tärkeinä aikoina.