4.5.2021

Oikeusasiamies: Uskonnollisesta sotilasvalasta voi luopua

Apulaisoikeusasiamies on antanut puolustusministeriön pyynnöstä lausunnon asevelvollisuuslakiin ehdotetuista muutoksista. Mikään ehdotus ei koskenut sotilasvalaa ja -vakuutusta, mutta oikeusasiamies otti siihen kantaa omasta aloitteestaan:

Valtion neutraalisuusperiaatteen johdosta ja asian periaatteellisen merkityksellisyyden sekä perusoikeusulottuvuuksien johdosta työryhmän olisi nähdäkseni ollut perusteltua tehdä tehtävänantonsa puitteissa arviointi siitä, onko valtiovallan toiminnassa edelleen perusteltua ylläpitää tietyn tai minkään uskonnon harjoittamiseksi luettavaa seremoniallisuutta, kun tällaisesta valaelementistä on lähes kaikissa muissa yhteyksissä katsottu perustelluksi luopua.

Ratkaisu EOAK/2124/2021

Mainittu "muissa yhteyksissä" tarkoittaa käytännössä tuomarin ja todistajan valaa oikeudessa. Aiemmin oli käytössä myös kalastuksenvalvojan vala, joka poistui vuonna 2012.

Nyt toisena vaihtoehtona olevan neutraalin vakuutuksen käyttöönotto kaikille ja uskonnollisesti valasta luopuminen edistäisi uskonnonvapautta vähentämällä valtion ja uskontojen keskinäistä riippuvuutta.