Tiia Sarell (119)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Eläinoikeuspuolue
Vaalipiiri: Häme

Haluan olla puolustamassa heikompiosaisia, koskien sekä ihmisiä että muunlajisia eläimiä. Jokaisella tulee olla oikeus elämisen arvoiseen elämään, lajiin katsomatta. Haluan vaikuttaa siihen, että muunlajisia eläimiä ei kohdeltaisi elottomina hyödykkeinä vaan tuntevina, elävinä yksilöinä.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Lain edessä tulee uskonnollisten yhteisöjen olla samanarvoisia. Verotusoikeuden tulee olla joko kaikilla uskonnollisilla yhteisöillä tai sitten ei yhdelläkään.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Julkisyhteisöjen tarjoamiin peruspalveluihin pitää sisältyä hautaustoimi. Uudet hautaustavat, kuten vesituhkaus ja kompostointi tulee sallia niitä haluaville.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Lasten oikeuksien mukaista olisi, että uskontokuntaan kuulumisesta saisi päättää esimerkiksi 12-vuotiaana.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Kaikille yhteinen katsomusaine lisäisi oppilaiden yhdenvertaisuutta uskonnollisen ja henkisen monimuotoisuuden lisääntyessä.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ei-lääketieteellinen ympärileikkaus rikkoo lapsen koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta ja se tulisi kieltää.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Kannatan eläinoikeusjuristien lakiehdotusta eläinten perusoikeuksista. Tuntoisten olentojen tappaminen pitää sallia vain lääketieteellisistä syistä eläinlääkäreille.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Jos pukeutuminen ei ole kytköksissä työturvallisuuteen, ei työnantajan tule kieltää esimerkiksi huivin käyttöä. Jos kuitenkin työpaikalla tämä on kielletty, tulee silloin kieltää muidenkin uskonnollisten symbolien käyttö.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

YK:n ihmisoikeuskomitean vaatimusten mukaisesti uskonrauhan rikkomisen jumalanpilkkaa koskeva pykälä pitäisi poistaa, koska se rajoittaa sananvapautta.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Arkipyhien siirtoa kannattavat usein työnantajapuoli ja oikeistopoliitikot, jotka edustavat elinkeinoelämää. Mikäli vapaapäivistä päätettäisiin työaikalaissa, voitaisiin ne siirtää esimerkiksi viikonloppuun, mitkä monille palkansaajille ja esimerkiksi peruskoulun oppilaille muutenkin ovat vapaapäiviä. Kuormittavilla aloilla palkalliset arkipyhät antavat tarvittavan lepopäivän ja tukevat työssä jaksamista. Matalapalkkaisilla palvelualoilla taas arkipyhästä saatava korkeampi palkka on tulojen kannalta tärkeä. Kun vapaapäivät niin töissä kun kouluissa ajoittuvat samoille päiville, on se huoltajien/vanhempien ja lasten kannalta parempi. Mikäli voisin luottaa, että Suomessa poliittinen ilmapiiri olisi enemmän heikomman, eli tässä kohtaa työntekijän puolella, voisin kannattaa asian siirtämistä työaikalakiin.