8.7.2017

Työaikalaki uudistuu

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on laatinut luonnoksen uudeksi työaikalaiksi. Nykyinen laki viittaa korotetun palkan osalta kirkkolakiin ja sisältää erityisen poikkeuksen hengellistä työtä tekeville. Luonnoksessa tämä säilyisi nykyisellään, mutta esitys ei ollut yksimielinen.

Uusi laki ei enää suoraan lakitekstissä mainitse hengellistä työtä, vaan työaikalakia ei sovellettaisi "työhön, jossa työntekijän itsenäisen aseman tai työtehtävien luonteen perusteella työaikaa ei mitata tai määritellä ennalta ja työntekijä voi itse päättää työajastaan". Taustateksti kuitenkin selittää näin:

- - poikkeuksen piiriin kuuluisivat myös työntekijät, jotka suorittavat uskonnollisia toimituksia tai tehtäviä kirkoissa ja muissa uskonnollisissa yhteisöissä ja joiden työaikaa ei määritellä eikä valvota ja työntekijä voi itse päättää työajastaan. Lakia ei siten jatkossakaan sovellettaisi uskonnollisia toimituksia suorittavaan seurakuntapapistoon eikä muihin työntekijöihin, jotka suorittavat hengellistä toimintaa. - - poikkeus koskisi kaikkia kirkkoja ja muita uskonnollisia yhteisöjä - -

Poikkeuksen kumoamista on aiemmin vaatinut papiston ammattijärjestö. Akava ry, jonka jäseniin kuuluu mm. Evankelis-luterilaisen kirkon pappeja, jätti tähän mietintöön eriävän mielipiteen:

- - perusteluissa rajataan lain ulkopuolelle kirkon hengellisen työn tekijät. Heidän kohdallaan tarkastelu tulee tehdä yksittäistapauksittain samojen kriteereiden perusteella kuin muutoinkin 2) kohdan poikkeusta sovellettaessa. - - Perusteluista tulee poistaa kirkon hengellisen työn kategorinen rajaus lain ulkopuolelle.

Muotoilu "uskonnollisia yhteisöjä" tarkoittaa, että poikkeus ei rajoitu uskonnonvapauslain nojalla rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin, vaan koskee muitakin uskonnollisia toimijoita. Tällainen on esimerkiksi Lähetyshiippakunta.

Viittaus kirkkolakiin säilyy

Joulun ja muiden yleisten vapaapäivien osalta laissa edelleen viitataan kirkkolakiin. Poikkeuksena ovat itsenäisyyspäivä ja vappu, joista säädetään erillisissä laeissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi helatorstain ja loppiaisen siirto edellyttäisi kirkkolain muutosta. Se taas onnistuu vain Evankelis-luterilaisen kirkon aloitteesta.

Sidosta kirkkolakiin ovat jo vuosia ehdottaneet purettavaksi vapaa-ajattelijat, esimerkiksi lausunnossaan työryhmälle.

Ks. myös lakiesitys kokonaisuudessaan.

Uutislista

Email: