18.1.2018

Rahankeräyslaki muuttuu, kolehtipoikkeus säilyy

Työryhmä esittää rahankeräyslain uudistamista. Esityksessä puretaan hallintoa, ja esimerkiksi sallitaan pienet keräykset ilman rahankeräyslupaa.

Kolehdista

Nykyinen rahankeräyslaki rajaa uskonnollisen yhdyskunnan, mutta ei yhdistyksenä toimivan uskonnollisen yhteisön, kolehdit lain ulkopuolelle. Toisaalta kaikkia yhdistyksiä koskee lähes samanlainen poikkeus:

- - lain soveltamisalaan eivät kuulu:

- - uskonnonvapauslaissa tarkoitetun uskonnollisen yhdyskunnan julkisen uskonnonharjoituksen yhteydessä siihen osallistuvien keskuudessa suoritettava kolehdin keräys

- -

Rahankeräyslupaa ei tarvita myöskään kokoontumislaissa tarkoitetun yleisen kokouksen järjestäjän kokoukseen osallistuvien keskuudessa suorittamaan rahankeräykseen silloin, kun yleinen kokous järjestetään sisätiloissa.

Esityksessä yhdistyksiä koskeva poikkeus nostetaan samalle tasolle kolehtipoikkeuksen kanssa. Lakia ei sovellettaisi "Suomessa rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön järjestämään yleisölle avoimeen maksuttomaan tilaisuuteen osallistuvien keskuudessa järjestettävä yhdistyksen tai säätiön toiminnan tarkoituksen tukemiseksi järjestettävä rahalahjoitusten keräys, kun tilaisuus järjestetään sisätiloissa".

Avoimeksi jää se, miksi näitä kohtia ei yhdistetä yhdeksi asiakohdaksi. Esityksen tavoitteena on perustelujen mukaan lisätä yhdenvertaisuutta eri rekisteröidyssä muodossa toimivien uskonnollisten yhteisöjen välillä. Tosiasiassa esitys lisää myös yhdenvertaisuutta uskonnollisten ja muunlaisten yhteisöjen välille, mutta tätä ei suoraan lausuta perusteluissa.

Valtionkirkot rahankerääjinä

Nykyinen rahankeräyslaki säädettiin 2006, eikä siinä alkuaan ollut valtionkirkkojen seurakunnilla oikeutta rahankeräykseen. Tämä oikeus lisättiin vuonna 2014. Muutos kuvaa kehitystä, jossa valtionkirkot nähdään aiempaa enemmän yksityisinä toimijoina ja vähemmän julkisen vallan osina.

Tosiasiassa seurakunnat voivat jo ennen muutosta kuulua yhdistykseen, jolla taas voi olla rahakeräyslupa. Näin toimii esimerkiksi Lähetysseura.

Uudessa laissa seurakuntien rahankeräysoikeus rajoitetaan diakoniaan. Yleiset kulut on rajattu pois: "seurakunta ei saa järjestää rahankeräystä seurakunnan tai seurakuntayhtymän rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon, henkilöstökulujen kattamiseen, hautaustoimeen, tai väestökirjanpitoon."

Muuta

Keräyslupaa ei esityksen mukaan edelleenkään saa osakeyhtiö. Tämä rajaa pois esimerkiksi kristillistä Sanansaattaja-lehteä julkaisevan Sley-Mediat Oy:n ja uskonnottomia juhlapuheita järjestävän Prometheus-Seremoniat Oy:n, vaikka nämä muodollisesti yhtiönä toimivat organisaatiot eivät käytännössä pyrikään tuottamaan voittoa.

Virallisesti rekisteröimättömälle toimijalle, esimerkiksi Lähetyshiippakunnalle, on sallittu vain uusi keräysmuoto 'pienkeräys'. Tässä on rajoitettu mm. suurinta kerättävää euromäärää.

Rahankeräystä ei myöskään saisi järjestää tarkoitukseen, joka "loukkaa ihmisarvoa tai uskonnollista vakaumusta tai keräystä, jonka tarkoitus on syrjivä." Avoimeksi jää millaista on uskonnollisen vakaumuksen loukkaaminen, joka ei joka tapauksessa olisi jumalanpilkkalain vastaista.

Katso myös lausunto kokonaisuudessaan.

Uutislista

Email: