Eroakirkosta.fi ja TKL

Uusin päivitys: Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Kaikki päivitykset

Uutisointia 26.1.2005

Ainakin Helsingin Sanomat ja Aaamulehti ovat julkaisseet uutisen, jossa Tampereen kaupungin liikennelaitos (TKL) perustelee miksi eroakirkosta.fi -sivuston mainosta ei otettu TKL:n busseihin.

Uutisen mukaan mainos olisi ollut

Ensimmäinen perustelu on selvästi pätemätön. Kuluttajansuojalaki "koskee kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille", mutta ei aatteellista tai muuta ei-kaupallista markkinointia.

Perustuslain vastaisuus ei myöskään ole kelvollinen selitys. Perustuslain takaamiin vapauksiin kuuluu myös oikeus kyseenalaistaa uskontokuntien jäsenyys, aivan kuten vapaus tehdä propagandaa yhtiötä (tyyppiesimerkkeinä Nestle ja Shell) tai jotain ei-haluttua ilmiötä (esimerkiksi ydinvoima tai turkistarhaus) vastaan.

Hyvän tavan vastaisuus sen sijaan tulee kyseeseen missä tahansa mainoksessa. On selvää että kaupungilla on oikeus kieltää hyvän tavan vastainen mainonta. Yleensäkin kaupungilla on oikeus kieltää tietyntyyppinen mainonta kokonaisuudessaan, joten esimerkiksi kaikki uskonnollinen ja uskonnonvastainen mainonta voidaan kieltää.

Toisaalta päätösten on oltava tasapuolisia. Ykkösoluen mainonta voidaan kieltää, mutta silloin se on kiellettävä sekä Koffilta että Olvilta. Tasapuolisuusvaatimus seuraa suoraan perustuslaistakin, ja asiaa on vielä tarkennettu mm. hallintolaissa: "Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti - - Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia - -".

Asia siirtyy seuraavaksi Tampereen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

1.2.2005: Pöytäkirja luettavissa

25.1.2005 pidetyn kokouksen pöytäkirja on nyt luettavissa. [Ei enää - korjaus huhtikuu 2007] Pöytäkirjasta ilmenee, että perusteluksi on kirjattu selkeästi vain kuluttajansuojalaki, jonka lisäksi eroakirkosta.fi -sivun mainos "voidaan myös katsoa" perustuslain vastaiseksi. Hyvän tavan vastaisuutta ei mainita.

Kokous ei ole ollut täysin yksimielinen: "Jäsen Outi-Päivikki Rautio [vihr] teki ehdotuksen, jonka mukaan asiaan pitäisi ensisijaisesti soveltaa perustuslain 12 §:n mukaista sananvapautta. Ehdotusta ei kannatettu."

9.2.2005: Kaupunginhallituskin kielsi mainoksen

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 7.2.2005. Tampereen Vapaa-ajattelijat ry:n oikaisuvaatimus hylättiin, eli myöskään kaupunginhallituksen mielestä eroakirkosta.fi -sivustoa ei saa mainostaa kaupungin busseissa.

Apulaiskaupunginlakimies Tiina Kyöttilä on antanut asiasta lausunnon:

Lähtökohta on, että liikennelaitoksella on oikeus päättää kenelle se myy mainostilaa linja-autoissaan. Liikennelaitoksen päätöksenteko-oikeutta rajoittaa kuitenkin Suomen perustuslain perusoikeudet, joita on mm. 6 §:n yhdenvertaisuus ja 11 §:n uskonnon ja omantunnon vapaus, sekä hallintolain mukaiset hallinnon oikeusperiaatteet.

Liikennelaitoksen johtokunnan päätös ei ole ollut Suomen perustuslain, hallintolain eikä muunkaan lain vastainen. Liikennelaitoksella on ollut hyväksyttävä peruste sille, ettei se ole myynyt mainostilaa Tampereen vapaa-ajattelijat ry:lle.

Lausunto ei selvitä, mikä Kyöttilän mielestä on ollut "hyväksyttävä peruste" mainoksen hylkäämiselle. Lausunnosta ei myöskään selviä mitä rajoituksia hallintolaki ja muut lait mainosten valikoinnille asettavat.

Tampereen Vapaa-ajattelijat ry valittaa asiasta hallinto-oikeuteen.

15.3.2005: Kaupunginhallitus: perusoikeudet eivät koske yhdistyksiä

Tampereen Vapaa-ajattelijat ry valitti hallinto-oikeuteen muutamaa päivää eo. uutisen jälkeen. Hallinto-oikeuden ilmoituksen mukaan käsittely kestää 6--9 kuukautta, eli päätös tulisi syksyllä.

Tampereen kaupungihallitus on 14.3.2005 kokouksessaan antanut vastineen hallinto-oikeudelle. Vastineen mukaan "Kaupunginhallitus uudistaa kaiken sen, mitä kaupungin puolesta asiassa on aikaisemmin lausuttu", mikä olikin odotettua. Mutta tämän lisäksi kaupunginhallitus väittää että perusoikeudet eivät lainkaan koskisi yhteisöjä:

Perusoikeudet eivät turvaa yhdistysten eivätkä muidenkaan oikeushenkilöiden oikeuksia. Perusoikeussuoja voi ulottua oikeushenkilöihin vain yksityisten kansalaisten nauttiman suojan kautta.

Tulkinta on selkeästi väärä. Jos periaatetta noudatettaisiin todella, voisi kaupunki myydä mainostilaa Jehovan todistajille mutta ei mormoneille, tai antaa kouluja Kokoomuksen vaan ei SDP:n tilaisuuksien käyttöön.

Yhdistysten tai muiden yhteisöjen kautta toteutuvat perusoikeudet on huomioitu mm. hallituksen esityksessä 309/1993, joka kuuluu nykyisen perustuslain perusoikeussäännösten esitöihin:

- - Perusoikeussäännökset ulottuvat oikeushenkilöihin välillisesti, sillä oikeushenkilön asemaan puuttuminen saattaa merkitä kajoamista oikeushenkilön taustalla olevan yksilön oikeuksiin. Tältä osin on nykyisen perusoikeussäännöstömme tulkintakäytäntö vakiintunut (esim. PeVL 18/1982 vp).

Useat ehdotetut perusoikeudet ovat myös sen luonteisia, ettei oikeushenkilöiden jättäminen niitä koskevan suojan ulkopuolelle olisi perusoikeussäännöksen tarkoituksen toteutumisenkaan kannalta perusteltua. Esimerkiksi oikeushenkilöiden jättäminen vaille hallinnon ja lainkäytön oikeusturvatakeita (vrt. ehdotettu 16 §) ei olisi hyväksyttävissä. - -

Hallituksen esitys 309/1993

13.9.2005: Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 8.9.2005 päättänyt äänin 2-1 että TKL:n johtokunnan ja kaupunginhallituksen päätös ei ollut vastoin lakia.

Päätös selvittää mm. sitä, missä määrin kyse on yksityisoikeudellisesta asiasta ja miltä osin asia kuuluu hallinto-oikeudelle. Olennaisimpana asiana päätöksessä todetaan että eroakirkosta-tekstiä voi pitää loukkaavana:

- - Julkiseen keskusteluun osallistuvalta voidaan lisäksi edellyttää, ettei toisten henkilöiden, yhteisöjen ja niiden jäsenten kunniaa ja vakaumusta tarpeettomasti loukata. Ilmoitus www.eroakirkosta.fi sisältää paitsi menettelyohjeiden antamisen kirkosta eroamiseksi myös otsikossa olevan kehotuksen erota kirkosta. Kyseisen ilmoituksen julkaisemisen linja-autojen mainostiloissa saattaa loukata niitä arvoja ja oikeushyviä, jotka ovat rikoslain 11 luvun 8 §:n säännöksen, jossa muun ohella panettelu tai kiihotus uskonnollista ryhmää vastaan on kielletty, säätämisen taustalla ja ilmoituksen julkaisematta jättämistä ei ole pidettävä hyvän hallinnon periaatteiden vastaisena. - -

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 05/0432/3

Eri mieltä ollut jäsen jätti eriävän mielipiteen:

- - olen eri mieltä. Uudestisyntyneelle kristitylle tuollainen mainos ei merkitse mitään, koska hän tietää, että kirkossa käyminen tai kirkkoon kuuluminen ei häntä pelasta, vaan vain Kristuksen vastaanottaminen hänen henkilökohtaisena Vapahtajanaan. Yhdistyksen kehotus ei siis voi loukata hänen arvojaan tai oikeushyväänsä. Mitä kirkkoon organisaationa tulee, sillä ei voi olla muita parempaa oikeutta saada suojaa kuin muillakaan organisaatioilla siihen nähden, että kirkosta voi laillisesti erota. Kehotusta sellaisenaan ei siten voida pitää kirkon jäsentäkään loukkaavana - -.

Tampereen Vapaa-ajattelijat tulee valittamaan päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus ei päätöksessään viitannut perusoikeusmyönteiseen laintulkintaan; KHO tullee niin tekemään.

21.12.2006: Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi asian hyvin lyhyesti:

- - Julkisen vallan velvollisuus turvata perusoikeuksien toteutuminen ei ole velvoittanut liikennelaitoksen johtokuntaa mainostilan vuokraamiseen. Päätöksellä ei ole estetty yhdistystä käyttämästä sananvapauttaan tai puututtu yhdistyksen uskonnon ja omantunnon vapauteen. Päätös ei loukkaa myöskään yhdenvertaisuuden periaatetta. - -

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2823/1/05

Vapaa-ajattelijat olivat esittäneet, että päätös loukkaa yhdenvertaisuutta, koska yhden toimijan mainonta kielletään. KHO:n päätöksestä jää epäselväksi missä vaiheessa perustuslain yhdenvertaisuussäännös ylitetään. Lienee selvää, että olisi kiellettyä esimerkiksi sallia Kokoomuksen vaalimainos ja samaan aikaan kieltää Keskustan vaalimainos. Vapaa-ajattelijat eivät toisaalta esittäneet valituksessaan konkreettista vertailukohtaa hyväksytyistä mainoksista, esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon mainoksia.

KHO ei antanut tukea Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kannalle, jossa mainos rinnastettiin kiihotukseen kansanryhmää vastaan.

KHO:n päätös osoittaa, että liikennelaitoksen päätös oli valituskelpoinen. Erillisenä yksikkönä toimiminen ei siis rajoita julkiseen valtaan kohdistuvia velvoitteita, vaan liikennelaitoksen on noudatettava mm. perustuslain säännöksiä.

Taustaa

www.eroakirkosta.fi -sivun tekivät vapaa-ajattelijat syksyllä 2003, pian sen jälkeen kun laki muuttui ja uskontokunnasta eroaminen sallittiin kirjeellä. Sivun ideana on tehdä valmis eroilmoitus, jossa on postimaksukin valmiiksi maksettuna.

Sivustoa oli tarkoitus mainostaa TKL:n linja-autoissa syksyllä 2004. Ensimmäinen päätös yritykseltä jolle mainonta oli ulkoistettu oli myönteinen, mutta sitten TKL:n toimitusjohtaja kielsi mainoksen. Asiasta valitettiin TKL:n johtokunnalle, ja se piti voimassa toimitusjohtajan päätöksen.

Olennaista asiassa on, että TKL on kaupungin kokonaan omistama liikelaitos. Näin sitä koskevat perustuslain yhdenvertaisuuspykälä ja julkisen vallan velvollisuus turvata perusoikeuksien toteutuminen.

Vapaa-ajattelijat katsovat, että päätös loukkaa vakaumuksenvapautta. Kun sivusto ei sisällä mitään varsinaista uskonnon sisällön vastaista tekstiä, voidaan tapaus laskea ehkä pikemminkin sananvapauden kuin uskonnon- ja vakaumuksenvapauden vastaiseksi.