Erottaminen uskontokunnasta

Valtionkirkoista ei lain mukaan voi erottaa ketään jäsenyydestä. Rekisteröidystä uskonnollisesta yhdyskunnasta erottamiseen sovelletaan uskonnonvapauslain 27 §:n mukaan yhdistyslakia. Se taas määrää seuraavasti:

14 § Yhdistyksestä erottaminen

Yhdistys voi erottaa jäsenen säännöissä mainitulla erottamisperusteella. Yhdistyksellä on kuitenkin aina oikeus erottamiseen, jos jäsen:

1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;

2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai

3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

15 § Erottamismenettely

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan, jollei säännöissä ole toisin määrätty. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Jos erottamisesta sääntöjen mukaan päättää hallitus, voidaan säännöissä määrätä, että jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen säännöissä määrätyssä ajassa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

Säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa säännöissä määrätyn ajan maksamatta.

Yhdistyslaki 26.5.1989/503

Jäsenmaksun maksamatta jättäneet voidaan siis erottaa helposti. Käytännössä muutoin pitää aina säännöissä (joita uskonnollisen yhdyskunnan tapauksessa kutsutaan nimellä yhdyskuntajärjestys) olla maininta erottamisperusteesta. Esimerkiksi helluntaikirkon yhdyskuntajärjestyksen mukaan "Jäsen voidaan erottaa seurakunnasta, jos hänen katsotaan luopuneen uskosta tai seurakunnan opetuksen mukaisista kristityn elämäntavoista taikka jos hän toiminnallaan aiheuttaa vahinkoa seurakunnalle tai yhdyskunnalle.", Islam ja rakkaus -yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen mukaan "Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka vahingoittaa yhdyskunnan mainetta."

Erottaminen on yleensä ongelmallinen tilanne. Yhtäältä uskontokunnalla tulee olla vapaus erottaa ne jäsenet jotka eivät enää seuraa sen oppia, toisaalta jäsentä ei saisi erottaa mielivaltaisesti.

Jäsen, joka katsoo tulleensa erotetuksi ilman pätevää syytä, voi hakea erottamispäätöksen kumoamista oikeudelta. Yhdistysten jäsenten erottamisesta on olemassa oikeuden ennakkopäätöksiä, mutta tiettävästi ei uskonnollisten yhdyskuntien jäsenyydestä erottamisesta.

Seuraava hakusana: Etunimi


Teksti tarkistettu viimeksi 11.1.2024.
Anna palautetta