Lotta Alhonnoro (7)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Vaasa

Kotisivu: https://www.lottaalhonnoro.fi

Olen vaasalainen valtuutettu, Pohjanmaan aluevaltuutettu ja kaupungihallituksen jäsen. Olen kauppatieteiden tohtori ja tutkin työkseni ruokahävikkiä. Päättäjänä edistän kaikessa toiminnassani ihmisten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Se tarkoittaa esimerkiksi, että lapset ja nuoret ovat koulussa yhdenvertaisessa asemassa riippumatta siitä kuuluvatko kirkkoon vai eivät. Kenenkään ei pidä tulla syrjityksi taustansa tai uskontonsa vuoksi. Minua ei pelota jumala, vaan taantumuksellinen politiikka.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Valtio ja kirkko tulee erottaa toisistaan, ja uskontokuntien tulisi olla yhdenvertaisessa asemassa keskenään.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Julkisesti rahoitettujen hautausmaiden tulisi olla uskonnollisesti neutraaleja. Yksittäisellä haudalla voi olla uskonnollisia tunnuksia mutta kokonaisuuden tulisi olla neutraali. Siksi julkisesti rahoitetun hautaustoimen ei tulisi olla yksittäisen uskonnollisen yhteisön hoidossa. On taloudellisesti edullisempaa avata hautaustoimi kilpailulle kuin ottaa sen operatiivinen hoito julkiselle vallalle.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Nuoren rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15 vuotiaana, mutta uskontokuntaan kuulumisesta päättävät vanhemmat, jopa 18 vuotiaaksi asti. Ja vieläpä niin, että lapsen kirkosta eroamiseen vaaditaan molempien huoltajien suostumus. Nuorten vaikutusmahdollisuuksia niinkin henkilökohtaiseen asiaan kuin omaan vakaumukseen tulee lisätä.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Kannatan kaikille yhteistä katsomusainetta. Ymmärryksen lisääminen maailmankatsomusten välillä on hyvä asia. Tämä poistaisi myös koulujen haastetta järjestää tasokkaasti eri uskontokuntien opetusta.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

On absurdia, että kirkkoon kuuluvat eivät pääse valitsemaan elämänkatsomustietoa peruskoulussa.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Opetuksen tulee olla tunnuksetonta ja sisällöllisesti tasapuolista, eli kaikkien uskontojen edustajien näkökulmia tulee kunnioittaa. Koulussa voidaan järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia, joissa voidaan käsitellä tasapuolisesti eri uskontojen perinteitä ja juhlia. Kristillistä ja luterilaista traditiota voidaan toki painottaa jonkin verran, koska sillä on suuri kulttuurihistoriallinen merkitys Suomessa ja koska kaksi kolmasosaa suomalaisista kuuluu edelleen luterilaiseen kirkkoon.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ympärileikkaus loukkaa lapsen koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläimille ei pidä aiheuttaa turhaa kärsimystä. Rituaaliteurastuksessa eläin tapetaan usein ilman esilääkitystä tai muuta kivunlievitystä, mikä aiheuttaa kipua ja stressiä. Uskonto ei voi olla peruste aiheuttaa turhaa kärsimystä tai kipua.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Huivin käyttöä tai muuta uskontokuntaan kuulumista ilmaisevaa pukeutumista ei saa syrjiä työpaikalla, vaan sen tulee olla sallittua, jos se ei vaaranna työntekijän tai muiden turvallisuutta. Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimus turvaa yksilön oikeuden uskonnonvapauteen.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Jumalanpilkan kieltäminen lainsäädännöllä rajoittaa sananvapautta. Vaikka pidänkin tärkeänä, että pyhien asioiden pilkkaa ei kielletä, toivon kuitenkin ettei ihmisten tunteita loukata tarpeettomasti. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä ovat vähemmistöt, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Vapaapäivistä päättäminen ei voi olla kirkon asia 2020-luvun Suomessa.