12.7.2017

Oikeuskansleri: Ministerinvalaa koskeva säädös epäselvä

Valtioneuvoston oikeuskansleri katsoo, että niinsanottua ministerinvalaa ja -vakuutusta koskevat säädökset ovat epäselviä. Hän esittää säädösten tarkistamista, joka käytännössä tarkoittaa uskonnollisesta valasta luopumista.

Taustaa

Varsinaista "ministerinvalaa" ei ole olemassa, vaan tehtävänsä aloittava valtioneuvoston jäsen vannoo tai vakuuttaa kahdesti: virkavalan tai -vakuutuksen ja tuomarinvalan tai -vakuutuksen. Asiasta säätävä asetus sisältää itsessään virkavalan ja -vakuutuksen kaavat, mutta tuomarinvalan ja -vakuutuksen osalta viittaa oikeudenkäymiskaareen.

Oikeudenkäymiskaaren viitattu kohta on kumottu. Sen sijalla on tuomioistuinlaki, jossa ei ole enää valaa, vaan kaikki antavat uskonnollisesti neutraalin vakuutuksen; ks. uutiset aiheesta.

Tuomarinvalan poistaneen hallituksen esityksen perustelujen mukaan "Tuomarin valasta luopumisen myötä virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annettua asetusta tulisi tarkistaa." Tällaista tarkistusta ei ole tehty.

Tuomarinvalan poistumisen jälkeen nimitetyt ministerit vannoivat valat.

Oikeuskanslerin ratkaisu

Tuomarinvalan poistuttua, ennenkuin yhtäkään uutta ministeriä oli nimitetty, asiasta tehtiin kysely oikeuskanslerille. Kyselyssä esitettiin, että on epäloogista jos ministeri ensin vannoo uskonnollisen virkavalan ja sitten antaa neutraalin tuomarinvakuutuksen. Oikeuskansleri totesi, että nykyiset säännökset sallivat sen.

Uuteen kanteluun oikeuskansleri vastasi toteamalla toisaalta

- - tuomioistuinlain säännökset tuomarinvakuutuksesta ja tuomarinvalaa koskevien oikeudenkäymiskaaren säännösten kumoamista koskevat lain säännökset olisi perusteltua asettaa etusijalle vala-asetuksen säännöksiin nähden. - - Vala-asetuksen säännöksiä valtioneuvoston jäsenen tuomarinvalasta ei näin ollen ole näkemykseni mukaan perusteltua enää soveltaa.

mutta toisaalta toteaa säädösten olevan epäselviä ja jatkaa

- - ministerien tuomarinvalan vannomista ei ole ollut katsottava suoranaisesti lainvastaiseksi. - - Lainsäädännössä havaitut epäselvyydet sekä valan vannomisen tai vakuutuksen antamisen luonne huomioon ottaen tuomarinvalan vannominen tässä tilanteessa ei ole ollut sellainen muotovirhe, jolla olisi oikeudellista vaikutusta ministerien pätevyyteen tai toimivaltaan tehtävissään."

Oikeuskansleri esittää, että valtioneuvoston kanslia tarkistaa vala-asetusta. Hän pyytää marraskuun loppuun mennessä tiedon siitä, miten asia etenee.

Käytännössä oikeuskanslerin pyyntö tarkoittanee, että ministereille tulee jatkossa neutraali vakuutus. Tuomioistuinlain perustelu valan poistamiselle - tuomarin tehtävä on maallinen - soveltuu myös ministerin tehtäviin.

Ks. myös ratkaisu OKV/1107/1/2017 kokonaisuudessaan.

Uutislista

Email: