16.9.2008

Lääninhallitus selvittää seurakuntaan kuulumattomien hautaamista vain arkisin

Ylitornion seurakunta on jo vuosia järjestänyt seurakuntaan kuulumattomien hautaukset vain arkipäivisin, ja varannut viikonloput seurakunnan jäsenille. Asian tultua julkiseen keskusteluun on Lapin lääninhallitus lähtenyt selvittämään menettelyn laillisuutta.

Hautausmaan ylläpito on seurakunnan tai seurakuntayhtymän lakisääteinen julkinen velvoite. - - Täyttäessään velvoitetta tarjota hautasija hautausmaan ylläpitäjän on otettava huomioon esimerkiksi perustuslain 6 §:ssä säädetty yhdenvertaisuusperiaate.

Lapin lääninhallitus pyytää Ylitornion seurakuntaa antamaan selvityksensä miten se huomioi perustuslain 6 §:ssä säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen kirkkoon kuuluvien ja kuulumattomien hautaamisessa.

Lääninhallitus pyytää selitystä 10.10.2008 mennessä.

Ks. myös selvityspyyntö kokonaisuudessaan.

Ylitornion lisäksi samanlainen käytäntö on Kiteen seurakunnassa. Tiedossa ei ole, onko Itä-Suomen lääninhallitus tehnyt alueellaan vastaavan selvityspyynnön.

Taustaa

Taustalla on evankelis-luterilaisen kirkon aseman valtionkirkkona. Seurakunnat rinnastuvat julkisen vallan osana kuntiin, jolloin myös perustuslaki on seurakuntia suoraan velvoittavaa lainsäädäntöä. Toisaalta kirkko on luonnollisesti myös uskontokunta, ja sillä on laaja vapaus järjestää itse omat sisäiset asiansa.

Kirkko saa osan yhteisöveron tuotosta. Muodollista sidosta hautaustoimeen ei ole, mutta käytännössä vero-osuutta pidetään korvauksena velvollisuudesta haudata kaikki suomalaiset, myös kirkkoon kuulumattomat. Yhteisövero-osuus on viime vuosina ollut selvästi hautaustoimen tappiota suurempi koko maan tasolla, mutta yksittäisten seurakuntien tilanne vaihtelee.

Hautaustoimilain mukaan sama hinta on perittävä "hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta". Lakia edeltävä hallituksen esitys (HE 204/2002) tarkentaa ettei sama hinta koske "esimerkiksi siunauskappelin, kirkon tai muun vastaavan tilan vuokrausta tai kellojen soittoa".

Laki ja sen esityöt jättävät harmaalle vyöhykkeelle sen, saadaanko kappelien käyttö kieltää kokonaan tai voidaanko sitä rajoittaa muuten kuin perimällä korkeampaa hintaa seurakuntiin kuulumattomilta. Piispainkokous on suositellut, että kirkkoja ja kappeleita ei luovutettaisi "uskonnottomiin ja ei-kristillisiin hautajaisiin", ja osa seurakunnista noudattaa suositusta. Tästä ei tiettävästi ole tehty valituksia, joten rajoituksen oikeudellinen pätevyys on vielä varmistamatta.