Ympärileikkaukset taas keskusteltavana

Uusin päivitys 3.11.2008: Sexpo-säätiö kanteli oikeuskanslerille

18.8.2006: Käräjäoikeus: ei sakkoa mutta korvauksia

Tampereen käräjäoikeus antoin 4.7.2006 päätöksen, jonka mukaan isä tuomittiin maksamaan pojalleen korvauksia ympärileikkauksesta. Sakkoja oikeus ei määrännyt, koska katsoi että "ympärileikkausta koskeva oikeustila Suomessa on sangen epäselvä ja viranomaiskäytännöt epäyhtenäisiä."

Käräjäoikeuden tuomio on nyt luettavissa sivustolla kokonaisuudessaan. Tuomiossa selvitetään melko laajasti ympärileikkauksen nykyistä tilannetta. Mm. osa sairaanhoitopiireistä tekee leikkaukset julkisilla varoilla, toiset sairaanhoitopiirit taas ovat nimenomaisesti kieltäytyneet tekemästä leikkauksia.

Viimeksi ympärileikkaus ja uskonnonvapaus olivat esillä 2004, jolloin Sosiaali- ja terveysministeriö esitti niitä julkiseen terveydenhuoltoon. Esitys jakoi mielipiteitä. Kannattajia olivat mm. lääkäriseura Duodecim ja Mannerheimin lastensuojeluliitto, vastustajia taas Lääkäriliitto ja Lastensuojelun Keskusliitto.

Syyttäjä valittaa tuomiosta hovioikeuteen, ja on mahdollista että juttu päätyy korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Ainakin julkisen keskustelun jatkuminen on siis varmaa.

29.4.2007: Hovioikeus sallii ympärileikkauksen

Turun hovioikeuden tuomio kokonaisuudessaan on nyt luettavana. Tuomio annettiin jo 14.3., mutta sen vieminen sivustolle viivästyi.

Tuomiossa hovioikeus vapautti syytetyn. Tapahtuneesta teosta ei ollut erimielisyyttä, ja hovioikeuden ratkaisussa oli kyse vain asian oikeudellisesta arvioinnista.

Hovioikeus toteaa ensiksi, että ympärileikkaus on suoraan lain kirjaimen mukaan rikos:

- - Vaikka poikien ympärileikkaus ei lääketieteelliseltä kannalta ole kovin suuri toimenpide, toimenpiteeseen liittyy kuitenkin kipua ja mahdollinen komplikaation vaara. Tässä mielessä ei-lääketieteellisessä tarkoituksessa tehty ympärileikkaus sinänsä toteuttaa pahoinpitelyn tunnusmerkistön.

Ratkaisussa todetaan, että kysymys poikien ympärileikkauksesta on kierretty myös nykyisiä Perustuslain perusoikeuksia säädettäessä:

- - Hallituksen esityksessä perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta (HE 309/1993 vp s. 56) on todettu, että lapsen perusoikeuksia, kuten oikeutta elämään ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa loukata muun henkilön uskonnon ja omantunnon vapauteen vedoten. Tässä yhteydessä ei ole kuitenkaan otettu nimenomaisesti kantaa uskonnon mukaiseen poikien ympärileikkaukseen.

Lopuksi hovioikeus toistaa käräjäoikeudessa esitettyjä perusteluja siitä, että poikien ympärileikkaus on ollut käytännössä vaikka ei lain kirjaimen mukaan sallittua Suomessa. Loppupäätelmässä vielä viitataan siihen, että käsiteltävänä olevassa jutussa ympärileikkauksen on ilmeisesti tehnyt lääkäri:

Huomioon ottaen, että - - leikkaus on suoritettu asianmukaisesti ja lääkärintodistuksen mukaisesti ammattitaitoisesti - - uskonnollisista ja kulttuuriperinteisiin liittyvistä syistä ja ilmeisesti lapsen hyvää tarkoittaen, että ympärileikkauksia on tehty ja sosiaali- terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaisesti kehotettu tehtäväksi julkisen sairaanhoidon piirissä, viranomaisten tietoon tulleissa tapauksissa ympärileikkauksiin ei ole puututtu, sekä myös ympärileikkauksen sallimista puoltavat seikat, hovioikeus päätyy toisin kuin käräjäoikeus siihen, ettei NNN ole katsottava syytteessä tarkoitetulla menettelyllään syyllistyneen pahoinpitelyyn.

Syyttäjä on ilmoittanut vievänsä asian korkeimpaan oikeuteen. Koska ympärileikkauksia ei tiettävästi koskaan aiemmin ole käsitelty oikeudessa, korkein oikeus antanee valitusluvan.

18.6.2007: Korkein oikeus myönsi valitusluvan

Korkein oikeus antoi odotetusti valitusluvan jutussa. Kuvaus asiasta kertoo lyhyesti vain "Kysymys siitä, oliko vastaaja syyllistynyt pahoinpitelyyn, kun hän oli teettänyt palkkaamallaan lääkärillä pojalleen uskontonsa mukaisen ympärileikkauksen."

Korkeimman oikeuden käsittelyaika on viime vuosina ollut keskimäärin noin 16 kuukautta alkaen valitusluvan hakemisesta. Tuomio jutussa olisi tämän perusteella odotettavissa heinäkuussa 2008, mutta keskiarvo ei anna tarkkaa kuvaa erilaisten asiatyyppinen ratkaisuajoista.

17.10.2008: KKO sallii ympärileikkauksen, kansa vastustaa

Kyselyssä 80% suomalaisista vastustaa

Lastensuojelun keskusliitto teetti kyselytutkimuksen poikien ympärileikkauksen hyväksymisestä. Vastaajista 80% torjui ympärileikkauksen, 8% salli ja 13% ei ottanut kantaa. Kysymyksen muotoilu oli seuraava:

Poikien ympärileikkauksella tarkoitetaan siittimen esinahan poistamista osittain tai kokonaan. Viranomaiset suunnittelevat, että lapsen ympärileikkaaminen ilman lääketieteellistä syytä tehtäisiin lailliseksi, jos lapsen vanhemmat sitä vaativat uskonnollisin tai kulttuurisin perustein.

Pitäisikö teidän mielestänne poikalapsen ympärileikkaus laillistaa vai pitäisikö ympärileikkauksen olla laillinen vain täysi-ikäiselle, joka vaatii sitä itselleen?

Tiedotteessaan Lastensuojelun Keskusliitto toteaa mm.

Lastensuojelun Keskusliitto ja muun muassa Suomen Lääkäriliitto ovat pitkään vastustaneet uskonnollisin perustein tehtäviä lasten sukupuolielinten leikkauksia. Ne katsovat ympärileikkauksen loukkaavan yksilön koskemattomuutta ja mahdollisuutta päättää omasta ruumiistaan. Leikkaukset aiheuttavat lapselle tarpeettomia terveydellisiä riskejä sekä pysyvän vamman. Lääkäriliiton mukaan leikkauksiin sisältyy haittoja ja riskejä ja ne ovat lääkärin etiikan vastaisia

Ks. myös tiedote kokonaisuudessaan.

Korkein oikeus sallii ympärileikkauksen

Sattumalta juuri kyselyn julkistamisen jälkeen Korkein oikeus antoi tuomionsa pojan ympärileikkauksesta.

Korkein oikeus selvittää tuomiossaan laajasti ympärileikkauksen vaikutusta, uskonnonvapautta ja henkilökohtaista koskemattomuutta perusoikeuksina.

Henkilökohtaista koskemattomuutta suojataan myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa. - - Suhteellisen vähäinenkin lääketieteellinen toimenpide voi merkitä perusoikeuksien loukkausta, jos se tehdään ilman asianmukaista suostumusta.

- - EIT:n tulkintakäytännössä onkin todettu, etteivät huoltajan oikeudet voi olla vailla rajoja, vaan julkisen vallan tehtävänä on suojata lasta huoltajan aseman väärinkäytöltä - -

- -

- - Silloin kun lapsella ei ikänsä vuoksi ole valmiuksia ymmärtää ympärileikkauksen merkitystä ja antaa siihen suostumustaan, pelkästään lapsen omasta uskonnonvapaudesta ei voida johtaa oikeutusta myöskään hänen huoltajiensa päätösvallalle.

- - Toisen eli huoltajan oikeuden suojaaminen ei sellaisenaan riitä oikeuttamaan tekoa, joka aiheuttaa haittaa lapsen terveydelle tai hyvinvoinnille. Vaikka lapsen huoltajilla on perusoikeustasolla suojattu oikeus lapsen uskonnon mukaiseen kasvatukseen, siitä ei sinänsä voida johtaa perustetta kajota lapsen ruumiilliseen koskemattomuuteen - -

Korkein oikeus siis toteaa, ettei ympärileikkausta oikeuta sen enempää lapsen kuin huoltajankaan uskonnonvapaus. KKO siirtyykin selvittämään seuraako oikeus yleisesti vanhempien oikeudesta toimia lapsen parhaaksi. Kuitenkaan vanhempien oma näkemys ei riitä, vaan tarvitaan myös objektiivisia perusteluja:

Muslimien keskuudessa poikien ympärileikkaus on vakiintunut, uskonnollisiin traditioihin nojautuva vanha perinne, joka on asianomaisissa yhteisöissä juurtunut syvälle ja koettu vahvasti velvoittavaksi. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan ympärileikkaus on myös kiinteä osa yhteisön miespuolisten jäsenten identiteettiä, ja se liittää heidät uskonnolliseen ja sosiaaliseen yhteisöönsä.

- - lapsen huoltajilla voi olla oikeus päättää lapsensa puolesta tällaisesta toimenpiteestä sillä edellytyksellä, että toimenpiteen tarkoituksena on edistää lapsen hyvinvointia ja kehitystä. Lisäksi on edellytettävä, että toimenpide ei myöskään objektiivisesti arvioiden ole lapsen edun vastainen. - -

- - mainitut seikat huomioon ottaen uskonnollisista syistä suoritettavalla ympärileikkauksella voidaan arvioida olevan myönteistä merkitystä nimenomaan leikattavan pojan itsensä, hänen identiteettinsä kehittymisen sekä uskonnolliseen ja sosiaaliseen yhteisöönsä kiinnittymisen kannalta. Näistä syistä uskonnollisin perustein suoritetun lääketieteellisesti asianmukaisen ympärileikkauksen muodossa tapahtuvaa puuttumista pojan ruumiilliseen koskemattomuuteen voidaan pitää lapsen kokonaisedun kannalta puolustettavana ja kokonaisuutenakin arvostellen siinä määrin vähäisenä toimenpiteenä, ettei lapsen huoltajien menettelyä tällaisen ympärileikkauksen teettämisessä lapselleen ole aihetta pitää sellaisena lapsen etua ja oikeutta loukkaavana tekona, joka olisi pahoinpitelynä rangaistava.

Tuomio oli yksimielinen.

KKO toteaa vielä, että asia ei olisi yhtä selvä jos lapsella olisi kaksi huoltajaa:

Kun toimenpiteeseen suostumuksen antanut A on yksin B:n huoltaja, asiassa ei jouduta ottamaan kantaa siihen, mikä vaikutus asian arvioinnissa mahdollisesti olisi sillä, jos lapsen huoltajat olisivat toimenpiteen suorittamisesta erimielisiä.

Vielä KKO korostaa, ettei ennakkopäätöksellä ole vaikutusta tyttöjen ympärileikkaukseen:

Korkein oikeus toteaa, että tytön ympärileikkaus tosiasiassa merkitsee tämän sukuelinten silpomista ja on siten selvästi vakavampaa kajoamista heidän ruumiilliseen koskemattomuuteensa kuin asianmukaisesti suoritettu pojan ympärileikkaus. Tyttöjen ympärileikkauksessa on kysymys lähinnä törkeäksi pahoinpitelyksi luokiteltavasta menettelystä, jota ei voida missään olosuhteissa oikeuttaa nyt kyseessä olevan kaltaisilla uskonnollisilla ja sosiaalisilla syillä

Ks. myös tuomio kokonaisuudessaan

3.11.2008 Sexpo-säätiö kanteli oikeuskanslerille

Seksuaalista hyvinvointia edistävä Sexpo-säätiö on kannellut valtioneuvoston oikeuskanslerille korkeimman oikeuden tuomiosta.

Kantelun perusteluissa säätiö toistaa pitkälti samaa, jota syyttäjä esitti oikeusprosessin aikana: sukupuolet ovat eriarvoisessa asemassa, ympärileikkauksen haittaa ei voi pitää vähäisenä, eikä uskonnonvapaudesta voi johtaa oikeutta ympärileikkaukseen. Alansa vuoksi Sexpo kiinnittää huomiota myös ympärileikkauksen vaikutuksille seksuaalisuuteen.

Perusteluissa viitataan myös negatiiviseen uskonnonvapauteen, ja katsotaan peruuttamattoman uskonnollisesta syystä tehdyn leikkauksen rikkovan tätä perusoikeutta:

- - oikeuden perustelu on ristiriidassa perustuslain 11§:n kanssa. Siinä taataan oikeus olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan ja sanotaan, että "kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen." Peruuttamaton amputaatio osoituksena uskontoon kuulumisesta loukkaa yksilön oikeutta päättää uskonnollisesta vakaumuksestaan, kun hän on täysivaltainen aikuinen.

- - lasta ei saa liittää tiettyyn uskontokuntaan tai ihmisryhmään pysyvällä ruumiillisella merkillä, sillä pysyvä merkki rikkoo räikeästi lapsen oikeutta päättää omista uskonnollisista sitoumuksistaan myöhemmällä iällä.

Lakiteknisesti kantelu on pätevä keino saattaa tuomio uudelleenarvioitavaksi. Oikeuskansleri voi esittää minkä tahansa tuomion purkua, myös korkeimman oikeusasteen antaman.

Toisaalta käytännössä ylimpien oikeuksien tuomioita oikeuskansleri ei esitä purettavaksi. Oikeuskanslerin varsinainen ratkaisuvalta kohdistuu tuomion muodolliseen käsittelyyn, esimerkiksi määräaikoihin, todistajien asianmukaiseen kuulemiseen ja muutoin oikeudenkäynnin kulkuun. Mikään tuomion sisällön muutoksenhakuelin oikeuskansleri ei ole. ("Varsinkin ylimpien tuomioistuinten suhteen oikeuskanslerin laillisuuden valvonnan tulee olla hyvin pidättyväistä, sillä vastuu lakien tulkinnasta kuuluu tuomioistuimelle itselleen eikä oikeuskanslerille." - Perustuslakivaliokunnan mietintö 9/2005)

Kantelu tuskin johtaa suoranaisesti tuloksiin. Eri asia on, että julkista keskustelua se ja aikanaan tuleva ratkaisu varmasti tuottavat. Tämä voi muuttaa lakia.

Ks. myös kantelu kokonaisuudessaan

Päivitys 15.2.2009: Oikeuskansleri vastasi jo 17.11.2008 todeten

Oikeuskansleri ei voi puuttua ylimmän tuomioistuimen harkintavaltansa puitteissa tapahtuvaan päätöksentekoon. Minulla ei kirjoituksenne perusteella ole aihetta epäillä korkeimman oikeuden ylittäneen asian ratkaistessaan sille kuuluvan harkintavaltansa. Se on tuomiossaan arvioinut asiaa perus- ja ihmisoikeuksien kannalta.

Vastaus Dnro OKV/1409/1/2008