5.11.2015

Lapsiasiavaltuutettu: Ympärileikkaukset kiellettävä

Lapsiasiavaltuutettu on tehnyt Sosiaali- ja terveysministeriölle aloitteen ympärileikkausten kieltämisestä. Perusteluna hän pitää lapsen oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen sekä tasa-arvoa. Aloitteessa viitataan YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen.

Fyysinen koskemattomuus ja uskonnonvapaus ovat perus- ja ihmisoikeutena turvattuja oikeuksia, jotka kuuluvat kaikille, iästä riippumatta. - -

- - ei-lääketieteellinen ympärileikkaus, joka on peruuttamaton kirurginen toimenpide, tulisi sallia alaikäisen kohdalla vasta, kun lapsi itse kykenee antamaan siihen tietoisen suostumuksensa. - - Toisena vaihtoehtona on, että alaikäisille suoritettava ei-lääketieteellinen ympärileikkaus kiellettäisiin kaikissa olosuhteissa. Lapsen omaehtoisen ja tietoisen suostumuksen antamiseen riittävän kompetenssin arviointi voi olla haastavaa kyseessä olevassa tilanteessa.

Tyttöjen ympärileikkaus katsotaan törkeäksi pahoinpitelyksi, josta seuraa rikoslaissa säädetty rangaistus. Tästä vallitsee vahva yksimielisyys. - - Yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää, että kumpaakin sukupuolta suojellaan samalla tavoin.

- - Lapsiasiavaltuutettu katsoo, että ympärileikkausta koskevaa uskonnollista tai kulttuurista traditiota tulee arvioida ajassa ja paikassa, turvaten jokaisen lapsen perus- ja ihmisoikeutena taattu oikeus fyysiseen koskemattomuuteen.

Ks. myös aloite kokonaisuudessaan.

Juutalainen seurakunta vastaa

Juutalaiset seurakunnat ovat laatineet vastineen aloitteelle:

- - Juutalaisen uskonnollisen lain mukaan kahdeksan päivän ikäinen juutalainen poika on ympärileikattava seremoniassa, jota kutsutaan Brit Milaksi ja joka merkitykseltään jossain määrin vastaa kristinuskon kastetta. - -

- - valtuutetun ehdottamat kiellot merkitsisivät myös käytännön tasolla kovaa iskua suomenjuutalaiselle yhteisölle, jolle suomalaisen yhteiskunnan yllättävä suunnanmuutos ja pitkästä linjastaan poikkeava piittaamattomuus vanhaa vähemmistöään kohtaan, kyseenalaistaisi juutalaisyhteisön tulevaisuuden Suomessa. Näin ollen kysymys poikien ympärileikkauksesta on mitä suurimmassa määrin myös uskonnonvapaus- ja kansalaisoikeuskysymys - -

Korkein oikeus on vuonna 2008 antanut tuomion, jossa ympärileikkaus sallittiin. Perustelujen mukaan toisaalta "Vaikka lapsen huoltajilla on perusoikeustasolla suojattu oikeus lapsen uskonnon mukaiseen kasvatukseen, siitä ei sinänsä voida johtaa perustetta kajota lapsen ruumiilliseen koskemattomuuteen - -", mutta toisaalta "ympärileikkauksella voidaan arvioida olevan myönteistä merkitystä nimenomaan leikattavan pojan itsensä, hänen identiteettinsä kehittymisen sekä uskonnolliseen ja sosiaaliseen yhteisöönsä kiinnittymisen kannalta. - - voidaan pitää lapsen kokonaisedun kannalta puolustettavana - -".

Perustelu jättää auki sen, voidaanko poikien ympärileikkaukset kieltää kokonaisuudessaan, jolloin sosiaaliseen yhteisöön kiinnittyminen ei vaikeutuisi muista eroamisen vuoksi.

Ks. myös aiemmat uutiset aiheesta.

Uutislista

Email: