Päivähoito, päiväkoti

Lasten päivähoito on Suomessa oikeus, jonka toteuttamiseen on velvoitettu kunnat. Päivähoidon tehtäviin on kuulunut myös uskonnollinen kasvatus, mutta tämä poistui vuonna 2015. Laki säätää asiasta:

- - varhaiskasvatuksen tavoitteena on - - kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa - -

Varhaiskasvatuslaki 13.7.2018/540, 3 §

Lakia täsmentää Opetushallituksen laatima varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Niissä on ensinnäkin todettu yleisenä periaatteena "Varhaiskasvatus on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta.", ja mainittu erikseen katsomuskasvatus:

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat ensisijaisesti lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja muut katsomukset. Uskonnottomuutta tarkastellaan katsomusten rinnalla. Tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehittymistä. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin. Luontevia tapoja tarkastella katsomuksia ovat esimerkiksi vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja tapahtumat sekä päivittäiset tilanteet, kuten pukeutuminen tai ruokailu. Lasten ihmettelylle annetaan tilaa, ja heidän kanssaan pohditaan heitä askarruttavia elämänkysymyksiä.

Syksyllä 2022 käyttöön tulee uusi varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Asia ei käytännössä muutu:

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja muut katsomukset. Lasten kanssa voidaan tarkastella myös laajemmin uskontoja ja katsomuksia. Vastaavasti tarkastellaan uskonnottomuutta. Tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehittymistä. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin. Luontevia tapoja tarkastella katsomuksia ovat esimerkiksi vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja tapahtumat sekä päivittäiset tilanteet, kuten pukeutuminen tai ruokailu. Lasten ihmettelylle annetaan tilaa, ja heidän kanssaan pohditaan heitä askarruttavia elämänkysymyksiä.

Katsomuskasvatuksessa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa kunkin perheen taustaa, katsomuksia ja arvoja kuullen ja kunnioittaen. - -

Aiemman lain mukaan päivähoidon tuli "yleinen kulttuuriperinne huomioon ottaen edistää - - uskonnollista kasvatusta."

Käytännössä katsomuskasvatus, vanhemmalta nimeltään uskontokasvatus, on osin edelleen evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkon oppien mukaista ja voi tarkoittaa esimerkiksi muutamaa kirkkokäyntiä vuodessa, uskonnollista joulujuhlaa tai seurakunnan työntekijän vetämiä hartaushetkiä. Ruokarukouksista ja muusta päivittäisestä uskonnonharjoituksesta ollaan pääosin luovuttu.

Päiväkotien välillä on suuria eroja, ja joissakin päiväkodeissa uskonnollista ainesta ei ole juuri lainkaan.

Vakaumuksenvapauden kannalta katsomuskasvatuksen mahdollinen vinous on ongelma. Kirkkokäynneistä ja vastaavista on vanhempien joskus edelleen erikseen pyydettävä vapautusta, vaikka säädösten mukaan jokaiselle perheelle tulisi tarjota vaihtoehdot samanarvoisina. Lasten jakaminen ryhmiin vanhempien uskontokunnan mukaan on sekin omiaan vähentämään lasten yhteisöllisyyttä.

Tarkempia tietoja on sivuston Lapset ja nuoret -osiossa.

Seuraava hakusana: Päivänavaus


Teksti tarkistettu viimeksi 20.5.2022
Anna palautetta