13.4.2021

Hallinto-oikeus: Alaikäisellä ei lupaa erota uskontokunnasta itsenäisesti

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päättänyt, ettei alaikäinen saa erota uskonnollisesta yhdyskunnasta ilman huoltajien lupaa. Asia liittyy perustuslain tulkintaan.

Perustuslain mukaan jokaisella on uskonnonvapaus ja lasten tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Uskonnonvapauslain nojalla on selvää, että alle 18-vuotiaan uskonnollisen aseman muutokset vaativat molempien huoltajien luvan. Toisaalta perustuslailla on etusija:

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

Hallinto-oikeus tulkitsee mitä tarkoittaa ilmeinen ristiriita, ja päätyy seuraavaan arvioon:

- - ristiriidan ilmeisyyttä arvioitaessa on otettava huomioon lakien perustuslainmukaisuuden ennakkovalvonta ja erityisesti perustuslakivaliokunnan asema - - on selvää, ettei lain soveltamisen ja perustuslain välistä ristiriitaa voida pitää säännöksen tarkoittamassa mielessä ilmeisenä, jos perustuslakivaliokunta on ottanut siihen kantaa lain säätämisvaiheessa ja katsonut, ettei ristiriitaa ole olemassa.

Valituksessa vedottiin myös YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen sekä ihmisoikeussopimukseen. Niidenkään osalta hallinto-oikeus ei nähnyt sopimuksista seuraavan ehdotonta velvollisuutta sallia alaikäiselle uskontokunnasta eroaminen.

Arviointia

Vertailuna perustuslain 106 § sovellettiin tapauksessa, jossa Jehovan todistajat asepalveluksesta vapauttavan lain ja perustuslain yhdenvertaisuuden vuoksi vapautettiin muusta syystä aseista kieltäytynyt rangaistuksesta. (Sittemmin Jehovan todistajia koskenut laki kumottiin, ks. uutiset aiheesta.)

Tässä äänin 4-3 tehdyssä päätöksessä oikeus totesi mm. "Yhdenvertaisuusperiaate on nimittäin monin tavoin vahvistunut - -", kun vapautuslaki oli vuodelta 1985. Nyt käsitellyssä tapauksessa oikeus sen sijaan totesi nimenomaisesti asian olevan toisin: "Yleisen yhteiskunnallisen kehityksen tai oikeudellisen tulkintakäytännön ei voida katsoa muuttuneen siinä määrin, ettei perustuslakivaliokunnan mietinnössään esittämää näkemystä voitaisi enää pitää ajantasaisena."

Lopuksi ratkaisussaan hallinto-oikeus toteaa, ettei tässä tapauksessa ole tullut esille "erityisiä seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvoida asiaa toisin". Kyseinen valittaja oli eroilmoituksen tehdessään 16-vuotias eikä hänellä ollut tuloja joista olisi peritty kirkollisveroa. Jää vielä hieman epäselväksi olisiko tulo ja siitä menevä vero ollut erityinen seikka; myös omaisuuden suoja on yksi perustuslain takaamista vapauksista.

Todettakoon lopuksi, että jo uskonnonvapauslain säätämisen aikaan perustuslakivaliokunta totesi alemmankin ikärajan olevan mahdollinen Vuoden 2015 vaalikoneen perusteella suuri osa ehdokkaista kannatti ikärajan laskemista.