30.12.2018

Oikeusasiamies: Seurakunta velkaneuvojana ongelmallinen

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on huomannut erään kunnan ulkoistaneen lakisääteisen velkaneuvonnan seurakunnalle. Hän otti asian omana aloitteenaan tutkittavaksi.

Ratkaisussa rajataan sitä, mitä perustuslain virke "Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen." (eli ns. negatiivinen uskonnonvapaus) tarkoittaa, ja mitä se ei tarkoita. Ratkaisu myös laajentaa yhdenvertaisuuden käsitettä yleisempään julkisen vallan puolueettomuuteen.

Oikeusasiamies toteaa, ettei pelkästään läsnäoloa uskonnollisen yhdyskunnan omistamissa tiloissa voine pitää uskonnon harjoittamisena. Tähän on helppo yhtyä, sillä tilan omistajaa ei välttämättä lainkaan tiedä tilassa ollessaan. Edelleen ratkaisussa viitataan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kantaan, jonka mukaan pelkkien passiivisten symbolien näkyvillä pitäminen ei loukkaa uskonnollista tai aatteellista vakaumusta.

Palvelua antaessaan seurakunnan velkaneuvojat eivät ole kysyneet kuuluvatko asiakkaat mahdollisesti johonkin seurakuntaan.

Oikeusasiamies toteaa kuitenkin, että tilanne on ongelmallinen:

- - Nähdäkseni jo pelkästään se, että talous- ja velkaneuvonnasta vastaa seurakunta, saattaa olla esteenä sille, että henkilö kääntyy talous- ja velkaneuvonnan puoleen. Talous- ja velkaneuvonnan puoleen kääntynytkin voi kokea tilanteen kiusalliseksi tai epämukavaksi, mikäli hän edustaa erilaista uskonnollista tai yhteiskunnallista ajatussuuntaa kuin palvelua antava seurakunta.

Paitsi uskonnonvapauden ja kansalaisten yleisen yhdenvertaisuuden myös julkisen vallan puolueettomuuden näkökulmasta arvioituna sopiva palvelun tuottaja talous- ja velkaneuvonnassa on mielestäni aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman neutraali. Seurakunnan toimiminen tällaisena palvelun tuottajana voi näissä suhteissa muodostua ongelmalliseksi.

Oikeusasiamies toteaa, ettei asiassa ole ilmennyt lainvastaista menettelyä. Hän lähettää kuitenkin ratkaisun tiedoksi oikeusministeriölle, jolle talous- ja velkaneuvonnan yleinen ohjaus ja valvonta siirtyy 1.1.2019.

Ratkaisu ohjaa lievästi suuntaan, joka katkoo siteitä julkisen vallan ja aatteellisten yhteisöjen välillä.

Katso myös ratkaisu EOAK/2783/2017 kokonaisuudessaan.