Osoitetietojen luovutus eroakirkosta-mainontaan

Uusin päivitys 30.1.2009: KHO äänin 3-2: eroakirkosta-mainontaan ei osoitteita.

1.11.2006: VRK: ei osoitteita eroakirkosta-mainontaan

Väestörekisterikeskus on kieltänyt osoitetietojen myynnin eroakirkosta.fi -sivuston mainontaan. Perusteluksi VRK ilmoittaa mm. sen, että tietojen luovutus vaarantaisi sen kuvaa puolueettomana valtion viranomaisena ja ettei se voi "edesauttaa mainontaa, joka saattaa erilaiset maailmankatsomukselliset näkemykset toisia loukkaavaan suhteeseen."

Osoitetietoja halusi ostaa eroakirkosta-sivua ylläpitävä Tampereen vapaa-ajattelijat, jonka piti mainostaa sivuaan 18 vuotta täyttäville. Yhdistys vienee tapauksen hallinto-oikeuteen. Vapaa-ajattelijoiden tiedottaja Petri Karisma näkee VRK:n ratkaisun nimenonomaan puolueettomuuden vastaisena: "Nimenomaan tämä kieltäytyminen herättää kysymyksiä VRK:n tasapuolisuudesta. - -"

Tapaus muistuttaa nyt korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä olevaa TKL-tapausta. Kummassakin tapauksessa kyse ei ole ehdottomasta oikeudesta (VRK voisi kieltää osoitetietojen myynnin kaikille, ja TKL voisi olla ottamatta mitään mainoksia busseihinsa), mutta molemmissa on mukana myös tasapuolisen kohtelun näkökulma. VRK on myynyt mainoksia aatteelliseen tarkoitukseen mm. puolueiden vaalimainontaa varten.

Eroakirkosta-sivulla on JPG-muodossa VRK:n vastaus kokonaisuudessaan.

8.4.2008: Hallinto-oikeus: uskontoa ei saa mainostaa kuten kaupallisia tuotteita

Hämeenlinnan hallinto-oikeus piti ennallaan väestörekisterikeskuksen päätöksen.

Hallinto-oikeus toteaa ensiksi, että eroakirkosta.fi -mainos myös uskontokuntiin kuulumattomille ei olisi este tietojen luovuttamiselle. Tämä on sinänsä varsin selvää, koska muutenkin mainonnasta pääosa ei kiinnosta vastaanottajaa - hiusvesi kaljuja, vaalimainos niitä jotka eivät äänestä jne.

- - otannan piiriin tuli tuli väistämättä kuulumaan sellaisiakin henkilöitä, jotka eivät olleet evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan jäseniä tai olivat mihinkään uskontokuntaan kuulumattomia henkilöitä. Pyydettyjä tietoja 18 vuotta täyttävästä ikäluokasta ei kuitenkaan voida tällä perusteella pitää kokonaisuutena tarkastallen väestötietolain 25 §:n 1. momentissa tarkoitetulla tavalla tarpeettomana - - Väestörekisterikeskuksella on ollut toinen käsitys.

Vapaa-ajattelijoiden valitus kuitenkin hylättiin, koska oikeus katsoo uskonnollisen vakaumuksen kuuluvan eri luokkaan kuin kaupallinen mainonta.

- - tarkoituksena on vaikuttaa kohdehenkilöiden uskonnolliseen vakaumukseen, joka kuuluu yksityisyyden suojan piiriin. Tietojen luovuttamisen nuorista henkilöistä käytettäväksi välineenä hakemuksessa ilmoitetun, yhdistyksen ylläpitämän eroakirkosta.fi -sivuston jakelun kohdistamiseen heille loukkaa kohdehenkilöiden yksityisyyden suojaa. - -

Uskontokunnan jäsenyys on yksityisyyden piiriin kuuluva asia eikä siihen vaikuttaminen ole rinnastettavissa laissa lueteltuihin neutraaleihin, lähinnä taloudellisiin ja tieteellisiin käyttötarkotiuksiin.

Tulkinta yksityisyyden suojan loukkauksesta mainoskirjeellä vaikuttaa varsin omituiselta. Perusoikeussäännöksiä edeltävä hallituksen esitys ei ota mitenkään mainitse yksityiselämän suojan osalta tähän liittyvää, ja kotirauhan rikkominen -rikospykälää edeltävä esityskin toteaa vain, että "- - häiritsemistä voisi olla myös jonkin vastenmielisen esineen työntäminen asunnon postiluukusta sisään. Kyseessä voi olla jokin eläin, jäte tai muu vastaava." Hallinto-oikeus ei kuitenkaan tarkoittane, että eroakirkosta-mainos rinnastuisi kuolleeseen rottaan.

Tuomiosta ei selviä mikä olisi poliittisen mielipiteen asema kaupallisen ja uskonnollisen mainonnan rinnalla. Vaalimainontaanhan osoitetietoja luovutetaan säännönmukaisesti.

Tampereen vapaa-ajattelijat aikoo valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

KHO äänin 3-2: eroakirkosta-mainontaan ei osoitteita

Korkein hallinto-oikeus päätyi niukasti tukemaan väestörekisterikeskuksen (VRK) tulkintaa. Tampereen vapaa-ajattelijat ei saa ostaa osoitetietoja mainostaakseen kirkosta eroamista.

Vapaa-ajattelijat rinnastivat valituksessaan aatteellisen toimintansa vaalimainoksiin ja muuhun poliittiseen mainontaan. VRK perustelee vastauksessaan näiden mainosten erottelua sillä, että vaalimainonta on "vakiintunutta yhteiskunnallista toimintaa" ja "saavuttanut yleisesti hyväksytyn aseman kansalaisvaikuttamisen muotona":

Yhdistyksen tavoitteena on ollut mainostaa nettisivustoaan, jonka viesti on selkeästi suunnattu valtionkirkkoa vastaan. Sen saattaisivat kokea loukkaavaksi sekä valtionkirkkojen jäsenet että myös joihinkin valtionkirkkoihin kuulumattomiin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvat mainoksen potentiaaliset vastaanottajat.

Yhdistys rinnastaa oman tietolupahakemuksensa ja siihen annetun päätöksen eri vaiheineen muun muassa poliittisille puolueille vaalien alla annettaviin tietolupiin, joissa on myönnetty nimiä ja osoitteita vaalimainontaan, ja katsoo joutuneensa eriarvoiseen asemaan päätöstä tehtäessä. Poliittisten puolueitten harjoittama mainonta vaalien edellä on vakiintunutta yhteiskunnallista toimintaa, joka on saavuttanut yleisesti hyväksytyn aseman kansalaisvaikuttamisen muotona ja osana demokraattista järjestelmäämme.

KHO kumosi hallinto-oikeuden perusteluja siltä osin, ettei nähnyt ehdotonta estettä tietojen luovuttamiselle. KHO:n mukaan VRK:n päätös sopi kuitenkin sen harkintavallan sisälle, koska poliittinen mainonta ja eroakirkosta.fi -palvelun mainos ovat selvästi erityyppisiä.

- - väestötietolain 25 tai 27 §:ssä säädettyä ehdotonta oikeudellista estettä tietojen luovuttamiselle ei ole. - - Tietojen luovuttaminen on siten Väestörekisterikeskuksen harkinnassa.

Harkinnan perusteista ei ole säädetty väestötietolaissa taikka muussakaan laissa. Väestörekisterikeskuksen on harkitessaan tietojen luovuttamista otettava huomioon, että se ei saa rajoittaa tietojensaantioikeutta ilman asiallista väestötietolaista johdettavissa olevaa perustetta ja että sen on kohdeltava eri tiedonpyytäjiä tasapuolisesti. - -

Yhdistys on - - katsonut luovutuspyynnön hylkäämisen olevan vastoin perustuslain 6 §:ssä säädettyä yhdenvertaisuusperustetta. Mainittu periaate edellyttää samanlaisten asioiden ratkaisemista yhdenmukaisesti. Yhdistyksen valituksessa mainitut käyttötarkoitukset, joihin tietoja on luovutettu, poikkeavat siinä määrin yhdistyksen yksilöimästä käyttötarkoituksesta, ettei Väestörekisterikeskuksen voida katsoa asettaneen yhdistystä ilman väestötietolaista johdettavissa olevaa hyväksyttävää perustetta näistä tiedon pyytäjistä poikkeavaan asemaan.

Vähemmistöön jääneet kaksi tuomaria kannattivat tietojen luovutusta.

Se, että yhdistys pyrkii vaikuttamaan henkilön yksityiselämän piiriin kuuluvaan vakaumukseen, tekee toiminnan nyt arkaluonteiseksi. Kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestyksen perusarvoja ovat kuitenkin muun muassa niin vapaa mielipiteen muodostus kuin siihen vaikuttaminenkin. - - yhdistyksen tietopyynnön tarkoitus, kirkosta eroamisen mahdollisuuden esille tuominen, on rinnastettavissa niihin väestötietolain 27 §:n 1 momentissa mainittuihin käyttötarkoituksiin, joihin voidaan luovuttaa tietoja väestötietojärjestelmästä.

- - Yhdistys käyttää asiassa sille perustuslain 12 §:ssä turvattua sananvapautta, eikä kysymys ole esimerkiksi laittomasta toiminnasta, hyvän tavan vastaisesta markkinoinnista tai sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa.

Päätös oli vapaa-ajattelijoille lopputuloksessa huolimatta puoliksi myönteinen. Kolmen tuomarin mukaan VRK olisi saanut luovuttaa tietoja mutta luovutuskielto mahtui VRK:n harkintavaltaan. Kahden tuomarin mukaan VRK:n olisi ollut pakko myydä osoitetietoja samoin perustein.

Lue myös päätös kokonaisuudessaan.