Ion Mittler (461)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vapauden liitto
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: http://ionmittler.com

Moniulotteisen demokratian ja vähemmistöjen itsehallinnon puolestapuhuja. Kansan tahto on moniulotteinen, ja pääsee kunnolla oikeuksiinsa vain jos päätöksenteko antaa kansan keskuudessa esiintyville monenlaisille (vähemmistöjenkin) tahtotiloille tukea ja elintilaa, sen sijaan että pyritään jyräämään yksi vaihtoehto pakolliseksi kaikille.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Mielekkäitä vaihtoehtoja on kaksi: joko kaikille aatteelisille (ei siis vain uskonnollisille) yhdistyksille tulee sallia oikeus kerätä tuloja jäseniltään veroina, tai sitten sellainen oikeus pitää poistaa kaikilta. Päädyin siihen vaihtoehtoon, että se ei ole muilta pois jos ihmiset haluavat vapaaehtoisesti olla jäseniä yhdistyksessä, joka verottaa omia jäseniään. Tällainen oikeus tulisi sallia tasapuolisesti kaikenlaisille yhdistyksille.

Sen sijaan kirkolta tulisi poistaa oikeus verottaa kaikenlaisia muita tahoja kuin luonnollisia aikuisia henkilöitä, jotka ovat omasta vapaasta tahdostaan kirkon jäseniä.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Hautaustoimea on harjoittanut jo sadan vuoden ajan luterilaisen kirkon lisäksi ainakin Suomen Vapaakirkko. Lupa hautaustoimen harjoittamiseen tulee sallia vähintäänkin kaikille uskonnollisille ja elämänkatsomuksellisille yhdistyksille.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Nykyään ihmiset liitetään luterilaisen kirkon jäseneksi jo vauvana, joten relevantein näkökohta tässä kysymyksen asettelussa lienee, minkä ikäisenä lapsella tulisi olla oikeus liittyä uskontokunnan jäseneksi tai erota siitä, tilanteessa jossa hänen vanhempansa ovat asiasta eri mieltä. Olen sitä mieltä, että jos lapsella on omaa tahtoa tässä asiassa, ja rohkeutta olla eri mieltä kuin omat vanhempansa, hänellä tulisi olla oikeus päättää asia itsenäisesti. Siksi kannatan matalaa ikärajaa, jonka ei tulisi olla ainakaan korkeampi kuin 12 vuotta.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Peruskoulun tehtävänä ei pidä olla opettaa mitään maailmankatsomusta ainoana totuutena. Sen sijaan peruskoulun tehtävänä on antaa kansalaisille tiedot kaikenlaisista maailmankatsomuksista, joita esiintyy yhteiskunnassa. Tulisi siirtyä yhteen kaikille pakolliseen opetussuunnitelmaan, joka antaa kattavasti mutta ilman dogmaattisia korostuksia yleistietoa jokaisesta tärkeimmästä uskonnollisesta ja uskonnottomasta maailmankatsomuksesta.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Nykyinen tilanne ei ole mielekäs, jossa kirkko ja poliitikot sopivat ohi lasten vanhempien, saako kirkon jäsen valita omalle lapselleen ET-opetuksen. Tällainen päätös kuuluu ehdottomasti lapsen ja hänen vanhempiensa vapauden piiriin, ja nykyään voimassa olevat säännöt ja rajoitukset pitää poistaa.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Kaikille lapsille tulisi opettaa yhteistä elämänkatsomustietoa, jonka oppimäärään tulisi sisältyä peruskoulun yläasteella vierailu jokaisen merkittävän uskonnon ja herätysliikkeen uskonnollisessa seremoniassa. Sieltä ei tartu minkäänlaisia pahoja henkiä, jos joku niin uskoo, tällainen menettely on erittäin hyvää lääkettä sellaiselle taikauskolle ja fobialle.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Kysymyksen asettelussa esitetty rajaus on riittämätön, että ympärileikkaus olisi edelleen sallittua "lääketieteellisistä syistä". Rajauksen pitää olla vieläkin tiukempi, että edes lääketieteellisen (teko)syyn turvin ei saa toteuttaa ympärileikkausta alaikäiselle henkilölle, muulloin kuin jos henkilöllä on etenevä esinahan kuolio, tai muu siihen verrattava vakava ja hallitsemattomasti etenevä sairaustila, johon ei tunneta yhtäkään muuta tehokasta hoitoa kuin esinahan amputaatio.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Lainsäädännön tulee varmistaa, että eläimille ei aiheuteta tarpeetonta kärsimystä. Minulla ei ole asiantuntemusta arvioida, minkä verran eläin kärsii kunkin uskonnollisen teurastusmenetelmän kohdalla. Lain tulee edellyttää eläinten kärsimyksen minimointia, eikä siihen periaatteeseen tule sallia poikkeuksia uskonnolliseen syyhyn vedoten.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Kaikilla työnantajilla tulee olla oikeus päättää työntekijöidensä yhtenäisestä pukeutumisesta. Jos ei halua strippariksi, ei kannata värväytyä strippiklubille töihin. On työntekijän vastuulla valita itselleen sellainen työnantaja, jonka edellyttämä pukeutuminen sopii työntekijän omaan arvomaailmaan.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Yhteiskunnassa yleisesti ottaen tulee olla luvallista esittää mistä tahansa uskonnosta millaisia mielipiteitä tahansa, myös minkä tahansa tyylisiä pilakuvia. Uskonnollisten menojen tahallisen häiritsemisen tulee kuitenkin olla kriminalisoitua. Rakennuksen sisätiloissa tai selkeästi rajatulla kokousalueella tapahtuva uskonnollinen kokoontuminen, kuten jumalanpalvelus, ei ole oikea paikka eri mieltä olevien luvattomalle spontaanille mielenosoitukselle, pilkkaamiselle tai uskontoa loukkaavien pilakuvien esittämiselle.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Kannatan sellaista menettelyä, että on olemassa virallisia vapaapäiviä, kuten joulu tai itsenäisyyspäivä, jolloin työntekijällä on lakisääteinen oikeus pitää lomaa, jos työnantajalla ei ole erityisen painavaa perustetta edellyttää työntekoa juuri sinä päivänä. Näitä vapaapäiviä ei kuitenkaan pitäisi määrätä pakolliseksi pidettäväksi juuri kyseisenä päivänä, vaan työntekijällä tulisi olla oikeus anoa tällaisen vapaapäivän siirtämistä pidettäväksi muuna päivänä, joka on työntekijälle henkilökohtaisesti mieluisampi. Varsinkin helatorstain kaltaiset merkitykseltään hyvin vähäiset vapaapäivät ovat sellaisia, jotka moni työntekijä haluaisi ehkä siirtää pidettäväksi joskus muulloin, kun lomapäivälle on enemmän konkreettista tarvetta.